W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 67/2016

ZARZĄDZENIE NR 67/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 95.652,77 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 95.652,77 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 95.652,77 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 95.652,77 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 26.720,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 1.952,15 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 22.790.684,83 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.258.091,12 zł,

b) wydatkami w kwocie 23.557.735,95 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.258.091,12 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 767.051,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2016 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 67/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2016 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 67/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 lipca 2016 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.70.12.2016.AM z dnia 06 lipca 2016 r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (dział 801, rozdział 80101 § 2010 w kwocie 26.538,00 zł , rozdział 80110 § 2010 w kwocie 23.674,26 zł ),

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.19.2016.JŻ z dnia 07 lipca 2016r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) (dział 852, rozdział 85215, § 2010) w kwocie 1.149,51 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.91.5.2016.AM z dnia 27 lipca 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” z rezerwy celowej poz. 27 (dział 852, rozdział 85295, § 2030) w kwocie 45.000,00 zł,

Zmniejszenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.81.5.2016.JW z dnia 08 lipca 2016r. Zmniejszono plan dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011 § 2010) o kwotę 1.209,00 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 95.652,77 zł , zgodnie z treścią załącznika nr 1 .

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 95.652,77 zł przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika nr 2 .

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 26.720,00 zł .

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 lipca 2016 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 1.952,15 zł z przeznaczeniem na;

- realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec - organizacja zajęć instruktorskich podczas „Zielonego Lata w Mieście - Letnie Manewry z Uśmiechem" dla dzieci w okresie wakacji w 2016 roku (dział 851, rozdział 85154 § 4300) w kwocie 1.952,15 zł ,

zgodnie z treścią załącznika nr 4 .

Powiadom znajomego