Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXX/261/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2017 r. poz. 2531

UCHWAŁA
NR XXX/261/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1) ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 36.662,55 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 47.662,55 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 139.132,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego stacji meteorologicznej dla Powiatu Wałeckiego o kwotę 10.000,00 zł.

§ 6. Zwiększa się dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie zadania - zakupu wraz z montażem oraz ogrodzeniem automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu wałeckiego o kwotę 6.466,00 zł.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 25.324.571,75 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.861.513,20 zł,

b) wydatkami w kwocie 31.001.528,87 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.861.513,20 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.676.957,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


1) Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/261/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/261/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/261/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/261/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2017 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/261/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 maja 2017 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 36.662,55 zł z tytułu:

- planowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0970) ogółem w kwocie 19.330,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0950, 0960) ogółem w kwocie 3.003,00 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) w kwocie ogółem 14.329,55 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 47.662,55 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 11.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków ZS w Pecniku z tytułu planowanych dochodów jednostki pochodzących z refundacji wynagrodzenia z PUP Wałcz za zatrudnionego pracownika oraz za dzierżawę punktu żywienia uczniów, zgodnie z zawartymi umowami (rozdział 80101 §§ 4010, 4110, i 4260) ogółem w kwocie 19.330,00 zł,

- zwiększenie wydatków Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80104 §§ 4210, 4270) ogółem w kwocie 3.003,00 zł,

- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie (rozdział 90004 §§ 4210, 4300) środki ochrony środowiska ogółem w kwocie 14.329,55 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 maja 2017 r. w kwocie 139.132,00 zł z tego na:

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie zakupu wraz z montażem oraz ogrodzeniem automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu wałeckiego (rozdział 01095 § 6300) w kwocie 6.466,00zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa chodników na terenie Mirosławca Górnego (przy bloku nr 2 i 3) rozdział 60016 § 6050 w kwocie 6.000,00 zł,

- dofinansowanie opłat za administrowanie budynków komunalnych (rozdział 70004 § 4400) w kwocie 100.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na należny podatek VAT z tytułu zamiany nieruchomości (uregulowanie stanu prawnego nieruchomości) pomiędzy Gminą a Nadleśnictwem (rozdział 70005 § 4530) w kwocie 14.666,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 9.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP (rozdział 75412 § 4210) w kwocie 3.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 482.910,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij