Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXVI/198/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2005 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na II półrocze 2005 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na II półrocze 2005 r.

Status Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXVI/198/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na II półrocze 2005 r.

Na podstawie § 12 ust. 1 oraz § 64 ust. 1 Statutu Gminy - uchwala nr XXXII/170/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mirosławiec ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 50 z dnia 17 czerwca 2005 r., Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zatwierdza:

1)  plan pracy Komisji Polityki Społecznej zgodnie z załącznikiem nr 2,

2)  plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3,

3)  plan pracy Komisji Rewizyjnej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym stałych komisji rady.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/198/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2005 r.

PLAN PRACY Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu na rok 2005 na II półrocze

Termin realizacji

Tematyka spotkań 

Osoby zaproszone (wykonawcy)

Wrzesień 29.09.2005 r. godz. 10:00

1. Informacja przedstawiciela firmy REGN SELLS o możliwości wydzierżawienia i utworzenia spółki z UGiM w Mirosławcu celem zagospodarowania i możliwości dalszej rozbudowy wysypiska śmieci.

Wiceprezes Zarządu Firmy dr inż. Andrzej Bogucki

2. Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku do roku szkolnego 2005/2006 oraz Przedszkola w Mirosławcu.

Dyrektorzy Szkół i Przedszkola

3. Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta Mirosławiec za I półrocze 2005 r.

Skarbnik

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2005 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na II półrocze 2005 r. 


6. Kalkulacja i stawki czynszu za mieszkania komunalne - egzekwowanie zaległości czynszowych za lata 2003/2004

Inspektor Kowalska

7. Informacja o działalności i gospodarce finansowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu a okres 14.06 -14.09.2005 r.

Dyrektor OK.

Październik 24.10.2005 r. godz. 10:00

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2005 r.

Skarbnik

2. Informacja dot. załatwienia spraw:

Inspektor Kośmider i Skrzypczyk

a) wykupienia działki ogrodniczej nr 630 przez użytkownika,


b) użytkowania drogi - działki 121/1 użyczonej przez UGiM


c) działka - droga nr  119/5 i 123 przy których częściowo usunięto trelinki,

d) działka - droga nr 119/4 i 121/1 czy jest właściwie wytyczona granica drogi.

Listopad 30.11.2005 r. godz. 10:00

1. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat na 2006 r.

Inspektor Stańczyk

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2005 r.

Skarbnik

3. Informacja o sposobie załatwienia skarg i zażaleń zgłaszanych przez mieszkańców miasta i gminy.


Grudzień 30.12.2005 r. godz. 10:00

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2005 r.

Skarbnik

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Mirosławiec na rok 2006

3. Ocena utrzymania stanu dróg gminnych i chodników w okresie zimowym.

Inspektor Kośmider 

4. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji

5. Zatwierdzenie planów pracy Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Polityki Społecznej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/198/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2005 r.

PLAN PRACYKomisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej na 2005 r. (IX - XII)

WRZESIEŃ

- Realizacja budżetu za I półrocze 2005 r.

- Informacje o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego:

* organizacja roku,

* remonty i modernizacja w okresie wakacyjny.

- Zapoznanie z projektami uchwał.

- Sprawy bieżące.

PAŹDZIERNIK

- Informacje Dyrektora Ośrodka Kultury o planach i zamierzeniach na rok przyszły i lata następne.

- Wypoczynek dzieci i podczas wakacji b.r.

- Zajęcia pozalekcyjne w szkołach:

* koła zainteresowań,

* koła przedmiotowe.

- Zapoznanie z projektami uchwał.

- Sprawy bieżące.

LISTOPAD

- Przyjęcie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli na 2006 r.

- Plan pozyskania środków przez gminę w 2006 r.

- Bezrobocie w gminie - porównanie danych z 2004 r.

- Omówienie projektów uchwał.

- Sprawy bieżące.

GRUDZIEŃ

- Sprawozdanie dotyczące działalności pracy komisji za 2005 r.

- Plan pracy na 2006 r.

- Ocena projektu budżetu na 2006 r.

- Omówienie projektów uchwał.

- Sprawy bieżące.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/198/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2005 r.

PLAN PRACY Komisji Gospodarki i budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu na II półrocze 2005 r. (wrzesień - grudzień)

Termin realizacji

Tematyka spotkań 

Osoby zaproszone (wykonawcy)

Wrzesień 22.09.2005 r. godz. 11:00

1. Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu do roku szkolnego 2005/2006: - zapoznanie się z aktualnym stanem finansowym w placówkach oświatowych; - ocena realizacji planu remontów w kontekście jego projektu na 2005 r. 

Dyrektorzy Szkół:           p. Pierzchała, p. Bil,             p. Sudnikowicz

2. Informacja o działalności i gospodarce finansowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu za okres od 14 czerwca do 14 września 2005r.  W kontekście planu finansowo-rzeczowego na 2005 r. (w tym place i pochodne oraz zobowiązania wobec wierzycieli)

Dyr. Ośrodka Kultury             p. Orawiec

3. Informacja o realizacji budżetu GiM Mirosławiec za I półrocze 2005 r.

Skarbnik

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na posiedzenie sesji RM w Mirosławcu - 29.09.2005 r.

Sekretarz

5. Zapoznanie się z kalkulacją i stawkami czynszu za mieszkania komunalne - sposoby egzekwowania zaległości czynszowych.

Inp. Kowalska

6. Sprawy różne, wnioski i zapytania: - dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2005/2006; - wykonalność inwestycji ścieżki pieszo-rowerowej z Mirosławca do Mirosławca Górnego; - sprawa Bronisława Kujawy - droga; - sprawa budowy drogi w imieniu gminy przez p.H i M Działakowie działka nr 431 w M-cu; - sprawa budowy boiska do gry w koszykówkę


Październik 20.10.2005 r. godz. 11:00

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Mirosławiec w 2005 r.

Skarbnik


2. Zarządzanie siecią dróg lokalnych, gminnych: budowa, modernizacja, remonty i ich ochrona (pobocza, chodniki).

Insp. Kośmider

3. Ocena realizacji budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za III kwartał 2005 r.

Skarbnik

4. Informacja dot. realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska celem zagospodarowania i możliwości budowy wysypiska śmieci w Mirosławcu.

Insp. Matusiak

5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.


Listopad 24.11.2005 r. godz. 11:00

1. Projekt budżetu na rok 2006 - wnioski i propozycje radnych.

Skarbnik

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: - podatków i opłat w 2006 r., - innych wpływów do budżetu gminy.

3. Informacja nt. składanych wniosków przez radnych KGiB do Burmistrza GiM Mirosławiec, ich realizacja, forma wdrażania w życie niesionych w nich pomysłach.

Burmistrz

4. Zapytania i wnioski komisji.


Grudzień 22.12.2005 r. godz. 11:00

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Mirosławiec na 2005 r.

Skarbnik

2. Udzielenie / nie udzielenie poparcia projektowi budżetu GiM Mirosławiec na rok 2006 - zaopiniowanie projektów uchwał  okołobudżetowych do projektu budżetu na 2006 r.

3. Zgłaszanie wniosków i propozycji tematów do planu pracy komisji przez radnych KGiB.

Radni KGiB

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r.

Insp. Czech

5. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/198/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2005 r.

PLAN PRACY Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu na II półrocze 2005 r.

Termin realizacji

Tematyka spotkań 

Osoby zaproszone (wykonawcy)

Wrzesień 20.09.2005 r. 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.


2. Zaopiniowanie lokalizacji przejścia dla pieszych ul. Wałecka i ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu


3. Wypracowanie wniosku dotyczącego pomocy przy budowie schodów do siedziby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Jutrzenka"


4. Kontrola problemowa oraz wysłuchanie informacji pracowników urzędu na temat zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy i Miasta Mirosławiec.


Październik 04.10.2005 r.                                                     

1. Kontrola problemowa ewidencji, stanu utrzymania obiektów infrastruktury turystycznej na terenie miasta i gminy po sezonie  2005

Zespół kontrolujący

10.10.2005

2. Kontrola problemowa dot. oceny funkcjonowania i działalności Straży Miejskiej za okres styczeń-wrzesień 2005 r.

Listopad 08.11.2005 r. 

1. Kontrola problemowa całokształtu spraw związanych z gospodarką odpadami stałymi oraz utrzymaniem porządku i czystości na terenie G.M.


2. Kontrola problemowa dot. finansowych aspektów, funkcjonowania świetlic wiejskich oraz świetlicy środowiskowej w Mirosławcu

21.11.2005

3. Wypracowanie wniosków komisji dot. projektu budżetu Gminy na 2006 r


Grudzień 

1. Opracowanie planu pracy - kontroli na I półrocze 2006 r.


2. Podsumowanie działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej za 2005 r.

3. Wnioski, zapytania i interpretacje czlonków komisji.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij