W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 3/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30.07.2021 r.

Protokół nr 3/2021
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
które odbyło się w dniu 30.07. 2021 r. w godz. 11.00- 12.30
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu


 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2).
1.  Otwarcie 3 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Rozpatrzenie skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 3 posiedzenia Komisji.
O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Plewa otworzył 3 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Mirosławca.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż komisja zapoznała się ze skargą przekazaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Poprosił strony o zabranie głosu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż po ustaleniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji czy skarga jest zasadna czy bezzasadna przedstawia opinię radzie, i na podstawie opinii Rada Miejska będzie rozpatrywać skargę na sesji w miesiącu sierpniu br.

Pan ............ poinformował, iż skargę którą złożył na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu dotyczyła przyznania świadczenia pieniężnego. Wywiady środowiskowe były przeprowadzane przez Panią Magdalenę Bartosik wyznaczoną przez MGOPS. Jeśli chodzi o przebieg przeprowadzonego wywiadu to obwinia Panią Kierownik i o wystawioną decyzję dot. przyznania świadczenia. Zapisy ustawy o pomocy społecznej przewidują udzielenie pomocy dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dodał, iż występuje o pomoc w momencie, kiedy jej naprawdę potrzebuje.
Poinformował, iż wcześniej jego sprawą zajmowała się Kierownik MGOPS Pani Danuta Czerniawska, gdzie poruszał temat, że dochodzi do sytuacji, w której najpierw nie przyznaje się świadczeń pieniężnych na wyżywienie, leki co powoduje, że jest niszczone zdrowie człowieka.
Dodał, że skoro powstała ustawa w 2004 r. o pomocy społecznej to po to, żeby pomagać ludziom a nie im utrudniać.
Odnośnie decyzji jakie zostały wydane na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Dodał, że jest możliwość zapoznania się z protokołem z przeprowadzonego wywiadu, ale tego nie zrobił. Zwrócił uwagę, że pracownik socjalny wiedział, że jest on osobą która choruje, oraz że taką informację można sprawdzić w Przychodni Zdrowia w Mirosławcu. Uzasadnienia do decyzji zostały sporządzone według pracownika socjalnego, a nie według wypowiedzi klienta. Natomiast podanie nieprawdy spowodowało wydanie decyzji odmownych na przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.
W uzasadnieniu do decyzji pojawiła się informacja, że skarżący pracował dorywczo i są na tą okoliczność świadkowie. Dodał, iż w takiej sytuacji powinna być na piśmie informacja od świadków, gdzie pracował, ile pracował, kto był pracodawcą i wtedy niech pracodawca się wypowie czy jest to prawda.
Poinformował, iż jest możliwość odwołania się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, ale ten proces trwa, natomiast jak kolegium by podtrzymało decyzję, to jeszcze jest możliwość odwołania się do Sądu Administracyjnego w Szczecinie. A przez ten czas trwania sprawy nie ma środków finansowych.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Plewa poinformował, iż skarga została złożona na działalność Kierownika MGOPS prosząc tym samym, aby wypowiedział się na temat zarzutów które zawarł w stosunku do Kierownika MGOPS.
           poinformował, iż jego trudna sytuacja życiowa związana jest z podziałem majątku oraz  gruntów który miał miejsce kilka lat wstecz. Nowy właściciel przejął także jego część gruntów.
Odnośnie braku mieszkania poinformował, iż zwrócił się z prośbą do pracownika socjalnego, żeby napisał maila do Burmistrza Mirosławca o wskazanie dla niego mieszkania socjalnego, po czym pracownik tego nie wykonał.
Dodał, iż w miesiącu maju i czerwcu br. przyznano mu świadczenie pieniężne w wysokości po 100 zł, gdzie ma do zapłaty alimenty na dzieci, dojazdy po odbiór decyzji czy złożenia pisma w instytucjach.
Jeśli chodzi o Ośrodek Pomocy Społecznej to nie przelicza dochodu w stosunku do kryterium dochodowego, który jest podany przez Radę Ministrów.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem do Pana .... dotycząca sytuacji bezdomności trwa bardzo długo czy napisał Pan podanie o przydział mieszkania?
.........poinformował, iż podanie jest złożone, ale tego mieszkania dla niego nie ma.
Radny Ryszard Wesołowski poinformował, iż jest Pan bardzo długo osobą bezrobotną, co Pan robi w kierunku, aby znaleźć pracę?
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Pan        pracował przez dłuższy czas w firmie „Cymes”, a ze względu na pandemię zlikwidowano etat. dodał, iż ma poskładane podania w firmach, tylko, że ze względu na przepisy i swój wiek firmy nie chcą przyjmować.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił uwagę, że nie zapoznał się Pan z wywiadem przeprowadzonym przez pracownika socjalnego, natomiast jest informacja, że w miesiącu marcu 2021 r. dysponował Pan kwotą 1350 zł, a wydatki poniesione wynosiły 1972 zł.
               poinformował, iż zanim zaczął prace w firmie „Cymes”, to wykonywał usługę u osoby, która mu nie zapłaciła. Natomiast jest tak, że jeżeli osoba zatrudnia pracownika to powinna zgłosić go do Zus-u i opłacić składkę. Dodał, iż osoba (pracodawca) nie płacił za niego składek, to zaproponował, że sam się może zgłosić do ZUS-u. Otrzymał od osoby u której pracował kwotę 1400 zł, aby opłacić składkę w ZUS-ie. Składka ta powinna być uiszczona kilka lat wcześniej, kiedy byłem bezrobotnym i nie chciano mnie przyjąć na umowę o pracę.
Kierownik MGOPS Marta Gardzińska poinformowała, iż 9.04.2021 r. Pan        złożył podanie, cyt. „wniosek o pomoc finansową motywuję tym, że nadal pozostaję osobą bezrobotną zarejestrowaną PUP w Wałczu bez prawa do zasiłku. Mój dochód miesięczny wynosi 0 zł, wydatki miesięczne w kwietniu: zobowiązania alimentacyjne 700 zł, (w tym wydatki które tutaj wyszczególnię są udokumentowane dowodami wpłaty), składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 770 zł, opłata za przegląd samochodu 100 zł, wydatki na paliwo 400 zł, wydatki na gaz 27 zł, opłata za telefon 75 zł.
Dodała, iż Pan             składając takie podanie oświadczył, że takie wydatki poniósł, nie mając przy tym żadnych dochodów.
             poinformował, iż on nie poniósł takich wydatków, tylko takie przed nim były, dlatego złożył wniosek o pomoc finansową.
Kierownik MGOPS poinformował, iż przedstawił Pan potwierdzenia wpłat, a nie wydatki jakie były przed Panem do opłacenia.
           poinformował, iż były to pieniądze od pracodawcy, za nie opłacone składki.
Radny Ryszard Wesołowski poinformował, iż przedstawił Pan, że za pieniądze od pracodawcy opłacił składkę emerytalną.
                 poinformował, iż ma córkę na studiach jej utrzymanie wynosi 700 zł. Dodał, iż informował pracownika socjalnego, że wnosi o pomoc na opłacenie alimentów, a w decyzji takiej informacji nie ma.
Kierownik MGOPS poinformowała, iż odczytała złożony wniosek Pana              i nie było wspomniane, że ubiega się o pomoc finansowa na opłacenie alimentów.
             poinformował, iż było mówione o alimentach podczas wywiadu, a we wniosku nie musiał pisać. Dodatkowo dodał, iż Ośrodek Pomocy Społecznej powinien przedkładać oryginalne wnioski do składania świadczenia i do chwili obecnej takich nie ma.
Kierownik MGOPS poinformowała, iż odnośnie składek na ubezpieczanie emerytalno-rentowe do ZUS-u było złożone zapytanie jak może osoba prywatna opłacać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. MGOPS został poinformowany, że osoba prywatna może opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, tylko musi złożyć deklarację i wykazać ile zarabia w danym miesiącu. Dodała, iż Pan                 musiał oświadczyć jakąś kwotę i z tego tytułu została wyliczona składka.
Poinformowała, iż wspomniał Pan że oczekuje pomocy na zapłacenie alimentów, to jest zapis, że klient ( (         ) oczekuje pomocy finansowej na zakup żywności. W tej sprawie decyzja została uznana jako decyzją odmowną, z uwagi na to że wystąpiła dysproporcja w dochodzie oraz że klient nie chciał współpracować i udokumentować.
Kolejnym wnioskiem jaki złożył Pan             w dniu 22.04.2021 r. „wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku na okres kwiecień - maj 2021 r., zwrócił się do MGOPSu w Mirosławcu o przyznanie zasiłku, ponieważ jestem osobą bez pracy, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu będą w gotowości podjęcia pracy na doświadczenie. Obecnie nie posiadam dochodu i jestem w trudnej sytuacji życiowej, finansowej i nie posiadam majątku.”
Jeśli chodzi o złożenie podania w miesiącu kwietniu pod uwagę są brane dochody za marzec, które w poprzednim wniosku Pan       oświadczył jakie poniósł, czyli co potwierdził w oświadczeniu złożonym pod odpowiedzialnością karną, „że sytuacja dochodowa nie uległa zmianie” co do wniosku z dnia 9 kwietnia 2021 r. Decyzja została wydana odmowna, ponieważ był to ten sam okres brany pod uwagę, i w którym sytuacja nie uległa zmianie.
Ponownie w dniu 6.05.2021 r. Pan                złożył wniosek o przyznanie zasiłku, w którym zawarto: „jestem bez pracy, bez dochodu, noce są zimne, nie posiadam funduszy na podstawowe potrzeby związane z funkcjonowaniem w społeczeństwu.”
Następnie zadaniem pomocy społecznej u osób, które są osobami bezdomnymi jest w pierwszej kolejności zapewnienie takiej osobie schronienia, to jest podstawowy obowiązek i w tej sytuacji wielokrotnie Panu         było proponowane, ale poinformował, iż złożył wniosek o lokal socjalny na terenie gminy. Jeśli noce były zimne zawsze mógł skorzystać noclegowni, co było wielokrotnie proponowane przez pracownika socjalnego oraz ogrzewalni, która jest w Wałczu. Zaproponowane zostało schronisko, które można było załatwić od razu, ale Pan        nie chce z takiej pomocy skorzystać. Z wszystkich wniosków i przeprowadzonych wywiadów ustalenie sytuacji majątkowej, materialnej i zdrowotnej, przy żadnym wniosku pan            nie zgłosił problemów zdrowotnych, nie zostało przedstawione zaświadczenie.
Dodała, że Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucja aby pomagać, w pierwszej kolejności po to aby zapewnić Panu schronienie, aby Pan nie marzł, nie grzał się w samochodzie.
Pan            takiej pomocy odmawia. Natomiast dodała, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest instytucją, aby za Pana             składać pisma czy wysyłać maile do Burmistrza. MGOPS jest po to aby pomóc napisać wniosek, złożyć go. Jeśli chodzi o sytuację związaną z pozyskaniem informacji przez pracownika socjalnego o stanie zdrowia klienta u lekarza, nie ma takiej możliwości ze względu na ochronę danych osobowych.
W dalszych słowach poinformowała, iż przy wywiadzie majowym wraz z Panią Magdaleną Bartosik, zaproponowano Panu kontrakt socjalny, którego głównym celem było wyjście z bezrobocia, przede wszystkim bezdomności, w kontrakcie są również zobowiązania z Pana strony, do których osoba musi się odnieść, aby pomogło przezwyciężyć trudne czasy. Pan            odmówił podpisania kontraktu. Zgodnie z artykułem 2 ustawy o pomocy społecznej.
              zwrócił się o podanie przepisu dotyczącego odmowy podpisania kontraktu socjalnego.
Marta Gardzińska poinformowała, iż jest to art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej brzmi: „Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczenia, odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.”
Dodała, iż powyższy artykuł został zacytowany w decyzji, w której postanowiono ograniczyć Panu                  oraz udzielić pomocy w formie zasiłku celowego w kwocie 100 zł.
W dalszych słowach poinformowała, iż w dniu w którym została złożona skarga na Kierownika MGOPS, Pan                 przedstawił zaświadczenie lekarskie, receptę. Dodatkowo pracownik socjalny pomógł wypełnić wniosek o przydział lokalu socjalnego, który wraz z Panem              zawieziono do ZECWiKu. Dodatkowo pracownik socjalny sporządził wywiad i na swój własny wniosek, gdyż częściowo Pan            zaczął wywiązywać się ze swoich postanowień, co prawda kontrakt socjalny nie został podpisany. Najważniejsze że została udokumentowana sytuacja, gdzie na podstawie dokumentów można stwierdzić jaka jest faktyczna sytuacja Pana   
               zwrócił się o odczytanie przeprowadzonego wywiadu przez pracownika socjalnego.
Kierownik MGOPS odczytała treść wywiadu sporządzonego przez pracownika socjalnego.
                      poinformował, iż pracownik socjalny w wywiadzie napisał nie prawdę.
Sekretarz Gminy zwróciła się z zapytaniem w jakim sensie została napisana nie prawda.
            poinformował, że nie prawda jest odnośnie kwoty pieniężnej, na wywiadzie było wyjaśnione skąd się wzięły fundusze.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż wszyscy wiedzą skąd miał Pan pieniądze, tylko pracownikowi socjalnemu w tym wywiadzie chodziło o to, że pan te pieniądze powinien przeznaczyć na żywność, lekarstwa.
              dodał, iż wywiadzie pracownik socjalny napisał wszystko od siebie, odnośnie budowy, że pracował to żadnej w              budowy nie ma.
Kierownik MGOPS poinformowała, iż decyzja została wydana na podstawie złożonego oświadczenia pana        , potwierdzenia wpłat.
               dodał, iż jeśli chodzi o opłatę za składkę emerytalno-rentową to została naliczona w formie dialogu w ZUS i nie trzeba było składać żadnego oświadczenia.
Sekretarz Gminy zwróciła się do Pana               , że wystarczyło we wniosku wpisać, że otrzymał zaległe należności na wykonywana pracę, a nie że ma pan dochód 0 zł.
                 dodał, iż ośrodek pomocy społecznej robi wszytko aby nie dać ludziom pomocy.
Kierownik MGOPS nie zgodziła się z wypowiedzią Pana       , gdyż zadaniem ośrodka pomocy społecznej jest przede wszystkim pomoc potrzebującym.
                odniósł się do kontraktu socjalnego, który został przedstawiony przez pracownika socjalnego był bezprawny, nie posiadał pieczątek.
W dalszych słowach dodał, że ośrodek pomocy społecznej powinien przeliczyć dochody według Rozporządzenia Rady Ministrów odnośnie kryterium dochodowego na osobę.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem do Pana              , gdyż pisma składane są pisane samodzielnie przez Pana to dlaczego wymaga pan od pracownika socjalnego, żeby napisał pismo o przydział lokalu?
                   dodał, iż poprosił panią Bartosik o wysłanie maila do Burmistrza o lokal mieszkalny.
Kierownik MGOPS dodała, iż zadaniem pracownika nie jest pisanie maili do Burmistrza, pracownik socjalny może pomóc w wypełnieniu wniosku.
W dalszych słowach kierownik MGOPSU zwróciła się z zapytaniem do Pana        , dlaczego nie chce Pan iść do ogrzewalni, schroniska i nie chce złożyć wniosku o lokal mieszkalny?
             odpowiedział, że tam jest zagrożenie zarażenia się covid-19. 

Przewodniczący Komisji podziękował stroną za przedstawienie informacji. 

Komisja zapoznała się ze skargą, przeanalizowała dokumentację sprawy oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarżącego, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Mirosławcu oraz Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i stan prawny skargę uznała za bezzasadną.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za bezzasadną.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała skargę na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za bezzasadną.

Ad.5
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Plewa o godz. 12.30  zamknął posiedzenie Komisji.

 


 

 

Powiadom znajomego