Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XL/217/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XL/217/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

Na podstawie art. 130 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1. W podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Środki na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w ust. 1. są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XL/217/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

Lp.

Nazwa zadania

Kwota

Termin dokonania wydatku

1.

Wykonanie dwóch wjazdów na ul. Wałeckiej - projekt

4 512

28 lutego 2006 r.

2.

Zakup czterech sztuk witaczy

16 000

28 lutego 2006 r.

3.

Zagospodarowanie jez. Kosiakowo z budową pomostu i wyposażeniem oraz oświetlenie plaży

141 002

31 maja 2006 r.

4.

Wypłata kaucji mieszkaniowych

20 000

31 października 2006 r.

5.

Opłata faktur za energię elektryczną, wodę, gaz oraz c. o. w budynkach komunalnych

13 000

28 lutego 2006 r.

6.

Opłata faktur za usługi pozostałe, w tym WAM, wykonywane w budynkach komunalnych

40 000

28 lutego 2006 r.

7.

Zakup wyposażenia do pomieszczeń przekazanych na potrzeby gospodarki mieszkaniowej

10 000

31 marca 2006 r.

8.

Instalacja kotła c.o. w budynku Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz ułożenie terakoty w kotłowni

4 222

28 lutego 2006 r.

9.

Remont budynku Urzędu, tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń oraz wymiana wykładzin w pomieszczeniach Urzędu

33 000

31 marca 2006 r.

10.

Malowanie pomieszczeń w głównym budynku Szkoły Podstawowej w Mirosławcu

56 000

15 września 2006 r.

11.

Naprawa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Piecniku

13 000

31 października 2006 r.

12.

Częściowe ocieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Piecniku

20 000

31 października 2006 r.

13.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu

342

31 października 2006 r.

14.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu

171

31 października 2006 r.

15.

Wykonanie projektów dwóch pojazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu

5 200

28 lutego 2006 r.

16.

Termomodernizacja budynku Przychodni zdrowia w Mirosławcu

171

31 października 2006 r.

17.

Remont budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu

27 000

31 maja 2006 r.

18.

Refundacja wynagrodzenia instruktora świetlic środowiskowych oraz kosztu dojazdu

4 929

31 października 2006r.

19.

Organizacja ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych

5 000

28 lutego 2006 r.

20.

Budowa oświetlenia ul. Jeziorna

20 000

31 sierpnia 2006 r.

21.

Modernizacja chodnika ul. Zamkowa i Nowa

101 998

31 sierpnia 2006 r.

22.

Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu

171

31 października 2006 r.

23.

Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku – I etap realizacji projektu

166 460

31 października 2006

   

81 460

31 października 2006 r.

24.

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jabłonowie – I etap realizacji projektu

   

25.

Budowa boiska do koszykówki – wykonanie ogrodzenia oraz ułożenie opaski z polbruku

21 000

31 maja 2006 r.

Ogółem

804 638

X

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/217/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

Dział

Rozdział

§

Nazwa rozdziału

Kwota ogółem

w tym: wydatki majątkowe

600

60016

6050

Drogi publiczne gminne

4 512

4 512

600

60016

6060

Drogi publiczne gminne

16 000

16 000

630

63095

6050

Pozostała działalność

141 002

141 002

700

70004

3030

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

20 000

-

700

70004

4260

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

13 000


700

70004

4300

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

40 000


750

75023

4210

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 000


750

75023

4270

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

33 000


750

75023

6060

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 222

4 222

801

80101

4270

Szkoły podstawowe

89 000

-

801

80101

6050

Szkoły podstawowe

342

342

801

80104

6050

Przedszkola

5 371

5 371

851

85121

6050

Lecznictwo ambulatoryjne

27 171

27 171

851

85154

4300

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

9 929


900

90015

6050

Oświetlenie ulic, placów i dróg

20 000

20 000

900

90095

6050

Pozostała działalność

101 998

101 998

921

92109

6050

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

248 091

248 091

926

92601

6050

Obiekty sportowe

21 000

21 000

Ogółem

804 638

589 709

Uzasadnienie

Ustalenie wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku budżetowego według planu finansowego stanowiącego załącznik nr 2 spowodowane jest przesunięciem na 2006 r. terminu realizacji zadań wyszczególnionych w załączniku nr 1 w niżej wyszczególnionych jednostkach:

1.  Urząd gminy i Miasta Mirosławiec w łącznej kwocie - 715.638 zł, z tego:

·  wydatki majątkowe na niżej wyszczególnione inwestycje

w łącznej kwocie: - 589.709 zł,

z tego:

Ø wykonanie dwóch wjazdów na ul. Wałeckiej – projekt

w kwocie - 4.512 zł,

Ø zakup czterech sztuk witaczy w kwocie- 16.000 zł,

Ø zagospodarowanie jez. Kosiakowo z budową pomostu
i wyposażeniem oraz oświetlenie plaży w kwocie- 141.002zł,

Ø instalacja kotła c. o. w budynku Urzędu
oraz ułożenie terakoty w kotłowni w kwocie- 4.222 zł,

Ø termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
oraz Sali gimnastycznej w Mirosławcu w kwocie- 342 zł,

Ø termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego
w Mirosławcu w kwocie- 171 zł,

Ø wykonanie projektów dwóch pojazdów dla osób
niepełnosprawnych w budynku Przedszkola Samorządowego
w Mirosławcu w kwocie- 5.200zł,

Ø termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia
w Mirosławcu w kwocie- 171 zł,

Ø remont budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu- 27.000 zł,

Ø budowa oświetlenia na ul. Jeziornej w kwocie- 20.000 zł,

Ø modernizacja chodnika ul. Zamkowa i Nowa w kwocie- 101.998 zł,

Ø termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu w kwocie- 171 zł,

Ø adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem
świetlicy w Piecniku – I etap realizacji projektu w kwocie- 166.460 zł,

Ø remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jabłonowie
- I etap realizacji projektu w kwocie- 81.460 zł,

Ø budowa boiska do koszykówki – wykonanie ogrodzenia oraz
ułożenie opaski z kostki brukowej w kwocie- 21.000 zł,

·  pozostałe wydatki bieżące, z tego:- 125.929 zł,

Ø wypłata kaucji mieszkaniowych w kwocie- 20.000 zł,

Ø opłata faktur za energię elektryczną, wodę, gaz
oraz c. o. w budynkach komunalnych w kwocie- 13.000 zł,

Ø opłata faktur za usługi pozostałe, w tym WAM
wykonywane w budynkach komunalnych w kwocie- 40.000 zł,

Ø zakup wyposażenia do pomieszczeń przekazanych
na potrzeby gospodarki mieszkaniowej w kwocie- 10.000 zł,

Ø remont budynku Urzędu, tj. wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń
oraz wymiana wykładzin w pomieszczeniach Urzędu- 33.000 zł,

Ø refundacja wynagrodzenia instruktora świetlic środowiskowych
oraz kosztu dojazdu w kwocie- 4.929 zł,

Ø organizacja ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych
w kwocie- 5.000 zł,

2.  Zespół Szkół w Mirosławcu – malowanie pomieszczeń w głównym budynku
Szkoły w kwocie- 56.000zł,

3.  Zespół Szkół w Piecniku w łącznej kwocie- 33.000 zł,
z tego na :

· naprawę dachu budynku Szkoły w kwocie- 13.000 zł,

· częściowe ocieplenie ścian budynku Szkoły w kwocie- 20.000 zł,


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij