W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26.10. 2018 r.

Protokół nr 43/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

które odbyło się w dniu 26.10. 2018 r. w godz. 11.00- 11.50
w pomieszczeniu socjalnym Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1.Otwarcie 43  posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
5.Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.Wolne wnioski i zapytania.
7.Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie 43 posiedzenia Komisji.

O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 43 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów  z poprzednich posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 41 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 41 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 42 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 42  posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie Rocznego programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii do przedstawionego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Dodał, iż na realizacje programu przeznacza się kwotę nie mniejsza niż 145.000 zł.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się  zapytaniem dot. rozdziału 12 § 24 „Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów” czy to jest obligatoryjne?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie wie czy by zapis cos zmienił, gdyż przez wszystkie lata to na ogłoszone zadanie wpływa jedna oferta.

Radny Marcin Karczewski zwrócił uwagę iż zapis powinien być zmieniony na „Komisja obraduje na posiedzeniach otwartych.” W dalszych słowach nawiązał do § 25 „Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane oferty. Protokół zawierający wskazania i rekomendacje dotyczą przyznania środków finansowych Komisja przedkłada Burmistrzowi. Rozstrzygniecie komisji nie jest wiążące dla Burmistrza.” Wg niego rozstrzygnięcie powinno być wiążące dla Burmistrza.

Radny Marcin Karczewski wniósł wniosek o autopoprawkę projektu uchwały zmienić zapis w §25 na „Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane oferty. Protokół zawierający wskazania i rekomendacje dotyczą przyznania środków finansowych Komisja przedkłada Burmistrzowi. Rozstrzygniecie komisji jest wiążące dla Burmistrza.” Oraz zapis w § 26 na „Decyzję o udzieleniu zlecenia zadania podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji. Od decyzji Burmistrza przysługuje odwołanie.”

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Głosowanie:

Za – 1

Przeciw – 2

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie „za”, 2 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących” nie przyjęła wniosku o autopoprawkę § 25 
i § 26 do projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

W związku z barkiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania Rocznego programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Głosowanie:

Za – 2

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, przy 2 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Komisji przybyła Teresa Stańczyk  - Główny specjalista ds. podatków i opłat lokalnych.

-w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 przewiduje wzrost stawek  o 2 %w porównaniu do roku 2018, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit b i d, pkt 2 lit c i d , gdzie stawki kwotowe przyjęto na poziomie maksymalnych podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 sierpnia 2018 r. Proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 sierpnia 2018 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

W związku braku pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

-w sprawie stawek od podatku od środków transportowych
Teresa Stańczyk poinformował, iż Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych  na rok 2019 przewiduje wzrost stawek o 2 % w porównaniu do roku 2018. Stawki kwotowe podatku od środków transportowych proponowane na rok 2019 ustalono w ten sposób, że   dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w roku 2018 przyjmując wzrost o 2 %. Stawki podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.

W związku braku pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie opłaty targowej
Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie opłaty targowej przewiduje wzrost stawek dziennej opłaty targowej średnio o 2,6 %  w porównaniu z rokiem 2018.  Proponowane stawki opłaty targowej nie przekraczają granicy górnej stawki kwotowej tj. 778,20 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

W związku braku pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

-w sprawie opłaty miejscowej
Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej przewiduje stawkę w wysokości 2,26 zł za każda rozpoczętą dobę i nie przekracza granicy górnej  stawki kwotowej tj. 2,26 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

W związku braku pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-podatek rolny, podatek leśny
Teresa Stańczyk poinformowała, iż w dniu 19 października 2018 r. Prezes GUS w komunikacie podał, iż średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt. W dalszych słowach poinformowała, iż proponuje się przyjęcie średniej ceny skupu żyta podanej w komunikacie Prezesa GUS jako podstawy naliczenia podatku rolnego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2019. W przypadku przyjęcia średniej ceny skupu żyta na okres 11 kwartałów podanej przez Prezesa GUS, rada gminy nie podejmuje uchwały. Dodała, iż  uchwała podejmowana jest wyłącznie w sytuacji, gdy wolą rady jest obniżenie średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS dla ustalenia podatku rolnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia stawki średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS.

 Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła średnia cenę skupu żyta na rok 2019 podanej przez Prezesa GUS.

Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż w dniu 19 października 2018 r. Prezes GUS w komunikacie podał, iż średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m3. W dalszych słowach poinformowała, iż proponuje się przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. jako podstawy naliczenia podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2019. W przypadku przyjęcia dla celów ustalenia podatku leśnego, średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo podanej przez prezesa GUS, rada gminy nie podejmuje uchwały. Dodała, iż uchwałę podejmuje się wyłącznie w sytuacji, gdy wolą rady jest obniżenie ceny drewna podanej przez prezesa GUS dla ustalenia podatku leśnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia stawki średniej ceny sprzedaży drewna podanej przez Prezesa GUS.

 Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła średnia cenę sprzedaży drewna na rok 2019 podanej przez Prezesa GUS.

Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

-w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu i powierzenia jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w związku z realizacją przez Gminę i Miasto Mirosławiec projektu pod nazwą „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec ” w ramach działania RPZP.07.01.00, utworzenie KIS jest niezbędne. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., poz.1211) wprowadziła obowiązek rejestracji Klubu Integracji Społecznej w rejestrze klubów, który prowadzi wojewoda. Wpisu w rejestrze dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce funkcjonowania KIS, na podstawie zgłoszenia podmiotu, który utworzył KIS.  

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu i powierzenia jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu i powierzenia jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

-o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu jako jednostka organizacyjna gminy Mirosławiec działa na podstawie statutu określającego przedmiot działalności ośrodka. W związku z utworzeniem Klubu Integracji Społecznej i powierzeniem jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu konieczna jest zmiana statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o wydzierżawienie części działki nr 55/7 ( pow. 100 m²) położonej w Piecniku, obręb 0025 na okres 10 lat. Wydzierżawiony grunt zostanie przeznaczony na bazę na sprzęt wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Grunty, stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec, przejmowane przez Lasy Państwowe są zapisane w ewidencji jako użytki leśne i rolne (VI klasa) i wypełniają enklawy i półenklawy wśród gruntów Lasów Państwowych. Na działki, które sklasyfikowane są jako użytek rolny zostało wszczęte postępowanie o wydanie warunków zabudowy w kierunku zmiany sposobu gospodarowania terenu polegającej na zalesieniu gruntu oraz przeznaczeniu na cele leśne. 

Z kolei grunt zbywany przez Nadleśnictwo Mirosławiec to działka zabudowana budynkiem kotłowni oraz budynkiem o konstrukcji blaszanej, położona w obrębie ewidencyjnym Miasta Mirosławiec. Przejęcie  tej nieruchomości umożliwi Gminie stworzenie zaplecza technicznego umożliwiającego działanie planowanego zespołu  ds. gospodarki komunalnej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż  Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 67.310,00 zł z tytułu:

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 10.310,00 zł,

- zaliczki na realizację Programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowanego na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014-2020 na projekt "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec" - I transzy ogółem w kwocie 50.000,00 zł,

- nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych ogółem w kwocie 7.000,00 zł,

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 232.310,00 zł z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie pn. "Wykonanie w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu systemu transmisji z obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w Mirosławcu, w kwocie 70.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów  w kwocie 10.310,00 zł, 

-  realizację projektu - "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec"  w kwocie 50.000,00 zł,

- zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 7.000,00 zł,

- wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK Sp. z o. o. w Mirosławcu w kwocie 95.000,00 zł,

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 października 2018 r. w kwocie 348.179,58 zł z tego na:

- naprawę kanalizacji we wsi Łowicz Wałecki w okolicy świetlicy wiejskiej i przystanku autobusowego w kwocie 10.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych dróg gminnych publicznych i wewnętrznych ogółem w kwocie 11.937,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie) - roboty dodatkowe w kwocie 50.000,00 zł,

- zakup usług na wykonanie materiałów promocyjnych w kwocie 4.051,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Wykonanie w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu systemu transmisji z obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w Mirosławcu„ w kwocie 5.000,00 zł,

- zakup wyposażenia - środki przemieszczono z wydatków inwestycyjnych - w projekcie pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych", w kwocie 26.772,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań oświatowych w zakresie wynagrodzeń ogółem w kwocie 152.000,00 zł,

- zadanie związane z dostosowaniem małej sali gimnastycznej nr 1 w Szkole Podstawowej w Mirosławcu do prowadzenia zajęć korekcyjno-ruchowych - na zakup środków dydaktycznych i sprzętu  ogółem w kwocie 40.927,00 zł,

- zmiany w planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu między działami 852 i 855 ogółem w kwocie 16.431,00 zł,

-  realizację projektu - "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec"  - wkład własny w kwocie 2.631,58 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu w kwocie 6.600,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Wykonanie nowej instalacji do ogrzewania świetlicy wiejskiej we wsi Orle„ (dokumentacja, opłaty energetyczne za wzrost mocy przyłączeniowej, roboty budowlane), w kwocie 20.000,00 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu w kwocie 1.830,00 zł,

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r

Głosowanie:

Za – 2

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, przy2 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

-zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2018 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie:

Za – 2

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, przy 2 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących” zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

-w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podwyższenie kapitału zakładowego wynika z konieczności realizacji dwóch przedsięwzięć w ramach zadania pn. „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Miejscowości Mirosławiec” poprzez zakup zbiorników retencyjnych oraz modernizację oświetlenia zewnętrznego na terenie stacji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z wnioskiem o poprawę stanu dróg w Mirosławcu Górnym oraz o zorganizowanie spotkania z żołnierzami wojsk amerykańskich stacjonujących w Mirosławcu Górnym.

Radny Marcin Karczewski zwrócił uwagę, aby przy porządkowaniu wiat autobusowych został również wysprzątany teren poza wiatą.

Przewodniczący Komisji podziękował za współpracę Panu Marcinowi Karczewskiemu jako radny w kadencji 2014-2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.7
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc  o godz. 11.50  zamknął  43  posiedzenie Komisji.


 

Załączniki

Protokół pdf, 638 kB

Powiadom znajomego