Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XV/98/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Status Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XV/98/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231ze zmian.) Rada Miejska w Mirosławcu:

§ 1. Uchwala Miejsko-Gminny Program PProfilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 zwany dalej "programem", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Gminy do przedłożenia Radzie Miejskiej rocznego sprawozdania z wykonania programu za rok 2004 do 31 marca 2005 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 4. TRaci moc uchwała nr VII/60/03 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XV/98/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Miejsko-Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

Przyjmując do realizacji zadania nałożone przez ustawę " o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" określa się następujące cele jako kierunkowe dla gminnych działań na 2004 r.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2004 r.

Cele programu.

Realizacja niniejszego programu winna doprowadzić przede wszystkim do wyeliminowania spożywania alkoholu przez dzieci, młodzież, pomoc osobom uzależnionym oraz udzielenie pomocy prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.

Zadania do realizacji:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionym oraz udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie ( art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy) poprzez:

1. Kontynuowanie Punktu Konsultacyjnego (NZOZ przy PZP) w Wałczu dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.

Zadania punktu:

- udzielanie wsparcia psychospołecznego i porad terapeutycznych, socjalnych, prawnych;

- utrzymywanie kontaktów z osobami zagrożonymi - ofiarami przemocy, terapia wspierającą;

- "pilotowanie" problemów wymagających dalszego skierowania do właściwych instytucji (Policja, Prokuratura, MGOPS, Centrum Pomocy Rodzinie i innych);

- prowadzenie sesji rodzinnych;

- kierowanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym do świetlicy socjoterapeutycznej, innych zajęć pozalekcyjnych;

- kierowanie do poradni specjalistycznych (PZP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) osób wymagających szczególniej opieki;

- współpraca z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, Centrum Pomocy Rodzinie, MGOPS - w zakresie koordynacji udzielania właściwej opieki i pomocy osobom i rodzinom;

- Psychoedukacja i motywowanie osób uzależnionych do zaprzestania picia i leczenia odwykowego.

2.  Istnieje możliwość okresowej refundacji kosztów podróży osobom uzależnionym od alkoholu w celu uczestnictwa w grupie terapeutycznej lub mitingu AA. Akceptacja celowości dofinansowania po zaopiniowaniu przez Komisję.

3. Działalność świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym:

- zatrudnienie dodatkowych osób (pedagog, instruktor) do prowadzenia zajęć z dziećmi;

- korzystanie z konsultacji psychologicznych w konkretnych uzasadnionych przypadkach;

- doposażenie świetlic.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej szczególnie dla dzieci i młodzieży ( art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy) poprzez:

1. Szkolenie nauczycieli szkół w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

2. Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży.

III. Wspomaganie działalności szkół, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy) poprzez m. in.:

1. Współpracę i wspieranie działalności Kościoła w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień.

2. Współpraca i wspieranie działalności szkół w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień.

3. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności społecznej dzieci i młodzieży poprzez wspieranie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

4. Współpraca i wspieranie instytucji zajmujących się terapią uzależnienia i pomocą terapeutyczną dla członków rodzin osób uzależnionych.

IV. Szkolenia dla pracowników różnych służb i zawodów kontaktujących się w swojej pracy z osobami uzależnionymi ich rodzinami.

V. DziałalnośćMiejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania komisji:

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego tj. przeprowadzenie rozmów z wnioskodawcami i uczestnikami postępowania, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, przeprowadzenie interwencji środowiskowych, kierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie wniosków do sądu;

- składnie do Burmistrza Gminy i Miasta wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym lub zakłócaniu porządku publicznego w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy;

- prowadzenie wspólnie ze Strażą Miejską lub Policją kontroli punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania zasad i warunków sprzedaży określonych w posiadanym zezwoleniu; szczegółowy zakresie i tryb kontroli określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z wzorem upoważnienia do kontroli członków Komisji;

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych i gastronomicznych w zakresie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu z uchwałą Rady Miejskiej;

- opiniowanie wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

- przeprowadzenie kontroli dotyczących realizatorów programów i innych;

- podejmowanie inicjatyw w zakresie potrzeb ograniczania dostępności alkoholu - określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Za posiedzenie Komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie (umowa zlecenie) wynoszące 10% minimalnego wynagrodzenia (dz.U. nr 200 z 2002 r. poz. 1679).

Załącznik Nr 1 do Programu

Szczegółowy zakres kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

1. Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem spożycia.

2. Kontrolę przeprowadzają Straż Miejska i Policja w zakresie:

- zgodności prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem,

- przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w uchwałach gminy,

- przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsca sprzedaży napojów alkoholowych,

- przestrzeganie ustawowego zakazu nie sprzedawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym,

- przestrzegania ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych.

3. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych których zakres określono w punkcie 2 , przeprowadzane są co najmniej przez dwie osoby bez uprzedniego powiadomienia publicznego.

4. osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo:

a) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych,

b) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwoleń.

5. Czynności kontrolnych w przypadkach o których mowa w pkt 3 dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.

6. Podmiot kontrolowany jest obowiązany zapewnić warunki i środki niezbędne do prowadzenia kontroli.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami niezwłocznie przekazuje się do organu wydającego zezwolenia, a kopie pozostawia w placówce kontrolowanej.

8. Na podstawie wyników kontroli organ wydający zezwolenia wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie są one podstawą do cofnięcia zezwolenia lub podejmuje inne działania przewidziane prawem.

9. Jednostka kontrolowana w terminie 7 dni od dnia otrzymanego wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień, przesyła do organu wydającego zezwolenia informację o wykonywaniu zaleceń.

10. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych stanowi odrębne zadania kontrolne.

11. Rada Gminy i Miasta Mirosławiec otrzymuje informację o wynikach kontroli zgodności obrotu napojami alkoholowymi zgodnie z wymogami ustawy zo wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 147 poz. 1231 z 2002 r. ze zmian.)

WZÓR

Mirosławiec, dnia...............................

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 ze zmian.) upoważniam Pana / Panią ................................................. Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu do kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niniejsze upoważnienie ważne jest za okazaniem dowodu osobistego na czas nieograniczony.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Podejmowanie inicjatyw w zakresie ograniczania dostępności do alkoholu

1. Sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest w punktach o stałej zabudowie - w sklepach i zakładach gastronomicznych, których usytuowanie nie koliduje z obiektami kultu religijnego, zakładami opieki zdrowotnej i społecznej, obiektami szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, obiektami zajmowanymi przez organy ścigania, obiektami sportowymi, plażami i kąpieliskami zorganizowanymi.

2. Zakazów, o których mowa w pkt 1 nie stosuje się w przypadku zgody właściciela (zarządcy) obiektu chronionego na jednorazowe prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się w godz. 6:00 - 22:00.

4. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w punktach sprzedaży, którymi są:

- sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych;

- wydzielone stoiska w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m²;

- pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.

5. W wyjątkowych przypadkach udziela się zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w godz. 22:00 - 6:00 w punktach, które nie są zlokalizowane w budynkach mieszkalnych i ich bezpośrednim sąsiedztwie.

6. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w placówkach gastronomicznych tj. restauracjach, kawiarniach, zajazdach, barach, pubach. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nie może być prowadzona w stołówkach pracowniczych.

7. Rada Miejska Mirosławiec może wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Mirosławiec w związku z mającymi odbyć się w gminie ważnymi wydarzeniami o charakterze kulturalnym, religijnym, sportowym lub innym.

8. Wobec tego, iż na terenie Gminy Mirosławiec usytuowane są jednostki wojskowe wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Osiedla XXX-lecia LLP winny być opiniowane przez Dowódcę Garnizonu Mirosławiec.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij