W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 26.03.2018 r.

Protokół nr 37/2018

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 26.03. 2018 r. w godz. 11.00- 11.25

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1. Otwarcie 37  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia Komisji.
5. Informacja na temat działań wykonywanych w 2017 roku przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Zaopiniowanie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie 37  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 11.00 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska otworzyła 37  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała,
iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecni :radna Urszula Stanisławska, radny Stanisław Wiese 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 36 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za- 3

Przeciw- 0 

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół.

Ad.5
Informacja na temat działań wykonywanych w 2017 roku przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformował, iż w 2017 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji, w których frekwencja wyniosła 89%. Do Komisji wpłynęło 8 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe. W 2017 roku mieszkańcy Gminy korzystali z usług Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocyw rodzinie, działający przy NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Wałczu.
W Punkcie Konsultacyjnym udzielono 55 porad. Na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec zostały utworzone i objęte programem świetlice w Mirosławcu, Łowiczu Wałeckim oraz w Piecniku. Od 2004 roku do programu świetlic została włączona świetlica w Jabłonowie, w roku 2007 świetlica w Bronikowie, a w roku 2010 świetlica w Hankach i Mirosławcu Górnym. Duże zainteresowanie zajęciami w świetlicach spowodowało uruchomienie świetlic w 2016 roku w następujących miejscowościach: Jadwiżyn, Orle i Próchnowo. Dzięki możliwości uczęszczania na zajęcia w świetlicach, dzieci mają zapewnioną pomoc w nauce, następuje rozwój ich zdolności, umiejętności oraz zainteresowań, zmniejszają się kłopoty wychowawcze. Do zadań priorytetowych świetlic należy uatrakcyjnienie i organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w trakcie trwania ferii zimowych i wakacji letnich.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym działania Grupy AA w Bibliotece Publicznej w Mirosławcu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Wałczu?

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż Grupa AA została rozwiązana, z powodu braku osób chętnych.

Anna Turska zwróciła uwagę dotyczącą udostępniania informacji o najbliższym działającym punkcie działania Grupy AA?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż informacja została umieszczona w zeszłym roku w gazetce gminnej.

Anna Turska zwróciła uwagę, iż warto byłoby umieścić informację o Działaniu Grupy AA w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy w Mirosławcu w ramach współpracy Komisji Alkoholowej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgłosiła się osoba, która zainteresowana jest prowadzeniem spotkań Grupy AA.

Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym działania świetlicy w m. Orle i m. Próchnowo? 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż świetlica w m. Orle jest prowadzona w razie potrzeb mieszkańców, natomiast w Próchnowie są prowadzone zajęcia regularnie.

Anna Turska zwróciła uwagę, iż w sprawozdaniu nie ma informacji na temat prowadzenia zajęć w świetlicy w m. Próchnowo.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w świetlicy w m. Próchnowo zajęcia są prowadzone w których uczestniczy ok. 22 dzieci.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat działań wykonywanych w 2017 roku przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głosowanie:

Za- 3

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła Informacja na temat działań wykonywanych w 2017 roku przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad.6
Zaopiniowanie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Miejsko – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej prowadzonych w Gminie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Zaproponowane w programie zadania są merytorycznie spójne z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałaniem narkomanii należą do zadań własnych gminy. Realizacja ich prowadzona jest za pomocą gminnego programu uchwalanego corocznie przez radę gminy. W związku z powyższym w celu umożliwienia realizacji zadań wynikających z przepisów przytoczonych ustaw niezbędne jest podjęcie opracowanej uchwały zawierającej katalog zadań własnych gminy. Środki finansowe na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii są zabezpieczone w budżecie gminy Mirosławiec na 2018 r.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem wymogów dotyczących badań, analiz w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom w Gminie Mirosławiec?

Burmistrz Mirosławca poinformował, że nie ma norm czasowych jeśli chodzi o wymogi. Dodał, iż po sprawdzeniu ankiet otrzymanych z jednostek Oświatowych warto byłoby raz jeszcze przeprowadzić diagnozę, porównywać jak wygląda sytuacja, szczególnie jeśli chodzi o  informacje dotyczące narkotyków czy leków, które mogą stanowić zagrożenie.

Anna Turska zwróciła uwagę, iż coraz częściej mówi się o „Cyberprzemocy”.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z początkiem 2017 r. przeprowadzona była akcja  „Niebieski Wieloryb” na bieżąco prowadzona jest współpraca z Policją. Na dany moment żadnych zagrożeń z podobnymi akcjami dotyczących  Cyberprzemocy nie odnotowano.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

W/w opinii stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Zaopiniowanie projektów uchwał.

w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż podział na okręgi wyborcze jest stały z zastrzeżenie, art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, który stanowi że zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonane w przypadku zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. W Gminie Mirosławiec w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców w sołectwie Mirosławiec Górny zachodzi konieczność zmiany granic okręgów. Ponadto w związku z:

- powstaniem dwóch nowych ulic w Mirosławcu (ulica Osiedle Diamentowe oraz ulica Szmaragdowa),

- zmianą nazwy ulicy w Mirosławcu (ul. 40-Lecia PRL zmieniona na ul. Spacerową),

- zmianą nazwy ulicy w Mirosławcu Górnym ( ul. Osiedle XXX-Lecia LLP zmieniona na ul. Lotnictwa Polskiego),

- oraz powstałą zabudową na ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu,

zachodzą przesłanki do doprecyzowania obecnych opisów okręgów.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

- w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odnosząc się do projektu uchwały w sprawie wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki, poinformował iż z rozmów przeprowadzonych na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 26.02.2018 r. obecni sołtysi poinformowali, iż w obecnej kadencji nie wyrażają zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie:

Za-0

Przeciw-0

Wstrzymało się-3

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie „wstrzymała się”  zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

- w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.
Skarbnik  Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem o 111.896,00 zł w związku:

- informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej planowanych dla Gminy na 2018 r. 

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem o 841.339,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Mirosławcu (strona prawa - odcinek od skrzyżowania z drogą do Cmentarza Komunalnego w stronę przejazdu kolejowego) w kwocie 7.000,00 zł,

- wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych w celu uzupełnienia złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na zadanie kontynuowane pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne" w kwocie 1.500,00 zł,

- rezerwę środków na finansowanie zadań oświatowych o kwotę 111.896,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu" - zadanie realizowane przez Samorządowe Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w kwocie 4.305,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego w kwocie 4.305,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego w kwocie 4.305,00 zł,

- zadanie kontynuowane pn. „Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo" na opłatę na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej w kwocie 648,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego w kwocie 3.690,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu w kwocie 3.690,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zadanie kontynuowane pn. "Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu„ - roboty, nadzór, wyposażenie w kwocie 700.000,00 zł.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem dotyczącym sporządzenia dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego oraz na ulicy Polnej w Mirosławcu”, tj. czego dokładnie będzie dotyczyć rozbudowa?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pierwszej kolejności nastąpi likwidacja zniszczonych drewnianych elementów, które zostaną wymienione na nowe metalowe urządzenia. 

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem zabezpieczenia środków za zadanie kontynuowane pn. „Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu” w kwocie 700.000 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował iż, do końca marca 2018 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie na w/w zadanie do Ministerstwa Sportu na współfinansowanie obiektów sportowych w Gminie Mirosławiec. Składany wniosk musi zawierać całość kwoty planowanej inwestycji zawartej w kosztorysie. 

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem co w sytuacji gdy Gmina nie otrzyma dofinansowania?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż gdyby wniosek nie zakwalifikował się do otrzymania dofinansowania powyższa kwota nie zostanie wykorzystana a przetarg nie zostanie uruchomiony, trwać będą poszukiwania nowych form dofinansowań.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym modernizacji powierzchni budynku na Stadionie Miejskim?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgodnie polegać będzie na wyburzeniu starego budynku socjalnego i postawieniu nowego o powierzchni ok. 250 m2.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wyposażenia budynku?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgodnie z przeznaczeniem budynku znajdować się w nim będą łazienki, pomieszczenia klubowe, gospodarcze, garaż gospodarczy. W planach jest również doposażenie szatni.

Radny Mirosław Jaskulski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym miejsca budowy budynku na Stadionie Miejskim?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nowy budynek będzie znajdował się na miejscu dotychczasowego budynku.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym formy ogrzewania budynku na Stadionie Miejskim?

Burmistrz Mirosławca poinformował iż, ogrzewanie będzie gazowe.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła  się o przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej klubu Mirstal, ponieważ ze sprawozdań wynika, iż jest problem z członkostwem w zarządzie klubu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pytanie należy skierować do władz klubu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 2 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosem „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

- zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 2 głosach „za”, rakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosem „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła uwagę, iż na działce prywatnej na ulicy Tęczowej w Mirosławcu bez zgodny właściciela składowane są materiały po remoncie drogi.

Radna Iwona Kozioł wniosła o naprawę chodników po okresie zimowym w miejscowości Jabłonowo.

Ad.9
Zamkniecie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Komisji Polityki Społecznej Anna Turska  o godz. 11.25  zamknęła  37  posiedzenie Komisji.

Załączniki

Protokół pdf, 480 kB

Powiadom znajomego