Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXIX/206/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie podatku od nieruchomości

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XXXIX/206/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 ze zmian.) art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 po. 1591 ze zmian.)Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,59 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych pod budynkami mieszkalnymi - 0,14 zł od 1 m² powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzenie działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności - 15,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- związanych trwale z gruntem, posiadających fundamenty i dach, nie wydzielonych z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, które przeznaczone są na cele inne niż produkcyjne - 7,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,95 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych - 3,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) garaży - 4,47 od 1 m² powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części:

1) stanowiące własność oraz będące w posiadaniu osób pobierających świadczenia rentowe i emerytalne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

2) położone na gruntach innych niż rolne, należące do gospodarstwa rolnego i służące wyłącznie działalności rolniczej.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:

1)  stanowiące własność gminy:

a)  które nie posiadają ustanowionego zarządu,

b)  których posiadanie nie wynika z umowy zawartej z gminą,

2) będące w posiadaniu jednostek budżetowych gminy, z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

3) będące w posiadaniu instytucji kultury, których gmina jest organizatorem, z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

4) będące w posiadaniu zakładów budżetowych gminy z wyjątkiem powierzchni wynajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej,

5) wykorzystywane przez jednostki pomocnicze gminy (sołectwa, dzielnice) na działalność statutową, z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. 

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się:

- we wsi Bronikowo -sołtys Marian Obrębski

- we wsi Hanki i Kolonia Hanki-sołtys Janusz Suberlak

- we wsi Jabłonowo i Jabłonkowo-sołtys Iwona Kłos

- we wsi Jadwiżyn-sołtys Janusz Fierkowicz

- we wsi Łowicz Wałecki-sołtys Stanisław Kozaczuk

- we wsi Piecnik-sołtys Tadeusz Wilk

- we wsiToporzyk-sołtys Genowefa Grabowska.

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości ustala się w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.

4. Inkasenci wyznaczeni do poboru podatku, o którym mowa w pkt 1 mają obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat podatków na kwitariuszach K-103 (druk ścisłego zarachowania), które zostaną im wydane w siedzibie Gminy i Miasta Mirosławiec, pokój nr 103.

5. Podatek pobrany przez inkasentów, o którym mowa w pkt 1 płatny jest w SBL Złotów Odział w Mirosławcu na koto Urzędu nr 57 891 1032 0092 2937 2000 0020 następnego dnia po upływie terminu płatności raty. Osoby te przedkładają inspektorowi ds. księgowości podatkowej w Urzędzie kwitariusz K-103 z wypełnionymi i czystymi drukami przed dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy.

6. Wynagrodzenie jest płatne na wskazany przez inkasenta rachunek bankowy w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiło inkaso należności.

7. W przypadku nieterminowej wpłaty zainkasowanych kwot wynagrodzenie płatne będzie do końca miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia się z pobranego podatku.

8. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w pkt 5, naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych, które będą potrącane z wypłacanego inkasentowi wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Podatek od nieruchomości z terenu miasta Mirosławiec i OsiedlaXXX-lecia LLP należy wpłacać w Banku Spółdzielczym w Mirosławcu na konto Urzędu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVI/136/2004 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij