W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

UCHWAŁA NR LXV/   /2024
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 60.952,97 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 709.918,77 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 153.699,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LXIV/530/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr LXIV/530/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 39.508.747,77 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.769.621,00 zł,
b) wydatkami w kwocie 44.499.770,40 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.769.621,00 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 4.991.022,63 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 141.780,30 zł,
- zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym 900.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 3.949.242,33 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXV/   /2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 marca 2024 r.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 60.952,97 zł, z tytułu ;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i koszty jego wypłacania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłacanej w gminie, z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2023 poz.1772 ze zm.) za pierwszy kwartał 2024r. (rozdział 40095 § 2180), w kwocie 55.952,97 zł,
- darowizny pieniężnej z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt ZWIERZ jako dofinansowania na usługi weterynaryjne  (rozdział 90095 § 0960), w kwocie 5.000,00 zł.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 60.952,97 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  709.918,77 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec" w związku z otwarciem ofert należy zwiększyć środki własne na roboty budowlane (w Mirosławcu Górnym o 106.223,50 zł i w Bronikowie o 383.408,30 zł) do kwoty 644.631,80 zł (rozdział 01043 § 6050) ogółem w wysokości 489.631,80 zł,
- wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i koszty jego wypłacania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłacanej w gminie, z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2023 poz.1772 ze zm.) za pierwszy kwartał 2024r. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 40095 §§ 2970, 4010, 4110, 4120), ogółem w kwocie 55.952,97 zł,
- wykonanie projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja - zakup usług kastracji, sterylizacji oraz oznakowania dla kotów wolno żyjących oraz zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Mirosławiec (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 5.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK spółki z o. o. w Mirosławcu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego (rozdział 90095 § 6030) w kwocie 104.000,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach" w związku z otwarciem ofert należy zwiększyć środki własne na roboty budowlane o kwotę 55.334,00 zł do kwoty 222.000,00 zł (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 55.334,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 709.918,77 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.    
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 marca 2024r. ogółem w kwocie 153.699,00 zł, z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na wkład własny na wydatki bieżące i majątkowe zmiana klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 75023 na rozdział 72095 §§ 4309, 4709, 6059) ogółem w wysokości 153.699,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.    
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody w kwocie 648.965,80 zł, do kwoty 5.688.597,63 zł, w tym;
- w § 957 zwiększa się plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o kwotę 648.965,80 zł do kwoty 3.969.211,31 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

Powiadom znajomego