W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 22.02.2018 r

Protokół nr 36/2018

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 22.02. 2018 r. w godz. 13.00- 13.58

w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.Otwarcie 36  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad Komisji.
4.Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.
5.Informacja na temat realizacji w 2017 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”. 
6. Zaopiniowanie projektów uchwał. 
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1

Otwarcie 36  posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. 

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 36 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4

Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 35 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 35  posiedzenia Komisji.

Ad. 5

Informacja na temat realizacji w 2017 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Kierownik działu gospodarki mieszkaniowej Grzegorz Małecki  poinformował, iż w 2017 roku wykonano następujące prace budowlano – remontowe związane z wymienieniem pokrycia dachowego na budynku dwurodzinnym na ulicy Kościuszki 15 w Mirosławcu, wymienienie pokrycia dachowego na budynku dwurodzinnym na ulicy Zamkowa 31 w Mirosławcu. Nie wymieniono natomiast pokrycia dachowego na budynku wspólnoty przy ulicy Orla 1 z uwagi na brak zgody oraz zabezpieczenia środków finansowych przez właściciela. W zamian za to Spółka wymieniła więcej niż zaplanowała okien oraz drzwi wejściowych do lokali gminnych. Spółka dokonała również remontu instalacji elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Prace te były wykonywane na bieżąco.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planowanego remontu budynku wielorodzinnego przy ulicy Akacjowej 3 w Mirosławcu?

Grzegorz Małecki poinformował, iż korytarz przy ulicy Akacjowej 3 w Mirosławcu został odmalowany przed świętami Bożego Narodzenia w 2017 roku.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym spłaty należności w zaległościach z tytułu gospodarki mieszkaniowej?

Grzegorz Małecki poinformował, iż spółka wysyła do najemców zalegających z opłatami wezwania do zapłaty, które dają możliwość dobrowolnej spłaty zaległości w określonym terminie. W stosunku do dłużników, którzy nie wyrażają woli dobrowolnej spłaty należności, kierowane są pozwy do sądu o zapłatę. W 2017 roku wniesionych było 9 pozwów do sądu. Jeżeli nakaz sądowy nie przyniesie efektów, wówczas spółka po uzyskaniu klauzuli wykonalności, składa wniosek do komornika o egzekucję należności.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z pytaniem dotyczącym długu 45 najemców lokali mieszkalnych na terenie miasta.

Dyrektor Spółki ZECWiK Roman Stefaniak poinformował, iż stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 wynosi 184.788,32 zł, z czego kwota zadłużenia na wsi wynosi 16 371,01. Zadłużenie na terenach wiejskich stanowi 8,86% ogólnego zadłużenia. Mieszkańcy starają się sukcesywnie spłacać dane zadłużenie.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu podziękował dyrektorowi ZECWiK Romanowi Stefaniak oraz Kierownikowi działu gospodarki mieszkaniowej Grzegorzowi Małeckiemu za przybycie na posiedzenie Komisji i przedstawienie najważniejszych informacji.

O godz. 13:10 Roman Stefaniak i Grzegorz Małecki opuścili posiedzenie Komisji

 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania Informacji na temat realizacji w 2017 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”. 

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła w/w informację.

Ad.6

Zaopiniowanie projektów uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcie lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”.
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż Lokalny Program Rewitalizacji przyjęty uchwałą nr XXXIII/278/2017 z dnia 28 września 2017 r. został oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z Zasadami weryfikacji programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, że program wymaga korekty. W związku z powyższym zostały wprowadzone zmiany.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcie lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisji Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcie lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018
Burmistrz Mirosławca poinformował, że rada gminy corocznie wypełnia obowiązek programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt podejmując uchwałę w powyższej sprawie. Zgodnie z zapisami ustawy zwrócono się o opinię do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu oraz do dwóch Kół Łowieckich. Zostały otrzymane pozytywne opinie na temat w/w projektu uchwały od powyższych instytucji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018 roku.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisji Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018 roku.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

- w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu
Burmistrz Mirosławca poinformował, że podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 448 000,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego Ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym” oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo”. W dniu 6 lutego Dyrektor ZECWiK zwrócił się z wnioskiem o podwyższenie kapitału spółki w w/w kwocie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisji Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększenie dochodów budżetowych następuje ogółem o 584,00 zł z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja przez MGOPS. Zwiększeniu ulegają wydatki budżetowe w kwocie ogółem o 701.900,52 zł z przeznaczeniem na : opracowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane i nadzór inwestorski na nowe zadanie „Budowa ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 11 we wsi Orle w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie robót i nadzór inwestorski przy zadaniu pn. „Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz w kwocie 500.000 zł, odsetki na spłatę kredytów historycznych w kwocie 4.002,76 zł, zadanie w ramach projektu pn. „Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy i Miasta Mirosławiec” o kwotę ogółem 167.313,76 zł, przekazanie do budżetu wojewody należnych zwrotów dotacji z tytułu zasiłku stałego pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 584,00 zł. Przemieszczenie wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 lutego 2018 r. w kwocie 15.000,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisji Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

- zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2018 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu

- w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podjęcie uchwały intencyjnej pozwala na przygotowanie umowy – porozumienia na wspólne rozpoczęcie  prac przygotowawczych do realizacji zadania. W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja techniczna a w konsekwencji możliwość wspólnej jej realizacji zadania w latach 2019-2020. Wartość zadania zostanie określona poprzez wykonaną dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisji Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

Ad.7

Wolne wnioski i zapytania. 

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym spotkania zorganizowanego  dnia 21.02.2018 roku dotyczącego możliwości uzyskania dofinansowań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ze Szczecina.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż uczestnikom spotkania zostały zaprezentowane możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programów realizowanych przez Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To między innymi Program pożyczek dla osób fizycznych, który pozwala sfinansować montaż instalacji energii odnawialnej, wymianę pieców czy usuwanie azbestu, a także zakup pojazdów elektrycznych. Zostały też przedstawione zasady programu Sokół, który wspiera innowacyjne technologie środowiskowe. Odnośnie zasad dofinansowania przy likwidacji kotła węglowego w ramach linii pożyczkowej, pożyczka udzielana jest na 100% wartości inwestycji, a oprocentowanie w skali roku wynosi 2%. Pożyczka udzielana jest na okres od 5 do 15 lat, umorzenie pożyczki następuje na wniosek Beneficjenta po spłacie 50% pożyczki. Wysokość umorzenia to 50% kwoty pożyczki.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z pytaniem czy pojawiły się nowe informacje dotyczące rządowego programu Mieszkanie +?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gmina otrzymała ankietę do wypełnienia dotycząca programu, którą ma przesłać do 30 marca 2018 roku.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z wnioskiem o  naprawę lapy naprzeciwko posesji nr 19 przy ulicy Wolności w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż awaria lampy została już zgłoszona.

Ad.8

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad    o godz. 13.58  zamknął  36  posiedzenie Komisji.

Załączniki

Protokół pdf, 409 kB

Powiadom znajomego