Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXIII/202/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie opłaty targowej

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XXIII/202/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 NR 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) , art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232 poz.1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej,

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 

1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej, pobieranej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowisku miejskim przy ul Spokojnej w Mirosławcu oraz na terenie miejscowości Bronikowo, Hanki, Hanki Kolonia, Drzewoszewo, Jabłonowo, Jabłonkowo,Jadwiżyn, Łowicz Wałecki, Mirosławiec Górny, Orle, Piecnik, Próchnowo, Toporzyk, Sadowo, Setnica :

1) sprzedaż z ręki , kosza, torby - 5,00 zł;

2) sprzedaż z i przed samochodami osobowymi, innymi pojazdami samochodowymi, przyczepami, naczepami (za samochód, przyczepę, naczepę ) - 30,00 zł;

3) sprzedaż ze stołu - 17,00 zł,

4) w przypadku sprzedaży pozostałej - 25,00 zł.

2. Zwalnia sie od opłaty targowej osoby zameldowane na terenie gminy i miasta Mirosławiec sprzedajace własne płody rolne.

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 757,79 zł.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 

1. Do poboru opłaty targowej na terenie targowiska miejskiego w Mirosławcu wyznacza się Grażynę Czajkę zwaną dalej „inkasentem”.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w pkt 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 40% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3. Inkasent wyznaczony do poboru opłaty targowej , ma obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat opłaty na kwitariuszach K-103 (druk ścisłego zarachowania), które zostaną mu wydane w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

4. Opłata targowa pobrana przez inkasenta, płatna jest w SBL Złotów Oddział w Mirosławcu na rachunek
bankowy Urzędu Gminy i Miasta nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 do końca danego miesiąca, w którym
zainkasowano opłatę. Osoby te przedkładają w Urzędzie kwitariusz K-103 z wypełnionymi i czystymi drukami

przed dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy.

5. Wynagrodzenie jest płatne na wskazany przez inkasenta rachunek bankowy w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozliczenie się z zainkasowanej kwoty.

6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w pkt 4 , naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych, które będą potrącane z wypłacanego inkasentowi wynagrodzenia za inkaso.

7. Na zastępcę inkasenta wymienionego w pkt 1 wyznacza się pracownika straży miejskiej , bez prawa do wynagrodzenia za inkaso.

8. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży w miejscowościach : Bronikowo, Hanki, Hanki Kolonia, Drzewoszewo, Jabłonowo, Jabłonkowo,Jadwiżyn, Łowicz Wałecki, Mirosławiec Górny, Orle, Piecnik, Próchnowo, Toporzyk, Sadowo, Setnica, wnoszą opłatę targową w SBL Złotów Oddział Mirosławiec na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 w terminie wskazanym w § 5 niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij