Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XL/218/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Mirosławiec na 2006 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Mirosławiec na 2006 r.

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XL/218/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Mirosławiec na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz. U Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 119, art. 120, art. 121 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114i Nr 64, poz. 565) oraz uchwały Nr X / 72 /2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy i miasta ( załącznik nr 1 ) w wysokości- 12.738.862 zł z tego:

1. Dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) w wysokości- 11.057.907 zł W tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art.111 cyt. Ustawy), (załącznik nr 3 )- 80.000 zł

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości- 1.680.955 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.  Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta (załącznik nr 5) w wysokości- 12.586.378 zł z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych- 10.905.423 zł (załącznik nr 6) w tym: ‐ Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (załącznik nr 7) w wysokości- 80.000 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości- 1.680.955 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3.  Nadwyżka budżetowa w wysokości- 152.484 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy i Miasta w wysokości- 751.800 zł z tego: ‐ kredyty- 269.400 zł, ‐ pożyczki- 482.400 zł, w tym na prefinansowanie- 171.000 zł

§ 5.  Ustala się rozchody budżetu Gminy i Miasta w wysokości- 904.284 zł z przeznaczeniem na spłatę rat: ‐ kredytu w BGŻ Wałcz- 112.500 zł, ‐ kredytu w SBL Złotów O/Mirosławiec- 325.900 zł, ‐ kredytu w BOŚ Koszalin- 465.884 zł

§ 6.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości- 98.206 zł

§ 7.  Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku
nr 9.

§ 8.  Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszy Spójności i innych środków Unii Europejskiej określone

w załączniku nr 10.

§ 9.  Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego jednostki budżetowej
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.  Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Przedszkola
Samorządowego w Mirosławcu przeznaczoną na:

1. wydatki bieżące w łącznej kwocie - 510.000 zł

§ 12.  Ustala się dotację dla (instytucji kultury) Ośrodka Kultury w Mirosławcu (art. 28 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) przeznaczoną na:

1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie- 326.000 zł

§ 13.  Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym dla organizacji (stowarzyszeń) pozarządowych, na realizację zadań w kwocie ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 13- 92.000 zł z tego na zadania z zakresu:

1. Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych w wysokości- 11.000 zł,

2. Dofinansowanie zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej w wysokości- 81.000 zł, z tego na : · organizację zajęć sportowych – żeglarskich kwotę- 15.000 zł, · organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej- 59.000 zł, · dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej- 6.000 zł, · dofinansowanie zajęć sportowych – biegi maratońskie- 1.000 zł

§ 14.  Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2006-2011 zgodnie Z załącznikiem nr 14.

§ 15.  Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty- 300.000 zł.

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty- 500.000 zł.

§ 16.  Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań:

1. Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności i innych środków Unii Europejskiej, ujęte w załącznikach nr 9 i 10 do uchwały.

2. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest Niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki I termin zapłaty upływa w roku następnym – do kwoty- 500.000 zł.

§ 17.  Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.

§ 18.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Załącznik do Uchwały Nr XL/218/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec (ogółem) w 2006 r.

Dział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota (w zł)

1

3

4

5

020


Leśnictwo

4 500

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 500

700


Gospodarka mieszkaniowa

268 500

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

10 000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

101 500

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

153 000

0920

Pozostałe odsetki

4 000

710


Działalność usługowa

12 000

0690

Wpływy z różnych opłat

12 000

750


Administracja publiczna 

78 800

0970

Wpływy z różnych opłat

4 000


2010

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

7 400

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami

800

751


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

955

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

955

754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 000

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

4 000

756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

5 903 411

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 691 811

0020

Podatek dochodowy  od osób prawnych

140 000

0310

Podatek od nieruchomości

3 390 000

0320

Podatek rolny

153 600

0330

Podatek leśny

226 000

0340

Podatek od środków transportowych

87 500

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

10 000

0360

Podatek od spadków i darowizn

2 000

0370

Podatek od posiadania psów

7 000


0410

Wpływy z opłaty skarbowej

28 000

0430

Wpływy z opłaty targowej

9 000

0440

Wpływy z opłaty miejscowej

2 500

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

80 000

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

42 000

0690

Wpływy z różnych opłat

5 000

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

29 000

758


Różne rozliczenia

4 608 296

2920

Subwencje ogóle z budżetu państwa

4 608 296

801


Oświata i wychowanie

2 400

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 400

852


Pomoc społeczna

1 856 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

1 606 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) 

250 000

Ogółem

12 738 862

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/218/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań własnych w 2006 r.

Dział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota (w zł)

1

3

4

5

020


Leśnictwo

4 500

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 500

700


Gospodarka mieszkaniowa

268 500

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

10 000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

101 500

0830

Wpływy z usług


0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

153 000

0920

Pozostałe odsetki

4 000

710


Działalność usługowa

12 000

0690

Wpływy z różnych opłat

12 000

750


Administracja publiczna 

78 800


0970

Wpływy z różnych opłat

4 000

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami

800

754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 000

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

4 000

756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

5 903 411

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 691 811

0020

Podatek dochodowy  od osób prawnych

140 000

0310

Podatek od nieruchomości

3 390 000

0320

Podatek rolny

153 600

0330

Podatek leśny

226 000

0340

Podatek od środków transportowych

87 500

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

10 000

0360

Podatek od spadków i darowizn

2 000

0370

Podatek od posiadania psów

7 000

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

28 000

0430

Wpływy z opłaty targowej

9 000

0440

Wpływy z opłaty miejscowej

2 500


0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

80 000

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

42 000

0690

Wpływy z różnych opłat

5 000

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

29 000

758


Różne rozliczenia

4 608 296

2920

Subwencje ogóle z budżetu państwa

4 608 296

801


Oświata i wychowanie

2 400

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 400

852


Pomoc społeczna

1 856 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

1 606 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) 

250 000

Ogółem

11 057 907

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/218/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2006 r.

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota (w zł)

1

2

3

4

5

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

80 000

75618


Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

80 000

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

80 000

OGÓŁEM

80 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/218/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Mirosławiec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota (w zł)

1

2

3

4

5

750Administracja publiczna 

74 000

75011


Urzędy wojewódzkie

74 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

74 000

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa

955

75101


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

955

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

955

852Pomoc społeczna

1 606 000

85212


Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 519 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

1 519 000

85213


Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

10 0002010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

10 000

85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

77 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

77 000

Ogółem

1 680 955

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/218/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec (ogółem) w 2006 r.

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Ogółem

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010


Rolnictwo i łowiectwo

31 250

31 25001008

Melioracje wodne

17 000

17 00001030

Izby rolnicze

3 072

3 07201095

Pozostała działalność

11 178

11 178


600


Transport i łączność

444 000

219 000

225 000


60016

Drogi publiczne gminne

444 000

219 000

225 000

630


Turystyka

30 800

12 100

1 500
18 700


63095

Pozostała działalność

30 800

12 100

1 500
18 700

700


Gospodarka mieszkaniowa

322 661

322 66170004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

279 661

279 66170005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

43 000

43 000


710


Działalność usługowa

104 000

104 00071004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 000

50 00071013

Prace geodezyjne i kartograficzne

20 000

20 00071014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

20 000

20 00071035

Cmentarze

14 000

14 000


750


Administracja publiczna

1 718 323

1 673 559

1 287 640
44 764


75011

Urzędy wojewódzkie

74 000

74 000

74 000

75022

Rady gmin

74 000

74 000


75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 521 517

1 476 753

1 211 140
44 764

75045

Komisje poborowe

1 000

1 000


75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

9 506

9 506

2500

75095

Pozostała działalność

38 300

38 300


751


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 209

1 209


75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 209

1 209


754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

126 838

126 838

29 984

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

105 504

105 504

29 984

75414

Obrona cywilna

11 334

11 33475416

Straż Miejska

10 000

10 000


756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

33 276

33 276

20 976


75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

33 276

33 276

20 976

757


Obsługa długu publicznego

212 000

212 000212 000
75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

212 000

212 000212 000758


Różne rozliczenia

98 206

98 20675818

Rezerwy ogólne i celowe

98 206

98 206


801


Oświata i wychowanie

4 602 484

4 555 484

2 962 305

510 00047 000


80101

Szkoły podstawowe

2 756 885

2 709 885

1 965 430
47 000


80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

44 095

44 095

39 205


80104

Przedszkola

510 000

510 000


510 000

80110

Gimnazja

1 068 440

1 068 440

957 670


80113

Dowożenie uczniów do szkół

200 300

200 30080146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

22 764

22 764


851


Ochrona zdrowia

199 141

145 410

7 200
53 731


85121

Lecznictwo ambulatoryjne

119 141

65 410

53 731


85153

Zwalczanie narkomanii

2 000

2 00085154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

78 000

78 000

7 200

852


Pomoc społeczna

2 703 107

2 703 107

288 509


85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 569 405

1 569 405

97 187


85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

10 000

10 00085214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

486 900

486 90085215

Dodatki mieszkaniowe

282 000

282 00085219

Ośrodki pomocy społecznej

202 977

202 977

168 447


85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

23 825

23 825

22 875


85295

Pozostała działalność

128 000

128 000


853


Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

11 000

11 000


11 000

85395

Pozostała działalność

11 000

11 000


11 000
854


Edukacyjna opieka wychowawcza

101 295

101 295

89 440


85401

Świetlice szkolne

101 295

101 295

89 440

900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 021 458

241 716

779 742


90003

Oczyszczanie miast i wsi

53 000

53 00090004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

44 500

44 50090015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

187 000

135 000

52 000


90095

Pozostała działalność

736 958

9 216

727 742

921


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

710 330

342 000


326 000268 330


92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

710 330

342 000


326 000368 330

926


Kultura fizyczna i sport

115 000

100 000


81 00015 000


92601

Obiekty sportowe

30 000

15 000

15 000


92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

85 000

85 000


81 000
OGÓŁEM

12 586 378

11 034 111

4 687 554

928 000

212 000


1 552 267

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/218/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań własnych w 2006 r.

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Ogółem

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010


Rolnictwo i łowiectwo

31 250

31 25001008

Melioracje wodne

17 000

17 00001030

Izby rolnicze

3 072

3 07201095

Pozostała działalność

11 178

11 178


600


Transport i łączność

444 000

219 000

225 000


60016

Drogi publiczne gminne

444 000

219 000

225 000

630


Turystyka

30 800

12 100

1 500
18 700


63095

Pozostała działalność

30 800

12 100

1 500
18 700

700


Gospodarka mieszkaniowa

322 661

322 66170004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

279 661

279 66170005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

43 000

43 000


710


Działalność usługowa

104 000

104 00071004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 000

50 00071013

Prace geodezyjne i kartograficzne

20 000

20 00071014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

20 000

20 00071035

Cmentarze

14 000

14 000


750


Administracja publiczna

1 718 323

1 673 559

1 287 640
44 764


75022

Rady gmin

74 000

74 000


75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 521 517

1 476 753

1 211 140
44 764

75045

Komisje poborowe

1 000

1 000


75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

9 506

9 506

2500

75095

Pozostała działalność

38 300

38 300


751


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 209

1 209


75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 209

1 209


754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

126 838

126 838

29 984

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

105 504

105 504

29 984

75414

Obrona cywilna

11 334

11 334


75416

Straż Miejska

10 000

10 000


756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

33 276

33 276

20 976


75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

33 276

33 276

20 976

757


Obsługa długu publicznego

212 000

212 000212 000
75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

212 000

212 000212 000758


Różne rozliczenia

98 206

98 20675818

Rezerwy ogólne i celowe

98 206

98 206


801


Oświata i wychowanie

4 602 484

4 555 484

2 962 305

510 00047 000


80101

Szkoły podstawowe

2 756 885

2 709 885

1 965 430
47 000


80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

44 095

44 095

39 205


80104

Przedszkola

510 000

510 000


510 000

80110

Gimnazja

1 068 440

1 068 440

957 670


80113

Dowożenie uczniów do szkół

200 300

200 30080146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

22 764

22 764


851


Ochrona zdrowia

199 141

145 410

7 200
53 731


85121

Lecznictwo ambulatoryjne

119 141

65 410

53 731


85153

Zwalczanie narkomanii

2 000

2 00085154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

78 000

78 000

7 200

852


Pomoc społeczna

2 703 107

2 703 107

288 509


85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 569 405

1 569 405

97 187


85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

486 900

486 90085215

Dodatki mieszkaniowe

282 000

282 00085219

Ośrodki pomocy społecznej

202 977

202 977

168 447


85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

23 825

23 825

22 875


85295

Pozostała działalność

128 000

128 000


853


Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

11 000

11 000


11 000

85395

Pozostała działalność

11 000

11 000


11 000
854


Edukacyjna opieka wychowawcza

101 295

101 295

89 440


85401

Świetlice szkolne

101 295

101 295

89 440

900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 021 458

241 716

779 742


90003

Oczyszczanie miast i wsi

53 000

53 00090004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

44 500

44 50090015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

187 000

135 000

52 000


90095

Pozostała działalność

736 958

9 216

727 742

921


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

710 330

342 000


326 000268 330


92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

710 330

342 000


326 000368 330

                   

926


Kultura fizyczna i sport

115 000

100 000


81 00015 000


92601

Obiekty sportowe

30 000

15 000

15 000


92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

85 000

85 000


81 000
OGÓŁEM

10 905 423

9 353 156

4 554 872

928 000

212 000


1 552 267

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/218/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2006 r.

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Ogółem

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

851


Ochrona zdrowia

80 000

80 000

7 200


85153

Zwalczanie narkomanii

2 000

2 00085154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

78 000

78 000

7 200

Razem

80 000

80 000

7 200

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/218/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Ogółem

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

750


Administracja publiczna

74 000

74 000

74 000

75011

Urzędy wojewódzkie

74 000

74 000

74000

751


Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

955

955


                   

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

955

955


852


Pomoc społeczna

1 606 000

1 606 000

58 682

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 519 000

1 519 000

58 682

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

10 000

10 000


85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

77 000

77 000


Ogółem

1 680 955

1 680 955

132 682

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/218/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r.

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych  latach 

Uwagi

Budżet gminy 2006

2007

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

600

60016

Drogi publiczne gminne

Budowa drogi i chodnika ul. Parkowa w Mirosławcu (do byłego PGR)

GiM Mirosławiec

2006

2007

118 720

30000

88 720

0


600

60016

Drogi publiczne gminne

Budowa drogi ul. Leśna w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2006

2006

105 000

0

105 000

0


600

60016

Drogi publiczne gminne

Wykonanie 2-wóch wjazdów ul. Wałecka

GiM Mirosławiec

2005

2006

40 000

35 000

0

0


600

60016

Drogi publiczne gminne

Budowa drogi do Drzewoszewa

GiM Mirosławiec

2007

2007

150 000

0

15 000

135 000


600

60016

Drogi publiczne gminne

Dokumentcja techniczna i rowerowej do j. Kosiakowo

GiM Mirosławiec

2006

2006

30 000

30 000

0

0


600

60016

Drogi publiczne gminne

Budowa drogi ul. Jaśminowa i ul. Jeziorna

GiM Mirosławiec

2006

2006

130 000

130 000

0

0


Suma dział 600

573 720

225 000

208 720

135 000


630

63095

Pozostała działalność

Zagospodarowanie j.Kosiakowozbudową pomostu i wyposażeniem oraz oświetlenie plaży

GiM Mirosławiec

2005

2006

159 702

141 002

18 700

0


Suma dział 630

159 702

141 002

18 700

0


750

75023

Urzędy gmin

Zaku sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zespół Szkół w Piecniku

2006

2006

44 764

44 764

0

0


Suma dział 750

44 764

44 764

0

0


801

80101

Zespół Szkół                   w Piecniku

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalny przy Zespole Szkół w Piecniku

GiM Mirosławiec

2006

2009

1 240 000

35 000

0

0


801

80101

Zespół Szkół                      w Mirosławcu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali gimnastycznej w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2007

1 260 045

0

1 240 329

0

Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-1 054 279 zł.

801

80101

Zespół Szkół                      w Mirosławcu

Zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego  i drukarki


2006

2006

12 000

12 000

0

0


801

80104

Przedszkole Samorządowe                 w Mirosławcu

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2007

395 920

0

383 148

0

Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-325 676 zł.

801

80104

Przedszkole Samorządowe                  w Mirosławcu

Wykananie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnyc w budynku Przedszkola Samorządowego w Przedszkolu

GiM Mirosławiec

2005

2006

35 200

30 000

0

0


Suma dział 801

2 943 165

77 000

1 623 477

0


851

85121

Przychodnia Zdrowia

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2006

368 174

358 208

0

0

Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-304 477 zł.

Suma dział 851

368 174

358 208

0

0


900

90015

Oświetlenie ulic, placów      i dróg

Modernizacja oświetlenia ulicznego

GiM Mirosławiec

2002

2007

156 822

52 000

54 500

0


900

90095

Pozostała działalność

Dalsza realizacja chodnika we wsi Łowicz Wałecki

GiM Mirosławiec

2006

2007

50 000

0

25 000

25 000


900

90095

Pozostała działalność

Budowa sortowni śmieci wraz z pomieszczeniami socjalnymi

GiM Mirosławiec

2006

2007

250 000

0

150 000

100 000


900

90095

Pozostała działalność

Budowa sieci kanalizacyjnej  ul. Żurawia w Mirosławcu 

GiM Mirosławiec

2004

2006

46 309

42517

0

0

Pożyczka WFOŚiGW

900

90095

Pozostała działalność

Budowa sieci kanalizacyjnej  ul. Krucza w Mirosławcu 

GiM Mirosławiec

2004

2006

46 309

42517

0

0

Pożyczka WFOŚiGW

900

90095

Pozostała działalność

Budowa sieci kanalizacyjnej  ul. Jastrzębia w Mirosławcu 

GiM Mirosławiec

2004

2006

46 553

42517

0

0

Pożyczka WFOŚiGW

900

90095

Pozostała działalność

Budowa sieci kanalizacyjnej  ul. Leśna w Mirosławcu 

GiM Mirosławiec

2004

2006

46 306

42518

0

0

Pożyczka WFOŚiGW

900

90095

Pozostała działalność

Budowa sieci wodociągowa  ul. Żurawia w Mirosławcu 

GiM Mirosławiec

2004

2006

25 916

25238

0

0


900

90095

Pozostała działalność

Budowa sieci wodociągowa  ul.Krucza w Mirosławcu 

GiM Mirosławiec

2004

2006

25 916

25238

0

0


900

90095

Pozostała działalność

Budowa sieci wodociągowa  ul. Jastrzębia w Mirosławcu 

GiM Mirosławiec

2004

2006

25 917

25239

0

0


900

90095

Pozostała działalność

Modernizacja chodnika ul. Nowa i ul. Zamkowa w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2006

195 000

58 002

0

0


900

90095

Pozostała działalność

Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jabłonkowo

GiM Mirosławiec

2005

2006

431 955

403 956

0

0

Pożyczka WFOŚiGW

900

90095

Pozostała działalność

Dokumentacja techniczna kolektory na terenie gminy

GiM Mirosławiec

2006

2007

50 000

0

50 000

0


900

90095

Pozostała działalność

Plac zabaw w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2006

2006

2 000

20000

0

0


Suma dział 900

14 717 003

779 742

279 500

125 000


921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2008

1 334 877

0

0

1 310 291

Wniosek odofinansow anie NMF/EOG -               1 071 414 zł

921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku

GiM Mirosławiec

2005

2006

400 056

225 056

0

0

Wniosek o dofinansowanie SPORol-262 437 zł.

921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Świetlica w Próchnowie  - modernizacja budynku

GiM Mirosławiec

2006

2006

30 000

30 000

0

0


921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonowo

GiM Mirosławiec

2005

2006

296 373

206 373

0

0


921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem 

GiM Mirosławiec

2005

2007

440 067

260 851

166 339

0

Wniosek o dofinansowanie SPORol-288 500 zł.

Suma dział 921

2 501 373

722 280

166 339

1 310 291


926

92601

Obiekty sportowe

Boisko gminne we wsi Łowicz Wałecki

GiM Mirosławiec

2007

2007

45 000

0

0

45 000


926

92601

Obiekty sportowe

Boisko gminne we wsi Jabłonkowo

GiM Mirosławiec

2007

2007

45 000

0

0

45 000


926

92601

Obiekty sportowe

Boisko gminne we wsi Jadwiżyn

GiM Mirosławiec

2006

2006

15 000

0

15 000

0


Suma dział 926

105 000

81 000

15 000

90 000


Razem wszystko 

7 953 199

2 221 994

2 368 036

1 570 291


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/218/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetowe Gminy i Miasta Mirosławiec na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych środków Unii Europejskiej w 2006 r.

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych  latach 

Uwagi

Budżet gminy 2006

2007

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

801

80101

Zespół Szkół                      w Mirosławcu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali gimnastycznej w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2007

1 260 045

0

1 240 329

0

Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-1 054 279 zł.

801

80104

Przedszkole Samorządowe                 w Mirosławcu

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2007

395 920

0

383 148

0

Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-325 676 zł.

Suma dział 801

1 655 965

0

1 623 477

0


851

85121

Przychodnia Zdrowia

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2006

368 174

358 208

0

0

Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-304 477 zł.

Suma dział 851

368 174

358 208

0

0


921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2008

1 334 877

0

0

1 310 291

Wniosek odofinansow anie NMF/EOG -               1 071 414 zł

921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku

GiM Mirosławiec

2005

2006

400 056

225 056

0

0

Wniosek o dofinansowanie SPORol-262 437 zł.

921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonowo

GiM Mirosławiec

2005

2006

296 373

206 373

0

0

Wniosek o dofinansowanie SPORol-.

921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem 

GiM Mirosławiec

2005

2007

440 067

260 851

166 339

0

Wniosek o dofinansowanie SPORol-288 500 zł.

Suma dział 921

2 471 373

692 280

166 339

1 310 291


Razem wszystko 

4 495 512

1 050 488

1 789 816

1 310 291


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/218/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r.

Treść

Stan środków obrotowych na początek roku

§

Przychody

w tym

§

Wydatki

w tym

Stan środków obrotowych na koniec roku

dotacja z budżetu

wpłata do budżetu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu

8 591

0830

97 660


3020

22 300


8 591


2650

510 000

510 000

4010

340 7104040

24 2804110

61 5804120

9 205
4170

4 6804210

8 4204220

46 2004240

1 0004260

41 0004270

14 6004280

400