W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XV/89/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 5 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy i miasta Mirosławiec, dodatków do wynagrodzenia i nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy i miasta Mirosławiec, dodatków do wynagrodzenia i nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA NR XV/89/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 5 września 2000 r.

w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy i miasta Mirosławiec, dodatków do wynagrodzenia i nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30ust.6 oraz art. 54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (dz.U. z 1997 r. nr 56 poz. 357 ze zmian.) oraz w powiązaniu z:

1. art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.),

2. art. 77 (1) i 77 (2) §4,5,6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 ze zmian.)

3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagradzania zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudniania i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. nr 39 z 2000 r. poz. 455) uchwala się co następuje:

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określa art 30 Karty Nauczyciela i wynika z kwalifikacji nauczyciela, stopnia awansu zawodowego nauczyciela ustalonego na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionej kopii lub odpisów oraz realizowanego obowiązkowego wymiaru godzin i jest ustalane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej według tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:

1)  dodatku za wysługę lat,

2)  dodatku za uciążliwość pracy,

3)  dodatku specjalistycznego,

4)  dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

5)  nagrody jubileuszowej,

6)  dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

7)  zasiłku na zagospodarowanie,

8)  odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

9)  odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę wynikają wprost z przepisów ustaw lub rozporządzeń wydawanych na szczeblu centralnym.

§ 2. Ustala się regulaminy określające niektóre zasady wynagradzania oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy i miasta Mirosławiec dodatków do wynagrodzenia i nagród:

1. Regulamin określający wysokość stawek dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

2. Regulamin określający wysokość stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku ( załącznik nr 2 do niniejszej umowy).

3. Regulamin określający wysokość stawek dodatku za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

4. Regulamin określający szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw ( załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

5. Regulamin określający wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

6. Regulamin określający wynagrodzenia dodatkowe dla nauczycieli (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych do opracowania i wprowadzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały, w uzgodnieniu z zakładową organizacją związków zawodowych zrzeszającą nauczycieli, zakładowych kryteriów:

1) przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, o których mowa w § 2 pkt 1,

2) przyznawania nagród dla nauczycieli, o których mowa w § 2 pkt 5.

§ 4. Uprawnienia do otrzymywania dodatków socjalnych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) mają nauczyciele, którzy: * są zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć na terenie wsi lub mieście liczącym do 5 tyś. mieszkańców, * posiadają wymagane kwalifikacje.

1. Wysokość dodatku wiejskiego jest określona w Karcie Nauczyciela i stanowi 10% wypłaconego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek wiejski wypłacany jest z dołu.

2. Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego określa regulamin (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

§ 5. Ustala się zasady rozliczania nauczycieli w dni wolne od pracy (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

§ 6. Postanowienia końcowe:

1. Regulaminy stanowiące załączniki do uchwały, zostały uzgodnione z ZarządemOddizału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mirosławcu.

2. Zmiany poszczególnych regulaminów wymagają formy aneksu, w trybie przewidzianym w pkt 1.

3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2000 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/89/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 5 września 2000 r.

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

Dodatek motywacyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz.U. nr 39 poz. 455) a w szczególności:

1. Nauczycielowi i dyrektorowi placówki, w zależności od osiąganych wyników pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny w kwocie ustalonej odpowiednio przez dyrektora lub Przewodniczącego Zarządu Gminy.

2. Prawo do dodatku motywacyjnego nabywa nauczyciel po przepracowaniu jednego roku szkolnego w placówkach oświatowych na terenie działania gminy.

3. Dodatek motywacyjny nie jest przyznawany obligatoryjnie wszystkim nauczycielom i dyrektorom.

4. Minimalna wartość przyznanego dodatku motywacyjnego wynosi 50 zł miesięcznie.

5. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony nie krótszy niż 3miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

6. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor danej placówki w ramach środków przyznanych uchwałą budżetową oraz na podstawie zakładowych kryteriów przyznawania dodatku, o których mowa w § 3 uchwały.

7. Miesięczna pula przyznana placówce na wypłaty dodatku motywacyjnego dla nauczycieli obliczana jest w następujący sposób:

Liczba nauczycieli łącznie z dyrektoramixPrzeciętna stawka dodatku motywacyjnego ustalona

( w przeliczeniu na pełne etaty)przez organ prowadzący w wysokości 50 zł m-nie

na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela.

8. Dyrektorowi placówki dodatek motywacyjny przyznaje Przewodniczący Zarządu Gminy, posługując się opracowanymi przez Zarząd kryteriami, m.in.:

1) celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych placówki,

2) racjonalne wykorzystanie majątku placówki,

3) racjonalna polityka personalna,

4) dbałość o estetykę obiektów oświatowych,

5) wyniki i zaangażowanie w pracę,

6) umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych,

7) wpływ placówki na miejscowe środowisko,

8) dyspozycyjność w zakresie pełnionej funkcji.

9. Podstawę obliczenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora placówki, stanowi jego wynagrodzenie zasadnicze.

Wysokość kwoty dodatku nie może przekroczyć 50% podstawy.

10. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z dołu.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/89/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 5 września 2000 r.

Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli

Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz.U. nr 39 poz. 455).

1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono: 1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora placówki albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki, 2) wychowawstwo klasy, 3) sprawowanie funkcji: a) opiekuna stażu, b) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się na każdy rok szkolny według załączonej tabeli.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Przewodniczący Zarządu Gminy w granicach stawek określonych tabelą ,mając na uwadze: 1) wielkość placówki, jej warunki organizacyjne ( ilość oddziałów, liczba uczniów, liczba pracowników pedagogicznych i obsługi; 2) złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej; 3) liczbę stanowisk kierowniczych w placówce; 4) prawidłowość w organizacji pracy, poprawność pod względem formalno-prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadność; 5) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem placówki; 6) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego i kontroli wewnętrznej; 7) prawidłowość realizacji budżetu placówki; 8) wyniki pracy placówki; 9) współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami mającą na celu wspomaganie działalności zadań statutowych szkoły (placówki); 10) terminowość i rzetelność wykonywania zadań.

4. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze ustala dyrektor placówki, według załączonej tabeli.

5. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem dyrektora, wicedyrektora lub innym stanowiskiem kierowniczym w placówce przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie pod warunkiem, że okres zastępstwa przekracza 3 miesiące. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia obowiązków kierowniczych i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.

6. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań: 1) opiekuna stażu, 2) wychowawstwa: * klasy w szkole podstawowej lub gimnazjum, * grupy w przedszkolu, 3) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta. Powyższe dodatki ustala dyrektor placówki zgodnie z załączoną tabelą.

7. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w pkt 3, pkt 4 i pkt 5 nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w pkt 6.

8. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

9. Nauczyciel traci prawo do dodatku funkcyjnego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło odwołanie ze stanowiska kierowniczego lub wygasł okres powierzenia stanowiska (pełnienia funkcji), a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

10. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie urlopu bezpłatnego oraz w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

11. Dodatek funkcyjny wypłacany jest z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Tabela stawek dodatków funkcyjnych

Stanowisko lub wykonywane zadanie

Wysokość dodatku funkcyjnego (miesięcznie)

Dyrektor szkoły liczącej:


do 7 działów

do 30% wynagrodzenia zasadniczego *1)

od 8 do 16 działów

do 40% wynagrodzenia zasadniczego *1)

17 działów i więcej

do 50% wynagrodzenia zasadniczego *1)

Wicedyrektor szkoły

do 25% wynagrodzenia zasadniczego *1)

Dyrektor przedszkola czynnego ( ponad 5 godzin dziennie)

do 30% wynagrodzenia zasadniczego *1)

Opiekun stażu

do 3% średniego  wynagrodzenia nauczyciela stażysty *2)

Wychowawstwo klasy w szkole

do 4% średniego  wynagrodzenia nauczyciela stażysty *2)

Wychowawstwo grupy w przedszkolu

do 4% średniego  wynagrodzenia nauczyciela stażysty *2)

Doradca metodyczny lub nauczyciel - konsultant

do 20% średniego  wynagrodzenia nauczyciela stażysty *2)

Objaśnienia do tabeli:

*1) wynagrodzenie zasadnicze - wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze, *2) średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty - średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/89/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 5 września 2000 r.

Regulamin przyznawania dodatku za warunki pracy dla nauczycieli

Zgonie z postanowieniami art. 34 ust.1 karty nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. nr 56 poz. 357 ze zmian.) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości...(Dz.U.nr 39 poz. 455) nauczycielom przysługuje dodatek za każdą godzinę przeprowadzoną w trudnych lub uciążliwych warunkach, a w szczególności:

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne warunki pracy, za prowadzenie nauczania indywidualnego dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, w wysokości od 20% do 30% stawki godzinowej.

2. Kwotę dodatku przyznaje dyrektor placówki w ramach ustalonych w pkt 1 oraz na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wystawionego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, stwierdzającego stopień niepełnosprawności ucznia.

3. Dodatek wypłacany jest za godziny faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

4. Dodatek za trudne warunki pracy wypłacany jest z dołu.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/89/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 5 września 2000 r.

Regulamin wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli

Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zrealizowanych zastępstw doraźnych zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. nr 56 poz. 357 ze zmian.)

1. W szczegółowych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadają specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Dyrektor może realizować godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym 4 godzin tygodniowo.

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

5. nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust. 4a Karta Nauczyciela (zwiększone pensum), nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw.

6. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się jak za jedną godzinę ponadwymiarową w sposób określony w pkt 4.

7. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela ustala się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

9. Dyrektorowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin doraźnych zastępstw.

10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłacane jest z dołu.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/89/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 5 września 2000 r.

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli (specjalny fundusz nagród)

Nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przysługują nagrody ze specjalnego funduszu nagród, zgodnie z postanowieniami art. 49 ust.1 pkt 1 Karty Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. nr 56 poz. 357 ze zmian.)

1. Wysokość specjalnego funduszu nagród wynosi 1% planowanego tocznego osobowego funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli, z tego:

1)  80% kwoty pozostaje w dyspozycji dyrektora placówki,

2)  20% kwoty przekazywana jest do dyspozycji Przewodniczącego Zarządu Gminy.

2. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora placówki przyznaje i wypłaca dyrektor, na podstawie opracowanych zakładowych kryteriów, o których mowa w § 3 uchwały.

3. Nagrody PrzewodniczącegoZarządu Gminy przyznaje i wypłaca Przewodniczący Zarządu posługując się opracowanymi przez Zarząd kryteriami.

4. Nagroda Przewodniczącego Zarządu Gminy może być przyznana:

1) nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej m.in:

* dbanie o wysoką jakość zajęć dydaktycznych poprzez stałe podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej;

* osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej (konkursy przedmiotowe, olimpiady, wysokie wyniki na egzaminach wstępnych do szkół wyższego poziomu nauczania);

* podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego warsztatu pracy;

* wzorowa realizacja zajęć dydaktycznych potwierdzona wynikami nadzoru pedagogicznego;

* wykazywanie się pomysłowością i inicjjatywą w stoaowaniu różnych form, metod i środków celem aktywizowania uczniów (wychowanków) i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju;

* prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieży przejawów patologii społecznej;

* współpraca ze środowiskiem szkoły celem ujednolicenia procesu wychowawczego;

* doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji;

* podejmowanie działań innowacyjnych i nowatorskich;

* opracowywanie i upowszechniania własnych doświadczeń pedagogicznych;

* kierowanie zespołem samokształceniowym, problemowym i współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli;

* zaangażowanie w prace na rzecz swojej placówki;

* prawidłowe prowadzenie dokumentacji;

* podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami celem wspomagania działalności statutowej placówki.

2) dyrektorowi placówki, który uzyskuje wymierne efekty m.in. w zakresie

* bardzo dobrej organizacji pracy placówki;

* zapewnienia optymalnych warunków do realizacji zadań statutowych;

* diagnozowania pracy placówki;

* dbanie o wysoki poziom pracy placówki, poprzez odpowiedni dobór kadry;

* osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników dydaktyczno-wychowawczych (liczny udział uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.);

* inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy placówki;

* organizowania pomocy nauczycielom w zakresie organizowania warsztatu pracy i doskonalenia zawodowego;

* umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi;

* pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz placówki;

* dbania o bazę placówki;

* wszechstronnej współpracy ze środowiskiem.

5. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w placówce co najmniej 3 lata.

6. fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, a jego kopie umieszcza w teczce akt osobowych.

7. nagrody mogą być przyznawane z okazji zakończenia roku szkolnego lub z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

8. Przyznanie nagrody następuje po zasięgnięciu opinii, reprezentującej nauczyciela zakładowej organizacji związkowej ( wymaga tego art. 107 Kodeksu pracy).

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/89/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 5 września 2000 r.

Regulamin określający wynagrodzenia dodatkowe dla nauczycieli

1. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć uczniowskich z języka polskiego, począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, w wysokości miesięcznej:

do 3% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela.

2. Kwotę dodatku za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć uczniowskich z języka polskiego ustala dyrektor placówki, natomiast dyrektorowi organ prowadzący w ramach określonych w pkt 1.

3. Wynagrodzenie dodatkowe za analizę i ocenę prac i zajęć uczniowskich z języka polskiego przysługuje nauczycielowi w takim stosunku, w jakim realizowany przez niego wymiar godzin z języka polskiego pozostaje do obowiązkowego wymiaru godzin.

4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz nauczycielom korzystającym ze zniżek godzin, wynagrodzenie za analizę i ocenę prac i zajęć uczniowskich z języka polskiego przysługuje wyłącznie w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin z języka polskiego pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły.

5. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach "zielonych szkół" - jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i pkt 5 wypłacane jest za okresy wykonywania zajęć, miesięcznie z dołu.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/89/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 5 września 2000 r.

Regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

Nauczycielom przysługuje dodatek mieszkaniowy zgodnie z postanowieniami art. 54 ust.3 Karty Nauczyciela ( Dz.U. z 997 r. nr 56 poz. 357 ze zmian.)

1. Uprawnienia do dodatku mieszkaniowego mają nauczyciele, którzy:

1) są zatrudnieni na terenie wsi lub mieście liczącym do5 tysięcy mieszkańców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć;

2) posiadający wymagane kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

2. Wysokość dodatku jest uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi miesięcznie:

1) 6% stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej najniższym wynagrodzeniem - dla jednej osoby;

2) 8% stawki najniższego wynagrodzenia - dla dwóch osób;

3) 10% stawki najniższego wynagrodzenia - dla trzech osób;

4) 12% stawki najniższego wynagrodzenia - dla czterech i więcej osób.

3. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

1)  współmałżonka,

2) dzieci ( za dziecko uważa się osobę, która nie ukończyła 18 lat, a jeżeli kształci się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat),

3) rodziców bądź teściów ( nie posiadających własnych dochodów).

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w pkt 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.

5. Nauczycielowi zatrudnionemu w więcej niż jednej placówce oświatowej na terenie gminy, spełniającemu w każdej z tych placówek warunki, o których mowa w pkt 1, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w pkt 2. Nauczyciel sam wybiera pracodawcę, który będzie realizował wypłatę tego dodatku.

6. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w pkt 4 na ich wspólny wniosek.

7. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor, natomiast dyrektorowi - organ prowadzący.

8. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1)  niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył pisemny wniosek o jego wypłatę (wzór wniosku w załączeniu).

9. Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.

10. Wypłacenie przysługującego dodatku ulega zawieszeniu na okres:

1)  urlopu bezpłatnego nauczyciela, dłuższego niż miesiąc kalendarzowy,

2) umieszczenia dziecka (od posiadania którego uzależnione jest prawo nauczyciela do dodatku) w domu dziecka lub innej placówce oświatowo-wychowawczej,

3) zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem, od posiadania którego uzależnione jest prawo nauczyciela do dodatku.

11. Wznowienie wypłacenia dodatku po ustaniu przyczyny zawieszenia, następuje po złożeniu przez nauczyciela właściwych dokumentów to potwierdzających oraz ponownego pisemnego wniosku.

12. Nauczyciel, któremu wypłacany jest dodatek, obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach powodujących utratę prawa do dodatku lub zawieszenia jego wypłacania. Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy podlega zwrotowi.

13. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe, wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień.

14. Kwoty przysługującego dodatku mieszkaniowego zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

15. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1)  nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2)  pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta,

4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.

16. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany z dołu.

..................................... dnia........................

Dyrektor / Burmistrz

.....................................................................

WNIOSEK
o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

...............................................................

(imię i nazwisko)

..............................................................

(adres osoby składającej wniosek)

.............................................................

Oświadczam, że wspólnie ze mną zamieszkują:

1) współmałżonek (imię i nazwisko, miejsce pracy)

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2) dzieci, będące na moim utrzymaniu (imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa szkoły oraz przewidywany rok ukończenia)

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3) rodzice bądź teściowie nie posiadając własnych dochodów (imię i nazwisko)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

O wszelkich zmianach mających wpływ na wypłatę dodatku mieszkaniowego zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Dyrektora / Burmistrza

............................................................

(podpis składającego wniosek)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/89/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 5 września 2000 r.

Zasady rozliczania nauczycieli w dni wolne od pracy

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie więcej jednak niż za 4 godziny.

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

3. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, otrzymują za to inny dzień wolny.

Powiadom znajomego