W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23.02.2018 r.

Protokół nr 36/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

które odbyło się w dniu 23.02. 2018 r. w godz. 11.00- 11.50
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1. Otwarcie 36  posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1

Otwarcie 36  posiedzenia Komisji.

O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 36 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 35 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 35  posiedzenia Komisji.

Ad.5

Zaopiniowanie projektów uchwał. 

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcie lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”.
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż lokalny Program Rewitalizacji przyjęty uchwałą nr XXXIII/278/2017 z dnia 28 września 2017 r. został oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z Zasadami weryfikacji programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, że program wymaga korekty. W związku z powyższym zostały wprowadzone zmiany.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcie lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcie lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018
Burmistrz Mirosławca poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt rada gminy corocznie do dnia 31 marca w drodze uchwały podejmuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z zapisami ustawy zwrócono się o opinię do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu oraz do dwóch Kół Łowieckich. Uzyskano pozytywne opinie w/w.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

- w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, że podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 448 000,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego Ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym” oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo”. W dniu 6 lutego Dyrektor ZECWiK zwrócił się z wnioskiem o podwyższenie kapitału spółki w w/w kwocie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększenie dochodów budżetowych następuje ogółem o 584,00 zł z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja przez MGOPS. Zwiększeniu ulegają wydatki budżetowe w kwocie ogółem o 701.900,52 zł z przeznaczeniem na : opracowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane i nadzór inwestorski na nowe zadanie „Budowa ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 11 we wsi Orle w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie robót i nadzór inwestorski przy zadaniu pn. „Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz w kwocie 500.000 zł, odsetki na spłatę kredytów historycznych w kwocie 4.002,76 zł, zadanie w ramach projektu pn. „Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy i Miasta Mirosławiec” o kwotę ogółem 167.313,76 zł, przekazanie do budżetu wojewody należnych zwrotów dotacji z tytułu zasiłku stałego pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 584,00 zł. Przemieszczenie wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 lutego 2018 r. w kwocie 15.000,00 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gmina składała wnioski na dofinansowanie budowy pomostu nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie) do Lokalnej Grupy Działania. Wniosek został jednak odrzucony, dlatego też została podjęta decyzja o budowie pomostu ze środków gminnych.

Radny Marcin Karczewski zwrócił uwagę, że kwota 500.000 zł. na budowę pomostu jest jego zdaniem zbyt wysoka i warto było by  poczekać, aż pojawi się możliwość ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Burmistrz Mirosławca odnosząc się do powyższego poinformował, iż gdyby była możliwość uzyskania dofinansowania na powyższe zadanie ze środków zewnętrznych wniosek byłby składany.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pilc poinformował, iż jego zadaniem należy dokonać inwestycji związanej z budową pomostu nad jeziorem Harcerskim, ponieważ jezioro to jest jednym z najczystszych jezior na trenie gminy Mirosławiec i służyć będzie zarówno mieszkańcom Mirosławca, jak również Mirosławca Górnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, że jego zdaniem realizacja omawianej inwestycji jest zasadna. Temat związany z zagospodarowaniem terenu jeziora poruszany był już od kilku lat. Dodał, iż inwestycja jest kosztowna, ponieważ wymaga przeprowadzenia odpowiednich robót oraz materiałów, które są zgodnie z normami bezpieczeństwa.

Radny Janusz Beer zwrócił uwagę, iż inwestycje związane z rekreacją nie powinno odkładać się na kolejne lata.

Burmistrz Mirosławca poinformował, że jezioro Kosiakowo posiada atuty związane z dużą plażą, łatwiejszym dojazdem, czy też zagospodarowaniem pod turystykę. Jedynym mankamentem jest woda, jezioro bardziej nadaje się do uprawiania żeglarstwa. 

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kwoty w wysokości 30.000,00 zł na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 11 we wsi Orle?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż muszą zostać dokonane prace związane z przyłączeniem posesji do sieci kanalizacyjnej. Posesja nie została ujęta w dokumentacji technicznej z powodu braku wymaganej zgody mieszkańców. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy dwóch głosach „za”, jednym głosem „przeciw” oraz brakiem głosu „wstrzymania się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

- zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2018 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy dwóch głosach „za”, jednym głosie „przeciw” oraz brakiem głosu „wstrzymania się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

- w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podjęcie uchwały intencyjnej pozwala na przygotowanie umowy – porozumienia na wspólne rozpoczęcie  prac przygotowawczych do realizacji zadania. W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja techniczna a w konsekwencji możliwość wspólnej jej realizacji zadania w latach 2019-2020. Wartość zadania zostanie określona poprzez wykonaną dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu

Ad.7

Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Komisji Stanisław Pilc poruszył temat dotyczący powracającego problemu zapychania się odcinka sieci kanalizacyjnej przy bloku nr 24 w Mirosławcu Górnym.

Burmistrz poinformował, że został już wymierzony odcinek, który podlegać będzie wymianie oraz oszacowane koszty wymiany problematycznego odcinka. Przeprowadzenie niezbędnych prac uzależnione jest jednak od warunków pogodowych.

Ad.8

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc o godz. 11.50  zamknął  36  posiedzenie Komisji.

Załączniki

Protokół pdf, 342 kB

Powiadom znajomego