W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XVII/158/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA NR XVII/158/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/158/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 marca 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/158/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 marca 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/158/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 marca 2020 r.

Zalacznik3.pdf
Uzasadnienie

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2020 r. zmieniły się w sposób następujący;

Tabela 1

     L.p.
Wyszczególnienie
Kwoty zawarte w Uchwale Nr XVI/150/2020 z dnia 27.02.2020
Kwoty zawarte w Uchwale Nr XVII/158/2020 z dnia 27.03.2020
Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1
2
3
4
5
1
Dochody ogółem, z tego:
33.811.488,64
33.821.443,64
9.955,00
1.1
dochody bieżące, w tym:
32.357.860,64
32.367.815,64
9.955,00


środki na realizację programów UE
968.796,00
968.796,00
-
1.2
Dochody majątkowe, w tym:
1.453.628,00
1.453.628,00
-
1.2.1
środki na realizację programów UE
1.311.406,00
1.311.406,00
-
1.2.2
ze sprzedaży majątku
100.000,00
100.000,00
-
2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2020 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 2

     L.p.
Wyszczególnienie
Kwoty zawarte w Uchwale Nr XVI/150/2020 z dnia 27.02.2020
Kwoty zawarte w Uchwale Nr XVII/158/2020 z dnia 27.03.2020
Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1
2
3
4
5
1
Wydatki ogółem, z tego:
36.037.804,40
36.883.310,40
845.506,00
     1.1
Wydatki bieżące, w tym na:
32.130.912,18
32.114.015,18
16.897,00
1.1.1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
10.270.453,00
10.275.963,00
5.510,00
1.1.2
Na realizację projektów UE
1.187.043,02
1.187.043,02
-
1.1.3
Wydatki bieżące objęte limitem
1.457.462,02
1.457.462,02
-
1.2
Wydatki majątkowe, w tym na:
3.906.892,22
4.744.295,22
837.403,00
1.2.1
Realizację projektów UE
2.747.827,94
2.747.827,94
-
1.2.2
Wydatki majątkowe objęte limitem
3.340.563,22
3.417.263,22
76.700,00
Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 27.03.2020 r.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik budżetu (deficyt) Gminy i Miasta Mirosławiec stanowi kwotę – 3.061.866,76 zł.

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

     

2020
2021
2022
2023
Dochody
33.821.443,64
34.118.300,50
33.690.220,00
34.734.617,00
Wydatki
36.883.310,40
32.874.283,50
32.992.645,00
34.037.042,00
Wynik budżetu
- 3.061.866,76
1.244.017,00
697.575,00
697.575,00


2024
2025
2026


Dochody
35.776.655,00
36.849.955,00
37.955.454,00


Wydatki
35.079.080,00
36.152.380,00
37.257.879,00


Wynik budżetu
697.575,00
697.575,00
697.575,00


4. Przychody

Plan przychodów, po zmianach, stanowi kwota 3.609.441,76 zł, z tytułu;

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” w ramach PROW na lata 2014-2020, zwiększa się o kwotę 13.618,00 zł do kwoty – 746.442,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 472.221,00 zł,

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 354.386,76 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 821.933,00 zł do kwoty 2.036.392,00 zł.

5. Rozchody

Planowane rozchody w 2020 r. stanowią spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017 r. w łącznej w kwocie 547.575,00 zł.

6. Kwota długu

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Kredyt zaciągnięty został w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie - umowa nr 3016639/73/JST/POZ/17 zawarta w dniu 06.06.2017 r. na okres od 06.06.2017 r. do 31.12.2026 r. w kwocie 5.180.600,00 zł. Planuje się spłaty rat do 2026 r. (tabela 4). Na dzień 31.12.2020r. do spłaty pozostanie kwota 3.985.450,00 zł.

Spłaty rat kredytów wykazano zbiorczo w tabeli 4 w poz. 2 - kredyt z 2017 r.

Gmina i Miasto Mirosławiec zamierza zaciągnąć w 2020 r. pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w kwocie 746.442,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Planuje się, że spłata tego zobowiązania nastąpi po otrzymaniu środków z dofinansowania ze środków z budżetu UE jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadań w 2021 roku.

Tabela 4. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

        

Nazwa
Ostatni rok spłaty
2020
2021
2022
2023
1
Pożyczki
2020
0,00 
746.442,00
0,00
0,00
2
Kredyty
2026
547.575,00
497.575,00
697.575,00
697 575,00
Lp
Nazwa
Ostatni rok spłaty
2024
2025
2026
1
Pożyczki


0,00
0,00
0,00
2
Kredyty
2026
697.575,00
697.575,00
697.575,00
Gmina poręczyła dla ZECWiK pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczonego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”. Wykaz niewymagalnych potencjalnych spłat rat pożyczki wraz z odsetkami w okresie 2020 r. – 2021 r. wynikających z podpisanej umowy poręczenia stanowi poniższe zestawienie:

Tabela 5. Poręczenie

   L.P.
Wyszczególnienie
Kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1
2020 r.
200.837,72
2
2021 r.
130 890,69


Ogółem:
331.728,41
Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2020r. w kwocie (268.959,34 – 68.121,62) 68.121,62 zł nastąpi w terminie późniejszym.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu w roku 2020 wyniesie 2,87% (wskaźnik jednoroczny).

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego