W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR VI/72/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
status uchwały obowiązująca

Dz.U.Woj.Zachpom. 2019 r. poz. 2460

UCHWAŁA
NR VI/72/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 506) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1) ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 45.362,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 45.362,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 28.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 26.582.291,76 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.185.509,11zł,

b) wydatkami w kwocie 29.856.550,35 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.185.509,11 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.274.258,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


1)Zm. i 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/72/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/72/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/72/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/72/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 45.362,00 zł z tytułu;

- odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie 10.722,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0960) w kwocie 20.140,00 zł,

- porozumienia w sprawie zorganizowania prac społecznie - użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec na refundację ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2019r. (rozdział 85295 § 0970) w kwocie 14.400,00 zł,

- zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe w MGOPS (rozdział 85513 § 0940) w kwocie 100,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 45.362,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup nowej kserokopiarki (budynek Urzędu Miejskiego - parter) (rozdział 75023 § 6060) w kwocie 10.722,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu na zakup materiałów do remontu przedszkolnego tarasu w Mirosławcu Górnym (rozdział 80104 § 4210) w kwocie 20.140,00 zł,

- wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu prac społecznie - użytecznych w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2019r. (rozdział 85295 § 3110) w kwocie 14.400,00 zł,

- zwroty do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji za lata ubiegłe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85513 § 2910) w kwocie 100,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 25 kwietnia 2019r. ogółem w kwocie 28.000,00 zł, z tego na;

- zabezpieczenie środków na zadanie pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych" - dokumentacja techniczna i roboty (rozdział 75023 § 6050) w kwocie 28.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego