Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XIV/85/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XIV/85/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 czerwca 2000 r.

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu

Na podstawie art. 36 a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 ze zmian.), w związku z art. 3 ust. 5 tejże ustawy i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta Mirosławiec uchwala:

REGULAMIN KONKURSU

na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w MirosławcuRozdział I Postanowienia wstępne:

§ 1. Regulamin określa tryb i zasady pracy Komisji Konkursowej, zwanej dalej komisją, powołanej przez Radę Gminy i Miasta Mirosławiec uchwałą nr XIII/84/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r.

§ 2. Komisja rozpoczyna pracę niezwłocznie po upływie terminu składania ofert dotyczących udziału w konkursie. Rozdziała IIPostanowienia organizacyjne:

§ 3. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący.

§ 4. Komisja na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego grona, w trybie przez siebie określonym, protokolanta oraz określa terminarz swej pracy wskazujący termin zakończenia postępowania konkursowego i ogłoszenia wyników konkursu.

§ 5. Każdy z członków Komisji może powołać jednego eksperta. Eksperci mają prawo zadawania kandydatom pytań, nie biorą jednak udziału w głosowaniu.

§ 6. 

1. Uchwały KOmisji są ważne, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

2.  2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 i 4.

3.  3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji. Rozdział IIITryb i zasady pracy Komisji:

§ 7. 

1. Konkurs odbywa się dwuetapowo.

2.  2. W pierwszym etapie członkowie Komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i orzekają, czy kandydaci spełniają formalne kryteria, określone przepisami ustawowymi.

3.  3. Kandydaci nie odpowiadający kryterium o jakich mowa w ust. 2 są powiadamiani pisemnie o niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.

§ 8. 

1. Drugi etap postępowania konkursowego polega na ocenie merytorycznej kandydatów, wynikającej z rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez Komisję.

2.  2. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci przedstawiają swoje programy kierowania przedszkolem.

3.  3. Celem rozmów kwalifikacyjnych jest rozpoznanie predyspozycji i umiejętności kandydatów gwarantujących prawidłowe prowadzenie przedszkola.

§ 9. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego o jakim mowa w § 8 Komisja wyłania kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola.

§ 10. 

1. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem.

2.  2. Członkowie Komisji oddają głosy na kartach do głosowania, przygotowanych przez Przewodniczącego.

3.  3. Głosowanie w celu wyłonienia kandydata na dyrektora jest tajne.

4.  4. Konkurs jest rozstrzygnięty gdy jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość oddanych głosów.

5.  5. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, Komisja przeprowadza drugą turę głosowania do której przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.

6.  6. Jeśli druga tura głosowania nie wyłoni zwycięzcy, konkurs uznaje się nierozstrzygnięty.

§ 11. Z czynności Komisji sporządza się protokół podpisany przez protokolanta i Przewodniczącego Komisji.

§ 12. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Komisji. Rozdział IVPostanowienia końcowe:

§ 13. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania konkursowego, bez względu na wynik tego postępowania.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij