W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 33/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 19.11. 2021 r.

Protokół nr 33/2021

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

które odbyło się w dniu 19.11. 2021 r. w godz. 8.00- 9.55

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.    Otwarcie 33 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad Komisji.
4.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń  Komisji.
5.    Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019/2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
6.    Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok.
7.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
8.    Wolne wnioski i zapytania.
9.    Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1
Otwarcie 33 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.
O godz. 8.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 33  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, 
iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad Komisji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad.
W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 28 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 28 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 29 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 29 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 30 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 30 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 31 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 31 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 32 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 32 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019/2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
Raport stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostanie przedstawiona prezentacja online dotycząca raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019/2021 z perspektywą na lata 2022-2025”, przez przedstawiciela firmy Eko-precyzja.
Przedstawiciel firmy Eko-precyzja poinformował, iż raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019/2021 z perspektywą na lata 2022-2025”, sporządzono na podstawie analizy realizacji zadań zawartych w Programie, określonych dla Gminy Mirosławiec. Raport obejmuje okres od 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2020 r. W zakres opracowania raportu wchodzą składniki takie jak: charakterystyka Gminy Mirosławiec, zakres realizacji Programu, ocena realizacji programu, ocena systemu monitoringu.
Dodała, iż z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy wynosi 12987,94 ha, co daje lesistość na poziomie 62,4%. Prawie 11 ml zł. Nadleśnictwo Mirosławiec przeznaczyło na realizację zadań wynikających z planów urządzania lasów znajdujących się na terenie gminy Mirosławiec.
Realizacja działań wyznaczonych w Programie została zaprezentowana z podziałem na obszary interwencji, cele, kierunki interwencji i zadania. Stan realizacji zadań środowiskowych w ramach obszaru interwencji działania systemowe, cel: opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania środowiskowego na terenie gminy Mirosławiec, to: sporządzenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska jest w trakcie realizacji oraz opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska jest zrealizowane od 2019 roku. Wykonano termomodernizację budynków komunalnych, budowano i modernizowano drogi gminne m.in. ul. Kościuszki i Kościelna, których remont wyniósł 1,2 mln zł. Prowadzono kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na otwartych przestrzeniach. Poddano modernizacji drogę krajową nr 10 oraz powiatową na odcinku Próchnowo - Bronikowo.
Dodatkowo w zakresie gospodarowania wodami i gospodarki wodno-ściekowej realizowano zadania polegające na modernizacji sieci wodociągowej, budowie sieci kanalizacyjnej oraz budowie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie prowadził monitoring cieków wodnych na terenie gminy Mirosławiec. W celu rozwoju sytemu gospodarki odpadami gmina Mirosławiec co roku usuwała wyroby zawierające azbest, ponadto egzekwowane były na bieżąco zapisy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i regulaminu utrzymania czystości i porządku. W obszarach pola elektromagnetyczne, zagrożenia hałasem i zagrożenia poważnymi awariami prowadzono działania monitoringowe i kontrolne. Na bieżąco wykonywane są prace pielęgnacyjne i utrzymujące tereny zieleni oraz prowadzona jest edukacja ekologiczna dla wszystkich grup wiekowych z zakresu ochrony powietrza czy gospodarki odpadami komunalnymi.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym realizacji Krajowego Planu Zwiększania Lesistości na terenie gminy Mirosławiec stan realizacji oznaczony został strzałką w dół?
Przedstawiciel firmy poinformował, iż zarządcy lasów, w tym lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w raportowanym okresie nie podejmowali się realizacji zadania.
Burmistrz Mirosławca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym braku realizacji zadań w obszarze zagrożenia hałasem.
Przedstawiciel firmy poinformował, iż jeśli chodzi o zadania kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej oraz kontrolowanie oraz eliminowanie technologii i urządzeń przekraczających wartości normatywne w transporcie i przemyśle za ich realizację odpowiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Kontrole prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w latach 2019-2020 nie obejmowały zakresu zadania tzn. nie były prowadzone z obiektów działalności gospodarczej, nie kontrolował oraz nie eliminował eliminowanie technologii i urządzeń przekraczających wartości normatywne w transporcie i przemyśle na terenie Gminy.
Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym realizacji programu, który kształtuje się na poziomie 85% i jest dobrym wynikiem, a jak wygląda sytuacja  w innych samorządach?
Przedstawiciel firmy poinformował, iż realizacja Programu w innych samorządach jest na podobnym poziomie co Gmina Mirosławiec.
Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem o środki pochodzące na program utylizacja azbestu czy przydomowe oczyszczalnie.
Pracownik Urzędy Justyna Kujawa poinformowała, iż środki finansowe na utylizacje azbestu czy na przydomowe oczyszczalnie były z budżetu gminy.

Ad.6
Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok.
Projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Projekt skonstruowano przy pomocy wytycznych i wskaźników zawartych w:
- piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, określającym kwoty subwencji ogólnej kwoty dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2022 r.;
- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie określającej projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2022;
- piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego określającym podział dotacji celowych na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa w 2022 r.
Przy opracowaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono dochody z podatków i opłat przy uwzględnieniu wysokości stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2022 rok oraz kwoty zawarte w złożonych deklaracjach mieszkańców o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe dochody przyjęto do budżetu na poziomie przewidywanego ich wykonania, natomiast dochody ze sprzedaży majątku, ustalono na podstawie zaplanowanej sprzedaży na 2022 r.
Prognozowane dochody budżetu na rok 2022 ustalono w kwocie 28.846.953,56 zł, z tego na:
- dochody bieżące w wysokości 27.134.628,71 zł – w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych w wysokości 53.306,71 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 1.712.324,85 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych w wysokości 1.562.324,85 zł;
Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy związane z realizacją zadań:
- własnych zaplanowane w kwocie 22.637.047,00 zł;
- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 4.578.633,00 zł;
- na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.631.273,56.
W dalszych słowach Skarbnik Gminy dodała, iż planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UM w Mirosławcu oraz jednostek budżetowych. Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.
Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 34.236.368,66 zł, z tego:
- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 26.326.074,58 zł
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.578.633,00 zł.
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.331.661,08 zł.
Łączna kwotę przychodów na 2022 r. planuje się na poziomie 6.086.990,10 zł z tytułu:
1)pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-20220 na zadanie  pn. „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie  346.282,00 zł;
2)niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o finansach publicznych w kwocie 2.874.555,00 zł, z tego:
- środki o specjalnym  przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”;
- środki o specjalnym  przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła”;
- środki o specjalnym  przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną”
3) pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego ze środków WFOŚiGW w wysokości 435.000,00 zł.
Prognozowany deficyt budżetu 2022 r. w wysokości 5.389.415,10 zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.874.555,00 zł, wolnych środków w kwocie 2.431.153,10 zł oraz pożyczek w kwocie 83.707,00 zł.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zgodnie z art. 7 ustawy z 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, zgodne z symulacją sporządzoną do projektu Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 r.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przetargów na zadania inwestycyjne tj. przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu „Słoneczko”, termomodernizacja Przychodni Zdrowia.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przetargi zostaną ogłoszone z początkiem miesiąca grudnia.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec  na 2022 rok.

Głosowanie:
Za-6
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok.

Ad.7
Zaopiniowanie projektów uchwał.
·         w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż projekt Programu poddany został konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 roku. W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii do przedstawionego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Kwota przeznaczona na realizację Programu to 143.000,00 zł.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych dotyczy policji (budynek Urzędu) oraz osoby prowadzącej działalność leczniczą (Przychodnia Zdrowia).
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ze względu na fakt, że wpływy z opłat cmentarnych pobrane w ubiegłych latach nie w pełni pokrywały wydatki ponoszone przez gminę na ten cel, należy podwyższyć opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.
Pracownik Urzędu Kamila Chałupczak poinformowała, iż utrzymanie cmentarzy komunalnych jest jednym z zadań własnych gminy. Z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, wnoszonych raz na 20 lat, gmina zobowiązana jest do ich utrzymywania tj. zapewnienia czystości, wywozu odpadów, pielęgnacji zieleni, wnoszenia opłat za wodę i energię elektryczną oraz utrzymywania obiektów. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych pobierane były dotychczas na podstawie uchwały Nr XXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2017 r.
W dalszych słowach przedstawiła proponowane opłaty za korzystanie  z cmentarzy.
Radny Stanisław Wiese zwrócił się z zapytaniem jakie jest zadłużenie za brak opłaty za przedłużenie prawa do użytkowania grobu na cmentarzu.
Kamila Chałupczak poinformowała, iż jest to około 20%, natomiast jest odzew rodzin po otrzymaniu informacji o dokonaniu opłaty na okres kolejnych 20 lat.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pojawiło się dużo wolnych miejsc do pochówku przed kaplicą ze względu na to, że rodziny dokonują ekshumacji do jednego grobu.
Radny Ryszard Wesołowski poinformował, iż problemem na cmentarzu jest brak zachowanych odstępów w alejkach miedzy grobami.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca
Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z nowelizacją ustawy
o pracownikach samorządowych wprowadzono górne i dolne granice wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie wyboru. Dodał, iż wynagrodzenie burmistrza należy do wyłącznej właściwości rady gminy i zostało dostosowane do budżetu gminy. W projekcie uchwały proponuje się wynagrodzenie burmistrza na poziomie minimalnym, czyli 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla burmistrza w gminie do 15 tysięcy mieszkańców. Dodał, iż Burmistrz według jego opinii zasługuje na 100%wynagrodzenia.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w projekcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu wysokość diet nie ulega zmianie w stosunku do dotychczasowych wartości. Jednakże ze względu na zmianę stanu prawnego, tj. podstawy prawnej ustalającej wysokość diet przysługujących radnemu zachodzi konieczność podjęcia uchwały w nowym brzmieniu.
Przewodniczący Komisji wyraził swoja opinię, żeby zmiana diety radnych na chwilę obecną została na tym samym poziomie, natomiast do tematu będzie można wrócić w roku następnym.
Członkowie komisji wyrazili zgodę, aby do tematu diet radnych wrócić w roku 2022 i decyzje podjąć z komisjami wchodzącymi w skład Rady Miejskiej.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Skarbnik Gminy poinformowała, iż w związku z upływem okresu obowiązywania uchwały nr XXXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 28 września 2017 roku zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały. Podała, że został przedłużony termin stosowania przepisów rozporządzenia o pomocy de minimis do 31 grudnia 2023 roku i ustalone niniejszą uchwałą regulacje dotyczą wyłącznie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. Ponadto zgodnie z przepisami postanowienia tej uchwały zostały skonsultowane z prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i z Ministrem Rolnictwa.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  216.148,00 zł, z tytułu ;
- umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec, o wspólnej realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej relacji Piecnik-Toporzyk zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny gruntów 255, obręb 0025 Piecnik, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski" i uczestniczeniu przez Nadleśnictwo Mirosławiec w partycypowaniu w kosztach robót budowlanych w wysokości 80.000,00 zł,
- umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Wałcz, o wspólnej realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 211, obręb 0027 Jabłonowo, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski" i uczestniczeniu przez Nadleśnictwo Wałcz w partycypowaniu w kosztach robót budowlanych w wysokości 50.000,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w wysokości 843,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w wysokości 2.255,00 zł,
- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację zdania: "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2„ - refundacja na podstawie złożonych wniosków za miesiące wrzesień i październik 2021r. w wysokości 3.050,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym z tytułu kar administracyjnych ogółem w wysokości 80.000,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 25 listopada 2021 r. ogółem w kwocie 63.147,00 zł, z przeznaczeniem na;
- wydatki związane ze zwiększoną ilością odbieranych odpadów z cmentarzy komunalnych w wysokości 2.500,00 zł,
- zakup usług przeznaczonych na promocje Gminy Mirosławiec oraz projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu„ w wysokości 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 18.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r. w wysokości 4.747,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w związku ze zwiększeniem  liczby dzieci uczęszczających do Żłobka Bajkowo w Mirosławcu w wysokości 900,00 zł,
- wydatki płacowe grupy komunalnej (przemieszczenia porządkowe) ogółem w wysokości 807,00 zł,
- zakup i wynajem dekoracji bożonarodzeniowych ogółem w wysokości 26.193,00 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z organizacją pikniku sportowo-rekreacyjnego w ramach promocji hasła "Żaden lek nie zastąpi ruchu„ ogółem w wysokości 5.000,00 zł.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.
W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym oświetlenia na cmentarzu za kaplicą w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż oświetlenie cmentarza w Mirosławcu zaplanowane jest w całościowym zadaniu inwestycyjnym.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym doświetlenia przejść dla pieszych w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dokumentacja jest przygotowywana.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 9.55  zamknął 33 posiedzenie Komisji.

Powiadom znajomego