W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Mirosławcu


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu z kwoty  9 613 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset trzynaście tysięcy złotych 00/100 gr.) do kwoty 9 717 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych 00/100 gr.) to jest o kwotę 104 000,00 zł (słownie: sto cztery tysiące złotych 00/100 gr.)  poprzez utworzenie nowych 208 udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.
§ 2. Nowoutworzone udziały w całości, tj. 208 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości określonej w § 1,  obejmuje Gmina Mirosławiec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca, którego upoważnia się do podjęcia  wszystkich czynności prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji poprzez wójta, a także tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
Podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy Mirosławiec wkładu pieniężnego w wysokości 104 000,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty rat kapitałowych i odsetek od kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Oddział w Mirosławcu na przeprowadzenie inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budowę dwóch zbiorczych zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki, gm. Mirosławiec przypadających na rok 2024. 
O podwyższenie kapitału spółki w w/w kwocie Prezes ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu zwrócił się pismem z dnia 13.03.2024 r.  
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego