Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XII/126/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Dz.Urz.Woj.Zachpom. 2019.poz. 6672

UCHWAŁA
NR XII/126/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 30 ust. 6 i 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) uchwala się co następuje:

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. 

1. Ustala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

2. Regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec zwany dalej Regulaminem, określa:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,

3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec,

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

5) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej dziecko przedszkolne,

6) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Mirosławiec.

Rozdział 2.

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 2. 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy.

2. Szczegółowe zasady naliczania okresów zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.

3. Dodatek przysługuje:

1) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca,

3) za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za który nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 3.

DODATEK MOTYWACYJNY

§ 3. 

1. Nauczycielowi w zależności od osiągniętych wyników w pracy może być przyznany przez dyrektora szkoły dodatek motywacyjny.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są w szczególności następujące kryteria:

1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, takich jak:

a) osiągnięcia edukacyjne, oceniane z uwzględnianiem możliwości i warunków pracy nauczyciela, potwierdzone wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów lub sprawdzianów,

b) doprowadzenie ucznia do osiągnięć w konkursach, zawodach, turniejach i olimpiadach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,

c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami i instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz dzieci,

d) efektywna współpraca z rodzicami uczniów,

e) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, prowadzenie działań profilaktycznych oraz przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom wśród uczniów,

2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, w tym opracowywanie i efektywne wdrażanie projektów (programów) w zakresie dydaktyki i wychowania,

3) efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, to jest:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w konkursach przedmiotowych,

c) praca w komisjach egzaminacyjnych,

d) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

e) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły, z uwzględnieniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

5) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, biorąc pod uwagę:

a) efektywne podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci,

b) efektywne kierowanie rozwojem uczniów szczególnie uzdolnionych,

c) współudział w organizowaniu i przygotowywaniu imprez lokalnych oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz promowania gminy w regionie,

d) podejmowanie działań na rzecz kultywowania regionalnych tradycji patriotycznych,

6) organizowanie w szkole wolontariatu:

a) organizowanie pomocy najbardziej potrzebującym,

b) reagowanie czynnie na potrzeby środowiska,

c) inicjowanie działań w środowisku szkolnym i lokalnym,

d) wspomaganie różnego typu inicjatyw charytatywnych i kulturalnych.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje Burmistrz Mirosławca. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół bierze się w szczególności pod uwagę jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, w tym:

1) umiejętność gospodarowania środkami finansowymi szkoły:

a) przestrzeganie dyscypliny finansowej,

b) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym z funduszy pomocowych oraz umiejętne ich wykorzystanie na cele statutowe szkoły,

2) sprawne realizowanie zadań wspierających działanie szkoły:

a) zapewnienie należytej dyscypliny pracy, odpowiedniego podziału zdań i terminowości ich realizacji,

b) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej,

c) wspieranie rozwoju zawodowego pracowników a także doskonalenie i rozwój własnego warsztatu pracy oraz podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych,

d) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły,

e) właściwa współpraca z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi działającymi w szkole oraz instytucjami lokalnymi,

f) dbałość o właściwy stan techniczny powierzonego mienia oraz rozwój bazy szkolnej,

g) kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich,

3) efekty w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły:

a) osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniów szkoły o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym,

b) efektywna współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim,

c) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

d) obecność szkoły w środowisku lokalnym, poprzez udział w imprezach i konkursach organizowanych na terenie gminy.

4. Dodatek dla dyrektorów szkół nie może przewyższać 40% wynagrodzenia zasadniczego, natomiast dla nauczycieli 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

5. Dla dyrektorów w funduszu wynagrodzeń zabezpiecza się środki na dodatek motywacyjny w wysokości 40% planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych.

6. W funduszu wynagrodzeń zabezpiecza się środki na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 5% planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych dla danej placówki bez wynagrodzeń dyrektorów.

7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

8. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole.

9. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły – Burmistrz Mirosławca.

10. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie przebywania w stanie nieczynnym oraz za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.

11. Dodatek motywacyjny jest pomniejszony proporcjonalnie za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, w okresie stanu nieczynnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

12. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 4.

DODATEK FUNKCYJNY

§ 4. 

1. Dodatek funkcyjny jest przyznawany osobom, którym powierzono w szkole stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów ustala się w granicach stawek określonych w poniższej tabeli, uwzględniając m.in. liczbę uczniów i organizację pracy w szkole. W funduszu płac zabezpiecza się środki na dodatek funkcyjny dla dyrektorów w wysokości ustalonej przez Burmistrza.

Lp.

Stanowisko

Stawka dodatku funkcyjnego

1

Dyrektor szkoły powyżej 12 oddziałów

od 1000 do 1200 zł miesięcznie

2

Dyrektor szkoły do 12 oddziałów

od 700 do 900 zł miesięcznie

3

Wicedyrektor szkoły

od 400 do 500 zł miesięcznie

4

Dyrektor przedszkola

od 800 do 1000 zł miesięcznie

5

Inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły

do 350 zł miesięcznie

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz Mirosławca.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – ustala dyrektor szkoły.

4. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub sprawowanych funkcji, za które przysługuje dodatek.

5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu sprawowanych funkcji:

1) wychowawcy klasy w wysokości 300 zł,

2) wychowawcy grupy przedszkolnej w wysokości 200 zł,

3) opiekuna stażu w wysokości 150 zł,

4) doradcy metodycznego w wysokości 100 zł.

6. Jeżeli odpowiednie stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub sprawowanie funkcji powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nim obowiązków.

7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

8. Dodatek funkcyjny jest pomniejszony proporcjonalnie za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz w okresie stanu nieczynnego.

9. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługuje dodatek z każdego tytułu.

Rozdział 5.

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 5. 

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje za prowadzenie przez nauczycieli:

1) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim do 15% za każdą przepracowaną godzinę,

2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości do 15% za każdą przepracowaną godzinę,

3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w wysokości do 15% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.

2. Dodatek za warunki pracy jest pomniejszony proporcjonalnie za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, w okresie stanu nieczynnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

3. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu.

4. Dodatki nalicza się od wynagrodzenia zasadniczego pracowników uprawnionych do dodatku.

Rozdział 6.

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za trudne warunki pracy, według następujących zasad:

1) wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela,

2) miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę,

3) dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia-za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub o ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy (za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy),

4) liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w tygodniu, o którym mowa w pkt. 3), nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym,

5) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu,

6) dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art.42 ust.4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust.1, ustala się dzieląc przyznaną stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

Rozdział 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7. 

1. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XLVII/280/10 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 24 poz. 536).

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2020 r, z tym że zapis § 5 ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie od dnia 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij