W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXIV/139/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Mirosławiec

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia Statutu Gminy Mirosławiec
status uchwały obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXIV/139/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 września 2001 r.

w sprawie ustalenia Statutu Gminy Mirosławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Statut Gminy Mirosławiec w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Gminy i Miasta Mirosławiec nr XIII/73/96 z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Mirosławiec z wyłączeniem § 12 i § 21, które tracą moc z upływem kadencji rady.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z wyłączeniem § 31 ust. 2, § 32 ust. 3 statutu oraz § 3 i § 5 pkt 3 i 6 w załączniku nr 9, które wchodzą w życie od nowej (następnej) kadencji rady.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/139/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 września 2001 r.

S T A T U T G M I N Y M I R O S Ł A W I E C

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Gmina Mirosławiec jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne.

3. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

§ 2. Przez użyte w niniejszym Statucie określenia należy rozumieć:

1) Gmina - Gmina i Miasto Mirosławiec.

2) Radę - Radę Miejską w Mirosławcu.

3) Zarząd - Zarząd Gminy i Miasta w Mirosławcu.

4) Burmistrza - Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec.

5) Urząd - Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 3. 

1. Gmina położona jest w województwie zachodniopomorskim, powiecie waleckim i obejmuje obszar 195,87 km².

2. Siedzibą organów Gminy jest miasto Mirosławiec.

3. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 4. 

1. Herbem Gminy jest herb miasta. Herbem jest tarcza czwórdzielna w krzyż w polu 1 i 4 błękitnym głowa kozła (srebrna) z rogami koloru żółtego (złotego), w polu 2 i 3 czerwonym krzyż maltański biały (srebrny). Wzór herbu określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

2. Barwy Gminy określa jej flaga, z podziałem geometrycznym dzielona na krzyż, w polu 1 i 4 koloru błękitnego, w polu 2 i 3 koloru czerwonego. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.

3. Pieczęć urzędowa Gminy zawiera pośrodku herb Gminy, a w otoku jej nazwę - Gmina i Miasto Mirosławiec.

4. Zasady używania herbu i barw Gminy, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej określa załącznik nr 4.

Rozdział 2.

Zakres działania i zadania Gminy

§ 5. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawą na rzecz innych podmiotów Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 6. Do podstawowych zadań Gminy należy:

1)  zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty,

2)  tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy,

3)  organizowanie życia publicznego Gminy,

4)  reprezentowanie mieszkańców Gminy wobec organów zewnętrznych.

§ 7. 

1. Zadania własne Gminy obejmują w szczególności sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

4) lokalnego transportu zbiorowego;

5) ochrona zdrowia;

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

7) gminnego budownictwa mieszkalnego;

8) edukacji publicznej;

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11) targowisk i hal targowych;

12) zieleni gminnej i zadrzewień;

13) cmentarzy komunalnych;

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej'

18) promocji gminy;

19) współpracy z organizacjami samorządowymi;

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2. Uchwały Rady podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb Gminy lub stwierdzające wyniki referendum gminnego mogą określać inne zadania niż wymienione w ust. 1 jako zadania własne.

3. Uchwały mogą przekazać Gminie nowe zadania własne z zapewnieniem koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych Gminy lub subwencji.

4. Zadania z zakresu administracji rządowej Gmina może wykonywać na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

5. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na odstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 8. 

1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

2. Granica oraz inna komunalna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

Rozdział 3.

Władze Gminy

§ 9. Mieszkańcy Gminy wykonują swoje uprawnienia bezpośrednio w drodze wyborów Rady i w drodze referendum, a także za pośrednictwem organów Gminy.

§ 10. Tryb przeprowadzania referendum gminnego określa odrębna ustawa.

§ 11. Organami Gminy są:

1) Rada Miejska,

2) Zarząd Gminy.

§ 12. 

1. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

2. Zasady i tryb wyboru członków Rady określa odrębna ustawa.

§ 13. 

1. Organem wykonawczym Gminy jest Zarząd.

2. Zarząd wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone w przepisach prawa, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, porozumieniach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, porozumieniach komunalnych, umowach zawartych z innymi podmiotami.

§ 14. 

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i komisji Rady.

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa załącznik nr 5 do niniejszego Statutu.

§ 15. Uchwały organów Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu w głosowaniu jawnym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Rozdział 4.

Rada Miejska

§ 16. 

1. Ustawowy skład Rady określa ustawa.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 17. 

1. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1)  uchwalanie Statutu Gminy;

2) wybór i odwołanie Zarządu, ustalanie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu, stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;

3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu, Sekretarza Gminy, Kierownika USC i jego Zastępcy - na wniosek PrzewodniczącegoZarządu;

4) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu;

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6) uchwalanie programów gospodarczych;

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego Zarządu, dotyczących:

a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady;

b) emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd;

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym;

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę;

f) tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd;

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym;

10) określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

11) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;

12) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w § 7 ust. 4 i 5;

13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

14) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gony, nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników;

15) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;

17) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady;

18) podejmowanie uchwal w przedmiocie zaskarżania rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał Rady;

2. Rada nie może przenosić swych wyłącznych kompetencji na żaden inny organ.

§ 18. 

1. Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

2. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.

3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§ 19. 

1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju, a w przypadku wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w prawie odwołania Rady Gminy, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów w gminie.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 sesje zwołuje Wojewódzki Komisarz Wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraj, a w przypadku wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów.

3. Czynności, o jakich mowa w ust. 1 obejmują:

1)  określenia dnia, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

2)  przygotowanie porządku obrad,

3)  dokonanie otwarcia sesji,

4)  powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem radnemu obecnemu na sesji.

4. Porządek obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego Zarządu o stanie Gminy.

§ 20. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony Wiceprzewodniczący, organizuje pracę Rady, a w szczególności:

-  zwołuje sesje Rady,

-  przewodniczy obradom,

-  sprawuje policję sesyjną,

-  kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

-  zarządza i przeprowadza głosowania głosowanie nad projektami uchwał,

-  podpisuje uchwały Rady,

- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,

- przyjmowanie oświadczenia o stanie majątkowym radnych oraz dokonuje analizy zawartych w oświadczeniu danych.

§ 21. 

1. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

2. Nie podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Rada na najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.

§ 22. 

1. Rada Miejska powołuje następujące stałe Komisje:

a)  Komisję Polityki Społecznej,

b)  Komisję Gospodarki i Budżetu.

2. Radny może być członkiem najwyżej 1 komisji stałej.

3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 23. 

1. Rada powołuje w celach kontrolnych Komisję Rewizyjną.

2. Przedmiot działania Komisji rewizyjnej obejmuje kontrolę działalności Zarządu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie Radni.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie mogą być radni pełniący funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oraz radni będący członkami Zarządu.

§ 24. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik wyznaczony przez Burmistrza.

§ 25. 

1. Szczegółowy tryb działania Rady i jej organów określa Regulamin Rady Miejskiej, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Statutu.

2. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Statutu.

Rozdział 5.

Radni

§ 26. 

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy. radny utrzymuje
stałą więź z mieszkańcami Gminy oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez

mieszkańców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

2. Radni nie mogą:

a) podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy;

b) powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami;

c) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności;

d) być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami handlowymi spółek prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby; wybór lub powołanie radnego do tych władz są z mocy prawa nieważne.; jeżeli wybór lub powołanie, o którym mowa w ust. 2 miało miejsce przed rozpoczęciem wykonywania mandatu, radny jest obowiązany zrec się stanowiska lub funkcji w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania, o którym mowa w art. 23a ust.1; w razie nie zrzeczenia się stanowiska lub funkcji, radny traci je z mocy prawa po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania;

e) posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby.; udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją Rady Gminy, a w razie nie zbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru);

3. Radni są obowiązani złożyć oświadczenia o swoi stanie majątkowym, zawierające w szczególności informację o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dna o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego. Oświadczenie powinno zawierać informacje dotyczące majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską.

4. Wiadomości zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę służbową chyba że osoba, która je złożyła, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Gminy może podjąć decyzję o ujawnieniu oświadczenia, pomimo braku zgody składającego oświadczenie, po zasięgnięciu opinii komisji rewizyjnej.

§ 27. 

1. Radny składa na pierwszej sesji po wyborach Rady Miejskiej następujące ślubowanie: "Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności Gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami Gminy i jej mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań Gminy".

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty przez Przewodniczącego obrad, wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję".

3. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".

4. Radny nieobecny na pierwszej sesji rady składa ślubowanie na najbliższej sesji, w której uczestniczy.

5. Z chwilą złożenia ślubowania, radny nabywa swoje ustawowe uprawnienia.

6. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

7. Radnemu na czas kadencji wystawia się dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie mandatu radnego.

§ 28. 

1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

2. Radny desygnowany do innych instytucji zobowiązany jest co najmniej raz w roku składać Radzie sprawozdanie.

§ 29. 

1. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej, o ile ustawy nie stanowią inaczej, prawo udziału w glosowaniu na sesjach Rady, prawo występowania z interpelacjami oraz zapytaniami.

2. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Zasady tworzenia klubów radnych określa Regulamin Klubów Radnych, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego Statutu.

§ 30. 

1. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osób wchodzących w skład Zarządu nie będących radnymi.

3. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest członkiem, za wyjątkiem sytuacji, do których odnoszą się przepisy o zwolnieniach grupowych. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

4. Pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wykonywania jego obowiązków.

5. Radnym przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę.

§ 31. 

1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie, z wyjątkiem radnych wybranych do Zarządu.

2. Przepis ust. 1 dotyczy również kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i jego zastępców.

3. Zarząd lub Burmistrz nie może powierzyć radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Rozdział 6.

Zarząd Gminy

§ 32. 

1. Zarząd jest wybierany na okres kadencji, a po upływie kadencji działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

2. Zarząd jest wybierany spośród radnych lub osób spoza Rady w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.

3. W skład Zarządu wchodzą trzy osoby: Burmistrz, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu, Zastępca Burmistrza i Członek Zarządu.

§ 33. 

1. Rada wybiera Burmistrza bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

2. Wybory Zastępcy Burmistrza oraz pozostałych członków Zarządu dokonuje się wniosek Burmistrza zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 34. Burmistrz jest wybierany spośród kandydatów zgłoszonych wyłącznie przez radnych.

§ 35. 

1. Rada może poprzedzić wybór Burmistrza postępowaniem konkursowym.

2. Warunki konkursu oraz tryb wyłaniania i przedstawiania Radzie kandydatów określa Rada w drodze uchwały.

3. Wynik konkursu nie wiąże Rady.

§ 36. Głosowania w sprawach osobowych mogą być poprzedzone prezentacją kandydatów i przesłuchaniami.

§ 37. 

1. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie określonym w § 32 ust. 2 ulega rozwiązaniu z mocy prawa.

2. Po rozwiązaniu Rady z mocy prawa z przyczyny określonej w ust.1 przeprowadza się wybory przedterminowe.

3. Do czasu wyboru Zarządu przez nową Radę, Prezes Rady Ministrów wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów Gminy.

4. Jeżeli Rada wybrana w wyniku wyborów przedterminowych, o których mowa w ust. 2 nie dokona wyboru Zarządu w terminie określonym w § 32 ust.2 ulega rozwiązaniu z mocy prawa.

5. W przypadku określonym w ust. 4 nie przeprowadza się wyborów przedterminowych. Do dnia wyborów Rady na kolejną kadencję oraz wyboru Zarządu zadania i kompetencje organów Gminy przejmuje komisarz rządowy ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 38. 

1. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba, że po zakończeniu roku budzetowegoZarząd został odwołany z innej przyczyny.

2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

3. uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

4. Sprawę odwołania Zarządu z przyczyny określonej w ust. 1 Rada rozpoznaje na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium.

5. Po zapoznaniu się z opinią Komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady o nieudzieleniu absolutorium i po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Rada może odwołać Zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

§ 39. 

1. Rada może odwołać Burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 , wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

3. Odwołanie Burmistrza następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

4. Głosowanie w sprawie odwołania Rada przeprowadza po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.

5. Jeżeli wniosek o odwołanie Burmistrza nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

6. Odwołanie Burmistrza albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoczesne z odwołanie całego Zarządu albo złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd.

7. Na uzasadniony wniosek Burmistrza, Rada może odwołać poszczególnych członków Zarządu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

§ 40. 

1. W przypadku złożenia rezygnacji przez Burmistrza jest przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

2. W przypadku rezygnacji Burmistrza na najbliższej sesji Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego Zarządu.

3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja Rady, o której mowa w ust. 2.

§ 41. 

1. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu Rada dokonuje wyboru nowego Zarządu w trybie określonym w § 33, odpowiednio w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji.

2. W przypadku niedokonania wyboru nowego Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji, stosuje się odpowiednio § 37.

3. W przypadku odwołania członka zarządu nie będącego Przewodniczącym Zarządu, Rada dokonuje wyboru nowego członka Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.

4. Odwołany Zarząd lub poszczególni członkowie Zarządu pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu.

5. Rada może zwolnić członka Zarządu z pełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 4.

6. W przypadku złożenia rezygnacji przez cały Zarząd stosuje się odpowiednio ust.4.

§ 42. 

1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez członka nie będącego jego Przewodniczącym, rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

2. Nie podjecie przez Radę uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu nie będącego jego Przewodniczącym, Burmistrz obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, przedstawić Radzie nową kandydaturę na członka Zarządu.

§ 43. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1)  przygotowywanie projektów uchwał Rady;

2)  określenie sposobu wykonania uchwały;

3)  gospodarowanie mieniem komunalnym;

4)  przygotowywanie projektu budżetu oraz jego wykonanie;

5)  zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6)  przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady;

7)  przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy;

8)  współdziałanie w interesie Gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie;

9) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających na strukturze Gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielania zgody na czynności wykraczające poza udzielone pełnomocnictwa;

10) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu i jego aktualizacja;

11) informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej, gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,

12) prowadzenia spraw w zakresie zwykłego zarządy majątkiem Gminy, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę;

13) ogłaszanie w imieniu Gminy przetargów i powoływanie komisji przetargowej oraz zatwierdzanie wyników jej pracy;

14) realizacja innych zadań określonych przepisami prawa.

§ 44. Burmistrz organizuje pracę zarządu, kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wydaje decyzje administracyjne z zakresu administracji publicznej.

§ 45. 

1. W posiedzeniach Zarządu udział biorą jego członkowie oraz - bez prawa do głosowania - Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy.

2. Zarząd może postanowić o zaproszeniu na swe posiedzenia innych osób niż wymienione w ust. 1.

3. Organizację oraz tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego Statutu.

§ 46. 

1. Zarząd wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa jego regulamin uchwalony przez Radę na wniosek Zarządu.

§ 47. 

1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz.

2. W zakresie ustalonym przez Zarząd, Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy.

Rozdział 7.

Pracownicy samorządowi

§ 48. 

1. Pracownikami samorządowymi z wyboru są Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza.

2. Do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy Burmistrza właściwa jest Rada.

3. rada może, w drodze odrębnej uchwały, upoważnić Przewodniczącego rady do podejmowania czynności, o jakich mowa w ust.2, za wyjątkiem prawa do ustalania wynagrodzenia.

4. Do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy pozostałymi osobami, których stosunek pracy nawiązany jest na podstawie wyboru, właściwy jest Burmistrz, jako kierownik Urzędu Gminy, będącego zakładem pracy w rozumieniu art.3 Kodeksu Pracy.

5. Status pracy pracowników samorządowych określa ustawa.

§ 49. 

1. Mianowanie jako forma nawiązania stosunku pracy z pracownikami Urzędu Gminy jest stosowana wobec kierowników referatów, może być stosowana również wobec pracowników zajmujących stanowiska inspektora i podinspektora.

2. Prawo mianowania, zlecania mianowanym pracownikom samorządowym czasowego wykonywania innej pracy niż określona w akcie mianowania oraz przeniesienie tych pracowników na inne stanowiska w przypadku utraty przez nich zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku należy do Burmistrza.

§ 50. 

1. Powołanie jako forma nawiązania stosunku pracy z pracownikami Urzędu Gminy, jest stosowane wobec Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Kierownik i Zastępca Kierownika USC są powoływani przez Radę na wniosek Przewodniczącego Zarządu.

3. Odwołanie Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika i Zastępcy Kierownika USC dokonywane są w trybie właściwym dla ich powołania.

§ 51. Pracownicy inni niż wymienieni w § 48-50 są zatrudnieni w Urzędzie Gminy na podstawie umowy o pracę.

Rozdział 8.

Jednostki pomocnicze

§ 52. 

1. W Gminie tworzy się jednostki pomocnicze - sołectw, oraz mogą być tworzone inne jednostki pomocnicze stosownie do potrzeb bądź tradycji.

2. Jednostki pomocnicze tworzy Rada Miejska.

3. Utworzenie jednostki pomocniczej podlega następującym zasadom:

a) inicjatorem utworzenia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka ma obejmować lub Rada;

b) utworzenie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami społecznymi w trybie określonym odrębną ustawą;

c) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Zarząd w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;

d) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 53. Do znoszenia, łączenia bądź podziału jednostki pomocniczej w granicach Gminy stosuje się odpowiednio przepisy § 52 ust. 3.

§ 54. Uchwała w sprawie utworzenia, znoszenia, łączenia lub podziału jednostki pomocniczej powinna określać:

-  jej obszar

-  granice

-  nazwę

-  sposób opublikowania uchwały i datę jej wejścia w życie.

§ 55. 

1. Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa Rada odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

2. Statut winien określać w szczególności:

1)  nazwę i obszar jednostki pomocniczej,

2)  zasady i tryb wyboru organów jednostki pomocniczej,

3)  organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,

4)  zakres zadań przekazywanych jednostce przez Gminę oraz sposób ich realizacji,

5)  zakres i formy kontroli i nadzoru Rady nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

§ 56. 

1. Jednostki pomocnicze w ramach budżetu Gminy mogą posiadać wyodrębnione środki finansowe.

2. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek pomocniczych ustala Rada w budżecie Gminy.

§ 57. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach ustalonych przez Radę odrębną uchwałą.

§ 58. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w tym zakresie Zarządowi.

§ 59. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy prowadzi Zarząd.

Rozdział a.

IX

Gminne jednostki organizacyjne

§ 60. 

1. Dla realizacji zadań Gminy, Rada może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy jest ujęty w rejestrze prowadzonym przez Zarząd.

3. Wykaz jest aktualizowany w momencie tworzenia lub likwidacji danej jednostki.

§ 61. 

1. Gminnym jednostkom organizacyjnym rada nadaje statuty, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Statut jednostki określa m. in. nazwę, zakres działania, organy, siedzibę, zakres wyposażenia jej w majątek oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.

3. Zatrudnienie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych należy do Zarządu.

4. Zarząd sprawuje nadzór nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych.

5. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z zastrzeżeniem ust. 3.

Rozdział 10.

Mienie komunalne i gospodarka finansowa

§ 62. 

1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

2. Nabycie mienia komunalnego następuje:

a)  na podstawie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,

b) przez przekazanie Gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic Gminy w trybie, o którym mowa w art.4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych Gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

c) w wyniku własnej działalności gospodarczej,

d) przez inne czynności prawne,

e) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

§ 63. 

1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Burmistrz może zostać upoważniony przez Zarząd do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy.

3. Czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymaga dla swej skuteczności kontrasygnaty Skarbnika Gminy (Głównego Księgowego Budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Skarbnik może odmówić kontrasygnowania czynności, o której mowa w ust. 3 jednak wydania mu pisemnego polecenia przez zwierzchnika wykonuje czynności zawiadamiając równocześnie o odmowie kontrasygnaty Radę Miejską i Regionalną Izbę Obrachunkową.

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy składają jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek.

§ 64. 

1. Zasady zarządzania mieniem komunalnym określa Rada w drodze odrębnych uchwał.

2. Zarząd prowadzi rejestry:

1)  składników mienia komunalnego,

2)  podmiotów zarządzających poszczególnymi składnikami tego mienia.

§ 65. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Gminy.

§ 66. 

1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu Gminy.

2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.

3. Projekt budżetu przygotowuje zarząd uwzględniając zasady prawa budżetowego i zalecenia Rady.

4. Bez zgody Zarządu Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu Gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

5. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.

6. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Zarząd przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 67. Tryb uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada.

§ 68. 

1. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Zarząd.

2. Zarządowi przysługuje wyłączne prawo:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę;

2) emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę;

3) dokonywania wydatków budżetowych;

4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy;

5) dysponowania rezerwami budżetu Gminy,

6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

§ 69. 

1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

3. Zarząd informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.

§ 70. 

1. Dyspozycja środkami pieniężnymi Gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

2. Wydatki dokonywane są w miarę wpływów dochodów budżetowych, w granicach uchwalonych przez Radę.

Rozdział 11.

Wyróżnienia honorowe

§ 71. 

1. Ustanawia się medal "Zasłużony dla Gminy Mirosławiec".

2. Wyróżnienie przewidziane w ust. 1 oraz tryb jego przyznawania i wręczania określi Rada odrębną uchwałą w sprawie opisu i ustanowienia medalu "Zasłużony dla Gminy Mirosławiec".

Rozdział 12.

Publikowanie przepisów prawa miejscowego

§ 72. 

1. Przepisy prawa miejscowego wchodzą w życie w sposób określony w odrębnej ustawie.

2. Przepisy prawa miejscowego podaje się do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu, sołectw oraz na internetowej stronie Gminy Mirosławiec.

§ 73. Urząd prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego i udostępnia go do wglądu w swojej siedzibie na stronie internetowej Gminy.

Rozdział 13.

Postanowienia końcowe

§ 74. 

1. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Do zmiany statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

3. Traci moc uchwała Rady Gminy i Miasta Mirosławiec nr XIII/73/96 Statut Gminy z dnia 16 lutego 1996 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/139/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 września 2001 r.

Zasady używania herbu i barw gminy, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej

§ 1. 

1. Herb Gminy Mirosławiec, opisany w § 4 ust. 1 Statutu Gminy Mirosławiec, jest znakiem prawnie chronionym. 2. Herb Gminy umieszczony jest na stale: 1) na budynku stanowiącym siedzibę Rady Miejskiej, Zarządu Gminy i Miasta oraz Urzędu Gminy i Miasta; 2) w gabinecie Przewodniczącego Rady Miejskiej, w sali obrad Rady Miejskiej; 3) w gabinecie Burmistrza i sali obrad Zarządu; 4) w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego; 5) na gminnych budynkach użyteczności publicznej; 6) w granicach administracyjnych Gminy przy głównych drogach dojazdowych. 3. Komercyjne rozpowszechnianie herbu wymaga zgody Zarządu Gminy.

§ 2. 

1. Pieczęć urzędowa Gminy zawiera pośrodku herb Gminy, a w otoku napis "Gmina i Miasto Mirosławiec". 2. Herb Gminy w postaci pieczęci używa się na drukach zaproszeń okolicznościowych wysyłanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 3. 

1. Barwami Gminy są kolory: niebieski i czerwony.

2. Flaga Gminy opisana w § 4 ust. 2 jest znakiem prawnie chronionym.

3. Na fladze może być umieszczony herb Gminy.

4. Flagę Gminy wywiesza się:

1) na stałe na budynku stanowiącym siedzibę Rady Miejskiej, Zarządu Gminy i Miasta oraz Urzędu Gminy i Miasta;

2) w miejscu i dniu odbywania się posiedzeń Rady Miejskiej;

3) z okazji oficjalnych świąt i uroczystości gminnych.

§ 4. 

1. Atrybutem Przewodniczącego Rady Miejskiej jest łańcuch z ryngrafem przedstawiającym herb Gminy.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej używa łańcucha podczas obrad Rady Miejskiej, uroczystości państwowych i samorządowych.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/139/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 września 2001 r.

Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonania przez Gminę zadań publicznych i korzystania z nich

§ 1. Do korzystania udostępnia się następujące dokumenty z zakresu działania Rady Miejskiej, Komisji Rady oraz Zarządu:

1) uchwały Rady Miejskiej,

2) apele i stanowiska podjęte przez Radę,

3) uchwały Zarządu,

4) plany pracy,

5) protokoły sesji Rady,

6) protokoły posiedzeń Komisji,

7) protokoły posiedzeń Zarządu,

8) inne dokumenty dotyczące wykonywania zadań publicznych.

§ 2. Tryb udostępniania dokumentów:

1) uchwały Rady udostępnia się po podjęciu i podpisaniu przez Przewodniczącego Rady;

2) apele, stanowiska udostępnia się po ich przyjęciu przez Radę i podpisaniu przez Przewodniczącego Rady;

3) protokoły sesji udostępnia się po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady i protokolanta po zatwierdzeniu;

4) protokoły posiedzeń Komisji udostępnia się po podpisaniu przez Przewodniczącego Komisji;

5) protokoły Komisji Rewizyjnej udostępnia się po przyjęciu przez Komisję i podpisaniu przez wszystkich członków komisji obecnych na posiedzeniu;

6) uchwały Zarządu po ich podjęciu i podpisaniu;

7) protokoły posiedzeń Zarządu udostępnia się po podpisaniu przez Przewodniczącego obrad,

8) plany pracy Rady i Komisji Rady oraz posiedzeń Zarządu udostępnia się do wglądu również na stronie internetowej Gminy i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

§ 3. 

1. Udostępnieniu nie podlegają protokoły z części niejawnej Rady Miejskiej.

2. Protokoły z posiedzeń Zarządu dotyczące rozpatrywania spraw indywidualnych mogą być udostępniane z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów szczególnych.

§ 4. 

1. Dokumenty z zakresu działania Rady Miejskiej, Komisji Rady i Zarządu udostępnia się w dniach i godzinach pracy Urzędu w Biurze Rady Miejskiej wyłącznie w asyście pracownika. Z w/w dokumentów można sporządzać odpisy, wyciągi oraz kserokopie.

2. Dokumentów nie udostępnia się do korzystania na zewnątrz.

3. Za sporządzenie kserokopii dokumentów pobiera się opłatę w wysokości ustalonej odrębną uchwałą.

§ 5. Dokumenty z zakresu działania Rady Miejskiej (uchwały, apele, stanowiska) udostępniane są również na stronie internetowej Gminy.

§ 6. Obywatele maja prawo wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia Komisji Rady. INformacje o terminach i porządku obrad sesji Rady Miejskiej, posiedzeniach Komisji Rady każdorazowo wywieszane są na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/139/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 września 2001 r.

REGULAMIN Rady Miejskiej w Mirosławcu

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Rady zwany dalej "Regulaminem" określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i jej organów, z wyłączeniem zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej i Zarządu.

§ 2. 

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Zarząd wykonujący jej uchwały.

2. Zarząd i Komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 3. 

1. Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym:

1) w pierwszym roku kadencji - w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia,

2) w latach następnych - na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem.

2. Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

Rozdział 2.

Sesje

§ 4. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie jej działania.

§ 5. Sesje Rady przygotowuje Przewodniczący wspólnie z Wiceprzewodniczącym.

§ 6. 

1. Sesje zwyczaje zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący, w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał, ustalając porządek obrad, miejsce dzień i godzinę sesji.

2. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

§ 7. 

1. Sesje w trybie nadzwyczajnym Przewodniczący obowiązany jest zwołać na pisemny wniosek Zarządu, względnie 1/4 ustawowego składu Rady w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Wniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym powinien spełniać wymogi określone w § 6 ust.2.

3. Sesja zwołana w trybie określonym w ust.1 winna odbyć się nie później ni w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 8. 

1. W sesji Rady uczestniczą - poza radnymi - członkowie Zarządu, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

2. Przewodniczący Rady zawiadamia każdorazowo przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminie sesji na takich samych zasadach jak radnych.

3. Ponadto na sesje zapraszane są inne osoby, których obecność jest wymagana ze względu na problematykę obrad.

4. W przypadku korzystania przez Radę z opinii ekspertów w trakcie sesji, podczas której omawiany jest przedmiot ekspertyzy, mogą uczestniczyć autorzy ekspertyzy z prawem jej prezentowania i zabierania głosu w dyskusji.

§ 9. 

1. Druk projektów uchwał lub materiałów związanych z problematyką posiedzenia zleca Przewodniczący rady.

2. Zawiadomienia o sesji doręcza się na 7 dni przez terminem sesji.

3. Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym radni zawiadamiani są na 2 dni przed posiedzeniem.

4. Materiały na sesję dotyczące uchwalenia budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania doręcza się radnym najpóźniej 10 dni przed sesją.

§ 10. 

1. W przypadku nie zachowania przepisu §9 ust. 2-4 każdy z radnych może zgłosić na początku obrad wniosek o odroczenie sesji lub rozpatrywania określonego punktu.

2. Rada może zadecydować o kontynuowaniu obrad lub o rozpatrzeniu zakwestionowanego punktu.

§ 11. 

1. Rada obraduje w sposób jawny. Zawiadomienia o posiedzeniu podaje się do publicznej wiadomości.

2. Jawność zostaje wyłączona, a uczestnicy w obradach zobowiązani są do zachowania tajemnicy, gdy omawiane są sprawy stanowiące z mocy odrębnych przepisów tajemnicę państwową lub służbową.

3. Ze względu na ważny interes społeczny lub indywidualny Rada może podjąć uchwałę w sprawie wyłączenia jawności części lub całości posiedzenia.

4. W niejawnych częściach sesji Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy oraz protokolant. Z uwagi na przedmiot obrad Rada może wyrazić zgodę na udział innych osób.

5. Protokoły z niejawnej części sesji są udostępniane radnym, członkom Zarządu i innym osobom uczestniczącym e tej części sesji.

§ 12. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy podstawowej liczby radnych w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 13. 

1. Sesję otwiera, prowadzi jej obrady oraz zamyka Przewodniczący.

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły "Otwieram ......... sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu".

3. W przypadkach nieobecności Przewodniczącego zadania Przewodniczącego wykonuje wyznaczony Wiceprzewodniczący.

§ 14. 

1. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

3. W razie braku quorum uniemożliwiającego rozpoczęcie obrad Przewodniczący zamyka obrady wyznaczając nowy termin posiedzenia.

4. W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których sesja się nie odbyła w przewidzianym terminie.

5. Jeżeli w trakcie obrad liczba radnych obecnych na sesji spadnie poniżej połowy ustawowego składu, Przewodniczący nie przerywa obrad, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 15. 

1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia porządek obrad.

2. rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

3. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym stosuje się przepis ust. 2, w tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

4. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Zarząd, a projekt uchwały wpłynął do Przewodniczącego Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

§ 16. 

1. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

2)  interpelacje i zapytania radnych,

3)  odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

4) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5) sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał rady,

6) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcia uchwał lub zajęcia stanowiska,

7) wolne wnioski i informacje.

2. Sprawozdanie, o którym moa w ust. 1 pkt 5, może przedstawić inny członek Zarządu, wyznaczony przez Zarząd.

§ 17. 

1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

3. W przypadku rozpatrywania projektu uchwały Przewodniczący obrad udziela głosu referentowi projektu uchwały, następnie przedstawicielom komisji opiniujących ten projekt, przedstawicielom klubów radnych, a w dalszej kolejności pozostałym dyskutantom.

4. Sprawozdanie komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

5. Przewodniczący może zabierać głos w każdej chwili obrad.

6. Przewodniczący obrad może udzielić głosu innym osobom, zaproszonym do udziału w sesji.

§ 18. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością Burmistrzowi, zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi Gminy , Skarbnikowi Gminy oraz pracownikowi Urzędu dla złożenia wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem dyskusji.

§ 19. 

1. W ciągu całej sesji Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością w sprawach zgłaszania wniosków o charakterze formalnym dotyczących w szczególności:

1)  sprawdzenia quorum,

2)  zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,

3)  przerwania dyskusji,

4)  przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,

5)  wyłączenia jawności obrad,

6)  ograniczenia czasu wystąpień mówców,

7)  zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

8)  zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

9)  zarządzenia przerwy,

10)  odesłania projektu uchwały do komisji,

11)  przeliczenia głosów,

12)  przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod dyskusje, po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje wniosek pod głosowanie.

3. Wniosek określony w ust. 1 pkt 1 przyjmowany jest bez głosowania.

§ 20. 

1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący obrad zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Zarządowi zajęcia stanowiska co do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania. Przed
zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego
o sposobie lub porządku głosowania.

§ 21. 

1. Sesja Rady może odbywać się na jednym lub kilku posiedzeniach.

2. Przewodniczący obrad może przerwać sesję na czas określony, w szczególności w następujących przypadkach:

1)  niemożności rozpatrzenia wszystkich punktów zatwierdzonego porządku dziennego obrad;

2) braku materiałów lub ich niekompletności, uniemożliwiających prawidłowe rozpatrzenie sprawy;

3) braku quorum; w tym przypadku imiona i nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady odnotowuje się w protokole;

4) zakłócenia porządku obrad na sali przez radnych;

5) zakłócenia porządku obrad przez publiczność - do czasu jej usunięcia i przywrócenia porządku;

§ 22. 

1. Dla zapewnienia sprawności i porządku obrad Przewodniczący obrad może zwracać mówcom uwagę w sprawach dotyczących przedmiotu, formy oraz czasu trwania wystąpienia.

2. W razie przerwania dyskusji lub ograniczenia liczby mówców, zainteresowani radni mają prawo złożenia swojego wystąpienia na piśmie w terminie 7 dni od zakończenia posiedzenia.

§ 23. 

1. Przewodniczący obrad może:

1) odebrać głos po dwukrotnym bezskutecznym przywołaniu mówcy do porządku lub w przypadku uchybienia powadze sesji;

2) zarządzić odnotowanie w protokole niewłaściwego zachowania uczestnika sesji.

2. Przewodniczący obrad zarządza usunięcie przez Straż Miejską z sali obrad oraz sąsiednich pomieszczeń osób zakłócających przebieg sesji.

§ 24. 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad kończy sesję wypowiadając formułę " Zamykam ..... sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

4. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego obrad Rada jest związana uchwałami podjętymi w tej sesji.

5. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej w tym samym trybie.

§ 25. 

1. Z każdej sesji sporządza się protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć.

2. Protokół z sesji Rady powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię Przewodniczącego obrad i protokolanta;

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

3) nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady;

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;

5) uchwalony porządek obrad;

6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby "za", "przeciw", "wstrzymujących się";

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;

9) podpis Przewodniczącego i protokolanta.

3. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

4. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i osób spoza Rady uczestniczących w sesji, podjęte przez Radę uchwały, protokoły głosowań tajnych, złożone do protokołu wystąpienia radnych i zdania odrębne do uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone Przewodniczącemu Rady.

5. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał rady i przechowuje wraz z protokołem.

§ 26. 

1. Protokół z sesji wykłada się radnym do wglądu w siedzibie Rady nie później niż 7 dni przed najbliższą sesją.

2. Radni mogą w terminie do najbliższej sesji zgłaszać poprawki uzupełnienia do protokołu. O uwzględnieniu poprawek decyduje Przewodniczący obrad. Od decyzji odmawiającej dokonania zmian i uzupełnień przysługuje odwołanie do Rady.

3. Przewodniczący obrad informuje na najbliższym posiedzeniu o przypadkach zgłoszonych poprawek i uzupełnień do protokołu, złożonych do protokołu wystąpień radnych oraz zdań odrębnych do uchwał.

Rozdział 3.

Uchwały

§ 27. Rada podejmuje uchwały w drodze głosowania, rozstrzygając sprawy należące do jej właściwości.

§ 28. Uchwały są podejmowane na wniosek przedstawiony przez:

1)  komisję Rady,

2)  minimum 3 radnych,

3)  Zarząd.

§ 29. 

1. Projekt uchwały wraz z pisemnym uzasadnieniem składa się Przewodniczącemu nie później niż 21 dni a projekty składane przez Zarząd nie później niż 14 dni przed planowanym terminem sesji.

2. Projekt uchwał wymaga zaopiniowania przez organy administracji publicznej lub władze statutowe organizacji społecznych lub zawodowych w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

3. Przed skierowaniem projektu uchwały na sesję, Przewodniczący przedstawia projekt do zaopiniowania właściwej komisji i Zarządowi.

4. Projekt uchwał podlega zaopiniowaniu przez Radcę prawnego.

5. Rada w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od wymogów określonych w ust.1-3.

6. Wymogi określone w ust. 2-4 nie obowiązują w przypadku zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.

§ 30.  Uchwały są odrębnymi dokumentami, stanowiącymi załączniki do protokołu, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole sesji.

§ 31. 

1. Oprócz uchwał, o których mowa w § 30, Rada może podejmować:

1)  deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania,

2)  oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,

3) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęci inicjatywy czy zadania.

2. Projekty uchwał zawierające w swej treści oświadczenia, apele, deklaracje itp. nie wymagają zachowania trybu określonego w § 28 i 29.

§ 32. Uchwała Rady powinna zawierać:

1)  kolejny numer,

2)  wskazania organu wydającego uchwałę,

3)  datę ustanowienia uchwały,

4)  określenie przedmiotu uchwały,

5)  podstawę prawną,

6)  część merytoryczną,

7)  określenie organów odpowiedzialnych za jej wykonanie,

8)  termin wejścia uchwały oraz jej czas obowiązywania,

9)  przepisy przejściowe,

10)  podpis Przewodniczącego obrad.

§ 33. PrzewodniczącyRady przekazuje uchwały Zarządowi do realizacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 dni roboczych po odbyciu sesji.

§ 34. Radny, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, może złożyć do protokołu swoje zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 4.

Głosowanie

§ 35. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§ 36. Zwykła większość głosów oznacza, że więcej głosów oddano "za" niż głosów "przeciw".

§ 37. Bezwzględna większość oznacza, że za kandydatem lub wnioskiem oddana została liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

§ 38. Głosowanie może być:

1)  jawne,

2)  imienne,

3)  tajne.

§ 39. 

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki, które w zależności od treści zapytania uznać należy za głos "za" albo "przeciw" albo "wstrzymujący się".

2. Jeżeli przy głosowaniu jawnym powstają wątpliwości co do wyniku, Przewodniczący obrad zarządza powtórne głosowanie. Ponowne wątpliwości co do wyników głosowania są podstawą do zarządzenia głosowania imiennego.

§ 40. Przy głosowaniu imiennym zaznacza się w protokole przy nazwisku radnego oddanie głosu "za", "przeciw" lub "wstrzymuje się".

§ 41. W przypadku, gdy w wyniku głosowania jawnego lub imiennego liczby głosów oddanych "za", "przeciw" są równe, głosowanie przeprowadza się ponownie.

§ 42. 

1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.

3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

4. Kart do głosowanie nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

§ 43. 

1. W przypadku tajnego głosowania w sprawach osobowych na karcie do głosowania umieszcza się nazwisko lub nazwiska osób, których ma ono dotyczyć.

2. Nazwiska osób umieszcza się w porządku alfabetycznym wraz z informacją o ilości miejsc mandatowych.

3. Głosować można najwyżej na tylu kandydatów, ile jest miejsc mandatowych.

4. Za wybrane uznaje się osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów.

5. Liczba wybranych osób nie może być większa od liczby miejsc mandatowych.

6. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową liczbę głosów, a nie wystarcza dla nich miejsc mandatowych, głosowanie powtarza się w części dotyczącej mandatów nie obsadzonych z udziałem jedynie kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.

§ 44. 

1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga Przewodniczący Rady.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 45. 

1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, Rada głosuje w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym że można w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały , poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

5. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy w skutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą uchwały.

Rozdział 5.

Komisje Rady

§ 46. Komisje Rady zajmują się sprawami zgodnymi z ich zakresem działania, a w szczególności:

1)  przygotowują z własnej inicjatywy projekty uchwał,

2)  rozpatrują i opiniują projekty uchwał i ich założeń,

3) analizują działalność administracji i gospodarki Gminy na podstawie sprawozdań i informacji członków Zarządu oraz kierowników podporządkowanych mu jednostek,

4)  rozpatrują problemy związane z prowadzeniem w życie i wykonywaniem uchwał Rady.

§ 47. 

1. Komisje wybierają i odwołują spośród członków komisji będących radnymi Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2. Funkcji Przewodniczącego komisji nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.

§ 48. 

1. Przewodniczący komisji reprezentuje komisję, organizuje jej pracę oraz przewodniczy jej posiedzeniom.

2. Komisje obradują w sposób jawny, postanowienia § 11 ust.2 stosuje się odpowiednio.

§ 49. 

1. Posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący komisji z własnej inicjatywy bądź też na wniosek Przewodniczącego rady lub 1/3 składu komisji zgodnie z planem pracy.

2. Wszelkie zmiany w planach pracy komisji wymagają zgody Rady.

§ 50. W przypadku niemożności zwołania i uczestnictwa w obradach komisji przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego posiedzenie może zwołać i przewodniczyć mu Przewodniczący Rady lub wyznaczony Wiceprzewodniczący.

§ 51. 

1. W posiedzeniach komisji mogą brać udział przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz inne osoby nie będące członkami komisji, jeżeli ich obecność jest pożądana ze względu na problematykę posiedzenia. Przewodniczący może udzielać im głosu w dyskusji, nie biorą oni jednak udziału w głosowaniu.

2. Postanowienia § 9 i § 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 52. Protokół z posiedzenia komisji podpisuje Przewodniczący obrad.

§ 53.  Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

§ 54. 

1. Stanowisko komisji przyjmowane jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy stałych członków komisji.

2. Wnioski i poprawki odrzucone w głosowaniu na żądanie wnioskodawcy winny być zamieszczone w protokole jako wnioski mniejszości.

§ 55. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności (w ciągu roku) członka komisji na jej posiedzeniach uprawniają Przewodniczącego komisji do wystąpienia do Rady z wnioskiem o odwołanie danego członka z jej składu.

Rozdział 6.

Interpelacje i zapytania

§ 56. Radny ma prawo składać interpelacje i zapytania.

§ 57. 

1. Interpelacja dotyczy istotnych spraw wspólnoty samorządowej o zasadniczym lub bardziej złożonym charakterze i powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu istniejącego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń zapytania.

2. Zapytania składa się w odniesieniu do spraw mniej złożonych, kiedy chodzi przede wszystkim o uzyskanie informacji o faktach.

3. W przypadkach wątpliwości czy wystąpienia ma charakter interpelacji lub zapytania decyduje Przewodniczący.

§ 58. 

1. Interpelację składa się pisemnie Przewodniczącemu przed wyznaczonym terminem sesji, a w uzasadnionych przypadkach interpelację można złożyć na początku obrad sesji.

2. Przewodniczący przekazuje niezwłocznie interpelację Burmistrzowi.

§ 59. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba na następnej sesji, nie później niż w terminie 30 dni.

§ 60. W razie nieotrzymania w terminie bądź uznania odpowiedzi przez interpelującego za niezadawalającą, Przewodniczący może zarządzić uzupełnienie odpowiedzi przez interpelowanego, natychmiast lub jeżeli to niemożliwe, podczas najbliższego posiedzenia Rady.

§ 61. 

1. Zapytania mogą być składane w formie pisemnej Przewodniczącemu na sesji Rady. Powinny być one formułowane zwięźle, tak aby odpowiedź mogła się sprowadzać do krótkiej informacji o faktach.

2. Przewodniczący cytuje jego treść, a następnie udziela głosu Burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie.

Rozdział 7.

Wspólne sesje z Radami innych Gmin

§ 62. 

1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi Radami, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólną sesję organizują Przewodniczący zainteresowanych RadGmin.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący wszystkich Rad Gmin.

§ 63. 

1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej polowa radnych z każdej Rady.

2. W drodze głosowania wybiera się Przewodniczącego wspólnej sesji.

3. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie Rady Gmin, biorące udział we wspólnej sesji, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

4. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednio przepisy regulaminów Rad, które biorą udział we wspólnej sesji.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§ 64. Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień Regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/139/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 września 2001 r.

R E G U L A M I N Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

§ 1. 

1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, zwana dalej "komisją" jest stałą komisją powołaną w celu kontrolowania działalności Zarządu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.

2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Zarządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

3. Komisja kontroluje działalność Zarządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem:

-  legalności,

-  gospodarności,

-  rzetelności,

-  celowości oraz

-  zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

4. Komisja, kontrolując Zarząd, gminne jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze Gminy, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy.

5. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materiały z kontroli Zarządu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także kontroli zewnętrznych.

§ 2. 

1. Komisja opiniuje na piśmie wykonanie budżetu Gminy i występuje z pisemnym wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zarząd przedkłada Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania najpóźniej do dnia 15 marca roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczy sprawozdanie Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i przedkłada sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu wraz z własną opinią do dnia 31 marca roku po upływie roku budżetowego, którego dotyczy sprawozdanie Zarządu i występuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi z tego tytułu. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Komisji przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 7 dni od daty sporządzenia wniosku.

3. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczącemu Rady w terminie 7 dni od daty ich sporządzenia.

§ 3. 

1. Komisja opiniuje na piśmie wniosek o odwołanie Burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium.

2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię, o których mowa w ust. 1 Przewodniczącemu Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.

§ 4. Komisja wydaje także opinię w sprawach innych niż wskazane w § 2 i 3, jeżeli wynika to z treści uchwały Rady.

§ 5. 

1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji w liczbie 3 wybranych spośród radnych uchwałą Rady podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Odwołanie członków Komisji następuje na zasadach określonych w ust. 1.

3. W skład komisji nie mogą być powołani radni pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz radni będący członkami Zarządu.

4. W miarę możliwości Rada powinna unikać powoływania do składu komisji radnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych.

5. Członkostwo w komisji ustaje w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wyboru członka komisji na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oraz wyboru w skład Zarządu.

6. Przewodniczący, jego Zastępca oraz pozostali członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

7. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący komisji.

8. O wyłączeniu Przewodniczącego komisji decyduje Rada.

9. Wyłączony członek komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§ 6. 

1. Komisja podlega Radzie Miejskiej.

2. Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 5 stycznia każdego roku.

3. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

-  terminy odbywania posiedzeń,

-  terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

4. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy komisji. Komisja może przystąpić do wykonania kontroli kompleksowych po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

5. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem pracy komisji.

6. Rada może nakazać komisji nie rozpoczynanie kontroli, a także przerwanie kontroli prowadzonej przez komisję. Powyższe dotyczy także wykonania poszczególnych czynności kontrolnych.

7. Rada może nakazać rozszerzenia lub zwężenia zakresu i przedmiotu kontroli.

8. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 5 - 7 wykonywane są niezwłocznie.

9. Komisja jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i problemowych.

10. Kontrola kompleksowa winna być zakończona nie później niż w ciągu 45 dni roboczych a problemowa w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia uchwały przez Radę. Rada może przedłużyć terminy, o których wyżej mowa.

11. Komisja może prowadzić kontrole problemowe i sprawdzające nie objęte zatwierdzonym planem pracy.

§ 7. 

1. Komisja składa Radzie - w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzedni.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1)  liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzanych kontroli;

2)  wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;

3)  wykaz uchwał podjętych przez komisję;

4)  wykaz wyłączeń, o których mowa w § 6 Regulaminu;

5) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami wynikającymi z tych kontroli.

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 komisja składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu przez Radę uchwały określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

§ 8. 

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego zgodnie z planem pracy komisji oraz w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia komisji, które nie są objęte planem pracy komisji, drogą listowną.

3. Posiedzenia o jakich mowa w ust.2 mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego komisji, a także na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady jak również:

-  nie mniej niż 8 radnych,

-  niemniej niż 3 członków komisji.

4. Przewodniczący Rady oraz radni składają wniosek w sprawie zwołania posiedzenia komisji obowiązani są wskazać we wniosku przyczynę jego złożenia.

5. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie:

1)  osoby nie będące członkami komisji,

2)  radnych nie będących członkami komisji

3) osoby zaangażowane w e wniosek komisji, w charakterze biegłych lub ekspertów.

6. Z posiedzenia komisji należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 9. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.

§ 10. Obsługę biurową komisji zapewnia Burmistrz.

§ 11. 

1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób, posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem kontroli.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 12. 

1. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu;

2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności;

3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki.

2. Kontroli komisji nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

§ 13. 

1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu komisji zespoły kontrolne składające się z co najmniej dwóch członków komisji.

2. Przewodniczący komisji wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzone przez jednego członka komisji.

4. Kontrole, z zastrzeżeniem ust. 6, przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego komisji, określającego kontrolowany podmiot, termin i zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

6. W przypadkach niecierpiących zwłoki każdy z członków komisji może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały komisji oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki niecierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje w których członek komisji poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub też zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczną wartość przyjmuje się kwotę 10 000 zł.

7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się niezwłocznie do Przewodniczącego o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.

8. W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody lub też odmowy wyrażenia zgody o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę i odstępuje od sporządzenia protokołu pokontrolnego. W takim przypadku, kontroli nie uwzględnia się w sprawozdaniu z działalności Komisji.

§ 14. 

1. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy Burmistrza, kontrolujący Przewodniczącego Rady.

§ 15. 

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 1 ust. 3.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanego.

§ 16. 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienie kontrolującym wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówił wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia kontrolującemu pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień także w przypadkach innych niż określone w ust. 3.

5. Zasady udostępniania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 17. Obowiązki, przypisane niniejszym regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu, mogą być wykonywane za pośrednictwem podległych mu pracowników.

§ 18. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§ 19. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 10 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:

1)  nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2)  imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3)  daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4)  określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5)  imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski i kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

7) datę i miejsce podpisania protokołu,

8) podpis kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn,

9) protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 20. 

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub części kontrolujących, osoby te są zobowiązane do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy -pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się Przewodniczącemu komisji. Jeżeli podpisania protokołu odmówił Przewodniczący komisji, składa on - na zasadach wyżej podanych - wyjaśnienia Przewodniczącemu Rady.

§ 21. 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć Przewodniczącemu Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 22. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołu - otrzymują Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 23. 

1. Komisja może na zlecenie Rady lub też po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli przez członków komisji rewizyjnej i innych komisji Rady.

3. Przewodniczący komisji może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolującego radnych wchodzących w skład tych komisji, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe w zakresie objętym tematyką kontroli.

4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, przeprowadzanej przez komisję stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynacji współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 24. Komisja może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/139/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 września 2001 r.

R E G U L A M I N Klubów Radnych

§ 1. Radni mogą tworzyć Kluby radnych, określane dalej jako "Kluby" według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 2. W ramach Klubu mogą funkcjonować Koła Radnych.

§ 3. 

1. Warunkiem ustanowienia Klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej trzech radnych.

2. Powstanie Klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

1)  nazwę Klubu,

2)  listę członków,

3)  imię i nazwisko Przewodniczącego Klubu.

4. W razie zmiany składu Klubu lub jego rozwiązania Przewodniczący Klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 4. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr Klubów.

§ 5. Przynależność Radnych do Klubu jest dobrowolna.

§ 6. 

1. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem Klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu.

§ 7. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

§ 8. Prace Klubów organizują Przewodniczący Klubu wybierani przez członków Klubu.

§ 9. 

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy Klubów nie mogą być sprzeczne zeStatutem Gminy.

3. Przewodniczący Klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów Klubów Przewodniczącemu Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 10. 

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2. Kluby mogą Przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 11. Na wniosek Przewodniczących Klubów Zarząd obowiązany jest zapewnić Klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/139/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 września 2001 r.

R E G U L A M I N Zarządu Gminy Mirosławiec

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Zarządu określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu, w tym zasady wykonywania uchwał Rady oraz podejmowania uchwał przez Zarząd.

§ 2. 

1. Zarząd jako organ wykonawczy gminy działa z zachowaniem zasady kolegialności.

2. Ograniczenia kolegialności w działaniach Zarządu dopuszczalnie są jedynie w przypadkach określonych w ustawach.

Rozdział 2.

Organizacja wewnętrzna Zarządu

§ 3. W skład Zarządu wchodzą:

1)  Burmistrz, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu,

2)  Zastępca Burmistrza,

3)  1 członek Zarządu.

§ 4. Rada wybiera Zarząd spośród radnych lub składu Rady w trybie określonym w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 5. Członkostwa w Zarządzie niemożna łączyć:

1)  z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego,

2)  z zatrudnieniem w administracji rządowej,

3)  z mandatem posła i senatora,

4)  z pełnieniem funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady,

5)  z członkostwem w komisji rewizyjnej,

6)  z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Komisji Rady.

§ 6. 

1. Do zadań Burmistrza, jako Przewodniczącego Zarządu należy:

1)  organizowanie pracy Zarządu,

2)  przewodniczenie obradom Zarządu,

3)  reprezentowanie Zarządu na zewnątrz oraz wobec Rady i jej organów.

2. Organizowanie pracy Zarządu obejmuje:

1)  przygotowanie projektu porządku obrad Zarządu,

2)  określenie czasu i miejsca posiedzeń Zarządu,

3) dostarczenie członkom Zarządu materiałów dotyczących projektowanych punktów porządku obrad,

4) zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej posiedzeń Zarządu.

3. Przewodniczenie obradom obejmuje:

1) referowanie spraw objętych porządkiem obrad lub wyznaczenie innych punktów Zarządu do referowania takich spraw,

2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

3) ustalanie kolejności zabierania głosów przez uczestników dyskusji,

4) zarządzanie głosowań nad dyskutowanymi kwestiami.

4. Reprezentowanie Zarządu na zewnątrz obejmuje:

1)  przygotowanie sprawozdań z działalności Zarządu,

2)  przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących działalności Zarządu,

3) reprezentowanie Zarządu w postępowaniach sądowych i administracyjnych, o ile z przepisów prawa lub uchwał Rady albo Zarządu nie wynika nic innego.

§ 7. 

1. Do obowiązków Zastępcy Burmistrza należy podejmowanie czynności określonych w V 6 na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza, albo w przypadku konieczności podjęcia przez Zarząd niezwłocznych działań pod nieobecność Burmistrza lub wynikający z innych przyczyn brak możliwości działania Burmistrza.

2. Konieczność podjęcia przez Zarząd niezwłocznych działań wymaga stwierdzenia w formie uchwały Zarządu lub Rady.

§ 8. Burmistrz określa szczegółowy zakres zadań swego Zastępcy i pozostałych członków Zarządu z uwzględnienie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

§ 9. Do obowiązków członka Zarządu należy:

1)  udział w posiedzeniach Zarządu,

2)  realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu,

3) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy na podstawie imiennych upoważnień wynikających z uchwał,

4) przygotowanie materiałów na posiedzenia Zarządu stosownie do zakresu zadań,

5) realizacja zadań powierzonych przez Zarząd.

Rozdział 3.

Tryb pracy Zarządu

§ 10. 

1. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, w zasadzie nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, Burmistrz podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu.

3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy stanowienia przepisów w formie uchwał porządkowych.

4. Czynności podjęte w trybie określonym w ust. 2 wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 11. 

1. Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz członek Zarządu mogą zostać indywidualnie zobowiązani uchwałą Zarządu do podejmowania w imieniu Zarządu określonych czynności bieżących w zakresie prawem określonych zadań Zarządu, z wyłączeniem czynności podlegających na podejmowaniu rozstrzygnięć.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, przedkładają Zarządowi sprawozdania z wykonywanych czynności na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 12. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy uczestniczą w pracach Zarządu bez prawa głosowania.

Rozdział 4.

Posiedzenia Zarządu

§ 13. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy jego obradom Burmistrz lub upoważniony przez niego Zastępca.

§ 14. Zastępca Burmistrza zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy obradom Zarządu także wówczas, gdy z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek podjęcia przez Zarząd rozstrzygnięcia, a Burmistrz nie jest obecny, albo z innych przyczyn nie może udzielić upoważnienia swemu Zastępcy.

§ 15. O posiedzeniu Zarządu należy zawiadomić jego członków z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

§ 16. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu musi zawierać informacje o czasie, miejscu i przewidywanym porządku obrad.

§ 17. 

1. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą:

1)  Burmistrz jako Przewodniczący Zarządu,

2)  Zastępca Burmistrza,

3)  członek Zarządu,

4)  Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

2. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zobowiązani:

1)  radca prawny Urzędu Gminy,

2)  inni pracownicy Urzędu Gminy właściwi ze względu na przedmiot obrad,

3)  kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych właściwi ze względu na przedmiot obrad.

3. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, a w szczególności radni i przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy.

§ 18. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły.

§ 19. 

1. W protokole z posiedzenia Zarządu podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły inne osoby, w protokole podaje się także ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze osoby te uczestniczyły w posiedzeniu Zarządu.

2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

§ 20. 

1. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien oddać wiernie przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad podejmowanymi przez Zarząd rozstrzygnięciami.

2. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisuje Przewodniczący Zarządu uczestniczący w danym posiedzeniu Zarządu po ich zatwierdzeniu przez Zarząd na następnym posiedzeniu.

§ 21. Zarząd może udostępnić protokoły ze swych posiedzeń do publicznego wglądu na zasadach określonych w załączniku nr 5 do Statutu Gminy.

Rozdział 5.

Rozstrzygnięcia

§ 22. 

1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

2. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych.

3. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia Zarząd może podejmować inne uchwały, zawierające w szczególności opinie, oceny i stanowiska Zarządu.

§ 23. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje osobom wchodzącym w skład Zarządu oraz Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.

§ 24. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zarządu każdy członek Zarządu głosuje według własnego przekonania.

§ 25. W sprawach nie związanych z kolegialnym podejmowaniem rozstrzygnięć:

1)  etatowi członkowie Zarządu działają zgodnie z poleceniami wydanymi przez Burmistrza,

2) pozostali członkowie Zarządu działają wyłącznie na podstawie i w zakresie upoważnień udzielonych im przez Zarząd.

§ 26. 

1. Uchwały Zarządu podpisuje Burmistrz oraz członkowie Zarządu uczestniczący w ich podejmowaniu.

2. Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej muszą zawierać imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w ich podejmowaniu.

§ 27. 

1. Zarząd prowadzi rejestr podjętych uchwał.

2. Rejestr uchwał jest jawny.

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczy tych rozstrzygnięć, których ujawnieniu sprzeciwiają się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy o ochronie tajemnicy państowej i służbowej, o ochronie dóbr osobistych o udostępnieniu akt dotyczących postępowań prowadzonych w trybie określonym w KPA.

Rozdział 7.

Zasady wykonywania uchwał Rady

§ 28. O sposobie wykonywania uchwał Rady rozstrzyga Zarząd, o ile Rada sama nie określiła zasad wykonywania swej uchwały.

§ 29. Określenie przez Zarząd sposobu wykonywania uchwały Rady obejmuje w szczególności:

1)  ustalenie terminu wykonania uchwały,

2)  określenie środków niezbędnych do wykonania uchwały,

3)  wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za realizację uchwały.

§ 30. Zarząd składa Radzie na każdej sesji sprawozdanie z wykonania uchwal podjętych na poprzedniej sesji.

§ 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu Rady.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego