Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXIV/213/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXIV/213/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz.391) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1. Rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości.

2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.

3. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości zamieszkanej.

§ 2. 

1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

3) tworzywa sztuczne,

4) metal,

5) szkło,

6) ubrania i tekstylia,

7) papier,

8) odpady zielone ( z ogrodów),

9) meble i odpady wielkogabarytowe,

10) odpady elektryczne i elektroniczne,

11) baterie i akumulatory,

12) chemikalia,

13) przeterminowane leki.

2. Od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 

1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych następować będzie według ich podziału na grupy.

2. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na dwie grupy ze względu na sposób i częstotliwość odbioru:

1) grupa podstawowa obejmująca:

a) odpady mokre (zmieszane), odpady ulegające biodegradacji odbierane od właścicieli nieruchomości regularnie, tj.

- w mieście 1 raz w tygodniu,

- na wsiach co 2 tygodnie,

b) odpady zebrane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, szkło, ubrania i tekstylia, metal odbierane od właścicieli nieruchomości z każdej posesji wyposażonej w pojemniki lub worki regularnie, tj.

- w mieście co dwa tygodnie,

- na wsiach 1 raz w miesiącu,

2) grupa dodatkowa obejmująca odpady zielone (z ogrodów), meble i odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne, chemikalia, zużyte opony, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki odbierane od właścicieli nieruchomości 2 razy w roku w terminie określonym przez odbiorcę odpadów i ogłoszonym na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń.

§ 4. 

1. Odbiór odpadów, nie może następować w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

§ 5. Przy sortowni odpadów w Mirosławcu dla mieszkańców Gminy Mirosławiec zostanie utworzony punkt odbioru odpadów zebranych selektywnie.

§ 6. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.

§ 7. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

§ 8. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij