W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego


Na podstawie art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463 i 1506) oraz Uchwały nr LXI/486/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2023r. poz. 6596) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr geodezyjnym 979/16 o pow. 0,0370 ha, położonej w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KO1W/00043008/3 na rzecz jej użytkownika wieczystego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344) odpowiednia rada - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego ustala, odpowiednio w drodze zarządzenia albo uchwały, zasady przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
W dniu 30 listopada 2023r. Rada Miejska w Mirosławcu podjęła Uchwałę nr LXI/486/2023 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Zgodnie z w/w uchwałą  sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste nastąpi na wniosek użytkownika wieczystego, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1) nieruchomość gruntowa jest zabudowana i nie jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w razie jego braku, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec, na potrzeby zabezpieczenia rezerw terenów pod realizację inwestycji celu publicznego;
2) nieruchomość gruntowa została zagospodarowana zgodnie z postanowieniami umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste lub zgodnie z decyzją lub innym dokumentem lub przepisem prawa na podstawie którego grunt został oddany w użytkowanie wieczyste, w tym celu, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste;
3) użytkownik wieczysty nie posiada zaległości wobec Gminy Mirosławiec w stosunku do nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży:
a) z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
b) z tytułu podatku od nieruchomości.
4) przed właściwym organem nie toczy się postępowanie dotyczące aktualizacji opłaty rocznej         z tytułu użytkowania wieczystego obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży.
W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków z ust. 1, przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży może nastąpić tylko za zgodą Rady Miejskiej w Mirosławcu.
W dniu 15 lutego do Burmistrza Mirosławca wpłynął wniosek użytkownika wieczystego o wykup działki o nr 979/16, położonej w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001.  Przedmiotowa działka spełnia tylko trzy z czterech warunków umożliwiających sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego (tj. warunki określone w pkt 2-4).  
Działka o nr 979/16, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 nie spełnia warunku nr 1 gdyż stanowi działkę gruntu niezabudowaną. W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały nr LXI/486/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych - przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży może nastąpić tylko za zgodą Rady Miejskiej.
W związku z czym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Załączniki

Powiadom znajomego