W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 28/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 25.05. 2021 r.

Protokół nr 28/2021
z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu
które odbyło się w dniu 25.05. 2021 r. w godz. 13.00- 13.45
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1). 

1.    Otwarcie 28 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad Komisji.
4.    Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.
5.    Informacja na temat stanu zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
6.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 28 posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu.
O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad otworzył 28 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, 
iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad Komisji.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia  Komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 27 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 27 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Informacja na temat stanu zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Informacja na temat stanu zaawansowania prac inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w sprawie zagospodarowania plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu w maju 2020 r. wstrzymano wykonywanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy ze względu na konieczność usunięcia braków w dokumentacji projektowej. W związku z zaistniałą sytuacją i niemożnością porozumienia się z Wykonawcą robót w listopadzie 2020 r. Gmina i Miasto Mirosławiec rozwiązała z Wykonawcą umowę o roboty budowlane. Obecnie trwa procedura związana z rozliczeniem się za wykonane roboty budowlane. Po zakończeniu procedury rozliczeniowej zostanie wszczęte nowe postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót, który dokończy zadanie. Zadanie jest dofinansowywane w ramach PROW na lata 2014-2020. Dodał, iż w ostatnim czasie Gmina otrzymała dokumentację od eksperta, który miał za zadanie na mocy porozumienia, które zostało zawarte z wykonawcą, określić stan zaawansowania prac budowlach. Kwota po dokonaniu ekspertyzy wynosi 406 000 zł.
W dalszych słowach poinformował, iż Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu uzyskało dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł na wykonie prac budowlanych w pomieszczeniach budynku, dostosowując obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł ciepła. Została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie dobudowy schodów zewnętrznych przeciwpożarowych-ewakuacyjnych, przebudowy wewnętrznej balustrady schodowej wraz z korytarzem wejścia do pomieszczeń kuchennych oraz holu wejściowego do przedszkola z rozbudową instalacji: elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej CO i gazowej. Obecnie jest przygotowywana dokumentacja niezbędna do wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zagospodarowania jeziora Kosiakowo, czy jest duża różnica między wyceną prac wykonanych przez firmę, a przez eksperta. Dodatkowo czy jest możliwe że gmina zmieści się z zaplanowaną kwotą na wykonanie inwestycji?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż różnica w wycenie za wykonie prac wynosi ok. 40 000 zł. W sprawie zakresu prac i zaplanowanej kwoty na inwestycję, gmina nie zmieści się w tych kwotach, gdyż ceny przez rok poszyły wysoko w górę. Natomiast ostatecznie rozliczenie zadania będzie znane po rozstrzygnięciu przetargu i decyzji RPO, która dofinansowuje zadanie.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy ogłoszenie nowego przetargu na zakończenie prac nad jeziorem Kosiakowo będzie  uzależnione od tego czy firma uzna kwotę z rozliczenia.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie będzie to brane pod uwagę.
Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem czy w czerwcu br. Będzie możliwość otworzenia do użytkowania dla mieszkańców części zrobionej nad jeziorem Kosiakowo.
Burmistrz Mirosławiec poinformował, iż lipca br. zostanie oddana do użytkowania dla mieszkańców część z zaplanowanej inwestycji nad jeziorem Kosiakowo, która została zrealizowana.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym odkupienia lokalu mieszkalnego znajdującego się przy Placu Wolności 5 w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż obecnie trwa procedura nabycia spadku przez obecnych właścicieli tego mieszkania i po uprawomocnieniu się postanowienia będzie można odkupić lokal przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozbudowy placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania. Po dokonaniu aktualizacji dokumentacji kosztorysowej zostanie wszczęta procedura związana z wyłonieniem wykonawcy zadania.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym Przychodni Zdrowia w Mirosławcu, czy wniosek na dofinansowanie został złożony?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na termomodernizację Przychodni Zdrowia został złożony i czekamy na opublikowanie wyników konkursu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat stanu zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec..

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat stanu zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał:
w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie art. 7 ust. 1e ustawy o dodatkach mieszkaniowych „dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.” Art. 7 ust. 1e ww. ustawy stanowi natomiast, że „Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1”. W dniu 1 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (dalej również ustawa zmieniająca), która wprowadzi zmiany w zdaniu drugim art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w świetle których „do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego”.
Mając na uwadze ww. przepisy istnieje konieczność dostosowania wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego do mających wejść w dniu 1 lipca 2021 r. przepisów.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż  zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  3.445.802,37 zł, z tytułu ;  wsparcia jednorazowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Zachodniopomorskie" sp. z o.o. w wysokości 3.000.000,00 zł; refundacji wydatków w związku z realizacją zadania na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiące styczeń, luty, marzec 2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 7.742,00 zł; wpływów do MGOPS dochodów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami ogółem w wysokości 10.500,00 zł; wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat ustawowych za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy ogółem w wysokości 411.146,09 zł; uzyskania dofinansowania z Fundacji PZU na realizację zadania pn. "Tydzień Kultury Żydowskiej„ (rozdział 92105 § 2700)  w wysokości 16.414,28 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  3.545.802,37 zł z przeznaczeniem na; objęcie udziałów w nowotworzonej spółce - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" spółka z o. o.  (rozdział 70095 § 6290) w wysokości 3.000.000,00 zł; dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w wysokości 100.000,00 zł; realizację zadania pn. "Tydzień Kultury Żydowskiej„ ogółem w wysokości 16.414,28 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 maja 2021 r. ogółem w kwocie 42.747,99 zł, z tego na; zabezpieczenie środków na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w ramach turystyki i krajoznawstwa w kwocie 4.000,00 zł; zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Tuczno z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Mirosławiec, uczęszczającego do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach w kwocie 5.400,00 zł;

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-20226
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:
Za-5
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym awarii oświetlenia na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu w kierunku Tuczna.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie otrzymał żadnego zgłoszenia.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż przy ul. Wolności 32 w Mirosławcu przed torami w kierunku Kalisza Pomorskiego jest dziura w chodniku.
Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym koszenia na terenie miasta.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż prace związane z wykaszaniem na terenie miasta się rozpoczęły.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość wykonania nad jeziorem Harcerskim przebieralni?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż rozmawiał z Nadleśniczym Mirosławca czy udało by się taką przebieralnie wykonać.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad o godz. 13.45  zamknął 28 posiedzenie Komisji.

Powiadom znajomego