Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXII/189/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXII/189/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów 
oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113, Nr 102 poz.588,Nr 147 poz.881, Nr 149, poz.889) w związku z art. 418 § 1 i art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112, Nr 26 poz.134, Nr 94 poz.550, Nr 102 poz.588, Nr 134 poz. 777, 147 poz. 881, Nr 149 poz.889, Nr 171 poz.1016, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.849) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 124, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. poz. 567)Rada Miejska w Mirosławcu na wniosek Burmistrza Mirosławca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Mirosławiec na 15 okręgów wyborczych, określa się ich granice i numery oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie.

§ 3. Na ustalenia Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koszalinie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała ma zastosowanie do kadencji Rady Miejskiej w Mirosławcu następujących po kadencji, w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mirosławiec na okręgi wyborcze.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/189/2012 

Rady Miejskiej w Mirosławcu 

z dnia 27 września 2012 r.

PODZIAŁ GMINY MIROSŁAWIEC NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU


Nr okręgu


Granice okręgu


Liczba radnych wybieranych w okręgach

1


Miasto Mirosławiec, ulice: Księżycowa, Słoneczna, Tęczowa, Wolności numery domów parzyste 32-38, 39A-69B

1

2


Miasto Mirosławiec, ulice: 10-go Lutego, 40-Lecia PRL, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Hugo Kołłątaja, Jaśminowa, Jeziorna, Juliusza Słowackiego, Kwiatowa, Lipowa, Radosna, Stanisława Staszica, Wąska

1

3


Miasto Mirosławiec, ulice: Nowa, Polna, Szkolna

1

4


Miasto Mirosławiec, ulice: Dworcowa, Wolności numery domów 22-31C, nieparzyste 33-35, Zamkowa

1

5


Miasto Mirosławiec, ulice: Kościelna, Kościuszki numery domów 5, nieparzyste 15-17, 26-46, Młyńska, Ogrodowa, Poznańska, Sprzymierzonych numery domów 23-78,
Zacisze

1

6


Miasto Mirosławiec, ulice: Kościuszki numery domów 1-4, 7-12, 16, Krótka, Plac Wolności, Sprzymierzonych numery domów 2-13, Wałecka, Wileńska, Wolności numery domów 5-19A

1

7


Miasto Mirosławiec, ulice: Jaskółcza, Jastrzębia, Leśna, Orla, Parkowa numery domów 9-23, Żurawia

1

8


Miasto Mirosławiec, ulice: Parkowa numery domów 2-6, Spokojna

1

9

Osada Mirosławiec Górny Osiedle XXX-Lecia LLP numery domów

1

 

2-18, 29

 

10


Osada Mirosławiec Górny Osiedle XXX-Lecia LLP numery domów parzyste 28-30, 31-41

1

11


Sołectwo Łowicz Wałecki - miejscowości: Kalinówka, Kierpnik, Łowicz Wałecki,Polne
Sołectwo Orle - miejscowościOrle,Gniewosz,

1

12


Sołectwo Hanki -miejscowości: Hanki, Hanki-Kolonia,Nieradź,
Sołectwo Jadwiżyn - miejscowościJadwiżyn, Sadowo, Setnica

1

13


Sołectwo Bronikowo,
Sołectwo Próchnowo

1

14


Sołectwo Jabłonowo -miejscowości: Jabłonowo, Pilów,
Sołectwo Jabłonkowo

1

15


Sołectwo Piecnik,
Sołectwo Toporzyk

1

Uzasadnienie

Art.13. ust. 1 ustawy ustawy z  dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113 ze zm.) nakazuje radzie gminy dokonanie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w  terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Z  kolei art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21,poz.112 ze zm.) precyzuje kompetencje organu stanowiącego gminy w  tym zakresie poprzez zapis, iż podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala na wniosek burmistrza rada gminy. 

Zgodnie z brzmieniem art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego w każdym okręgu wyborczym tworzony dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Z uwagi na dyspozycje w/w przepisu nalezy dokonać podziału Gminy Mirosławiec na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, ponieważ Rada Miejska w Mirosławcu liczy 15 radnych.

Proponowanego podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Mirosławcu. Liczbą mieszkńców braną pod uwagę przy opracowywaniu projektu nowego podziału gminy na okręgi wyborcze była suma wyborców ujetych w rejstrze wyborców z urzędu, wyborcow wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie na koniec II kwartału, tj. na dzień 30 czerwca 2012 r.

Liczba mieszkańców w Gminie Mirosaławiec ustalona wg powyższych zasad wynosiła 5590 osób. Norma przedstawicielska wobec powyższego wynosi 5590:15= 373 osoby. Dopuszczalna liczba mieszkańców w okręgu wynosi 187-559 osób. W proponowanym w Gminie Mirosławiec podziale na okręgi najmniejsza liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat stanowi liczbę 221, zaś największa 453 - mieszczą się zatem w dopuszczalnym zakresie.

Projekt podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze obrazuje poniższa tabela.

Numer i granice okręgu

Liczba mieszkańców

Liczba mandatów wynikająca z jednolitej normy przedstawicielstwa

Liczba mandatów

Nr 1
Miasto Mirosławiec, ulice: Księżycowa, Słoneczna, Tęczowa, Wolności numery domów parzyste 32-38, 39A-69B

320

320: 373=0,86

1

Nr 2
Miasto Mirosławiec, ulice: 10-go Lutego, 40-Lecia PRL, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Hugo Kołłątaja, Jaśminowa, Jeziorna, Juliusza Słowackiego, Kwiatowa, Lipowa, Radosna, Stanisława Staszica, Wąska

453

453:373=1,22

1

Nr 3
Miasto Mirosławiec, ulice: Nowa, Polna, Szkolna

413

413:373=1,11

1

Nr 4
Miasto Mirosławiec, ulice: Dworcowa,
Wolności numery domów 22-31C,

409

409:373=1,10

1

nieparzyste 33-35, Zamkowa

     

Nr 5
Miasto Mirosławiec, ulice: Kościelna, Kościuszki numery domów 5, nieparzyste 15-17, 26-46, Młyńska, Ogrodowa, Poznańska, Sprzymierzonych numery domów 23-78,
Zacisze

363

363:373=0,97

1

Nr 6
Miasto Mirosławiec, ulice: Kościuszki numery domów 1-4, 7-12, 16, Krótka, Plac Wolności, Sprzymierzonych numery domów 2-13, Wałecka, Wileńska, Wolności numery domów 5-19A

404

404:373=1,08

1

Nr 7
Miasto Mirosławiec, ulice: Jaskółcza, Jastrzębia, Leśna, Orla, Parkowa numery domów 9-23, Żurawia

415

415:373=1,11

1

Nr 8
Miasto Mirosławiec, ulice: Parkowa numery domów 2-6, Spokojna

388

388: 373=1,04

1

Nr 9
Osada Mirosławiec Górny Osiedle XXX-Lecia LLP numery domów 2-18, 29

306

306:373=0,82

1

Nr 10
Osada Mirosławiec Górny Osiedle XXX-Lecia LLP numery domów parzyste 28-30, 31-41

349

349:373=0,94

1

Nr 11
Sołectwo Łowicz Wałecki - miejscowości: Kalinówka, Kierpnik, Łowicz Wałecki, Polne
Sołectwo Orle - miejscowości Orle, Gniewosz,

342

342:373=0,92

1

Nr 12
Sołectwo Hanki -miejscowości: Hanki, Hanki-Kolonia, Nieradź,
Sołectwo Jadwiżyn - miejscowości Jadwiżyn, Sadowo, Setnica

447

447:373=1,20

1

Nr 13
Sołectwo Bronikowo,

348

348:373=0,93

1

Sołectwo Próchnowo

     

Nr 14
Sołectwo Jabłonowo -miejscowości: Jabłonowo, Pilów,
Sołectwo Jabłonkowo

412

412:373=1,11

1

Nr 15
Sołectwo Piecnik,
Sołectwo Toporzyk

221

221:373=0,59

1

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij