W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

 

 

UCHWAŁA NR LXIV/   /2024
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2.465.406,07 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 3.347.505,90 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 5.872,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. W uchwale nr LXII/496/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024r. wprowadza się następujące zmiany; w § 13 po punkcie 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: "7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze;
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich."
§ 5. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LXIII/522/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2024r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 6. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LXIII/522/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2024r. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PRF Polski Ład w Gminie Mirosławiec w 2024 r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 7. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr LXII/496/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 6.
§ 8. Traci moc załącznik nr 10 do uchwały nr LXII/496/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023r. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 7.
§ 9. Ustala się plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 8.
§ 10. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LXIII/522/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2024r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik nr 9.
§ 11. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 39.396.029,80 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2,732.073,00 zł,
b) wydatkami w kwocie 43.738.086,63 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.732.073,00 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 4.342.056,83 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 141.780,30 zł,
   - zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym 900.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 3.300.276,53 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIV/   /2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 2.465.406,07 zł, z tytułu ;
- opłat za zajęcie pasa drogowego, w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi zmian i jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów należy skorygować plan dochodów (zmniejszenie w rozdziale 75618 § 0490 i zwiększenie w rozdziale 60016 § 0620) w wysokości 90.000,00 zł,
- Informacji nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Ministra Finansów o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 z uwzględnieniem skutków wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. (rozdział 75801 § 2920), zwiększenie w kwocie 949.342,00 zł,
- Informacji nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Ministra Finansów o rocznych kwotach części rozwojowej subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 (rozdział 75806 § 2920), w kwocie 308.483,00 zł,
- zadania pn. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Mirosławiec" z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych - Wstępna Promesa nr Edycja9RP/2023/680/PoskiLad (rozdział 75816 § 6370), dofinansowanie w kwocie 577.600,00 zł,
- otrzymania informacji o projektach wybranych do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach Działania 6.9 programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, w ramach naboru nr FEPZ.06.09.IP.01-001/23 z dnia 02.06.2023r.  dla Gminy Mirosławiec, z tytułu projektu "Edukacja w Gminie Mirosławiec" realizowanego z Partnerem projektu, w latach 2024-2025, przyznana kwota dofinansowania 697.603,95 zł, w tym dla Lidera 492.901,63 zł i dla Partnera 204.702,32 zł (rozdział 80195 §§ 200, 205, 625 z "7" i "9") z tego w 2024r. 628.899,70 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT w 2024r. od paliw gazowych, z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz.2687 ze zm.) (rozdział 85395 § 2180), w kwocie 1.081,37 zł.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 2.465.406,07 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  3.347.505,90 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 371/4 obręb m. Mirosławiec, 371/4, 47 obręb Mirosławiec 34" - dokumentacja projektowa (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 40.000,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (chodnik przy działce nr 50/67)" - roboty i nadzór (rozdział 60017 § 6050) w wysokości 97.000,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa parkingu na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (parking przy bloku nr 30)" - roboty i nadzór (rozdział 60017 § 6050) w wysokości 47.000,00 zł,
- zadanie pn. "Ekoprzystanek w Gminie Mirosławiec" z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 40.600,00 zł, wkład własny 17.400,00 zł na zakup i montaż przystanku autobusowego oraz 6.150,00 zł na dokumentację (rozdział 60020 § 6050) ogółem w wysokości 64.150,00 zł,
- zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego" (rozdział 75095 § 6060) w wysokości 65.000,00 zł,
- zakup umundurowania i sprzętu ochrony osobistej dla strażaków ochotników nowo przyjętych i w pełni wyszkolonych z OSP z terenu gminy Mirosławiec (rozdział 75412 § 3020) w wysokości 60.000,00 zł,
- wydatki z tytułu projektu "Edukacja w Gminie Mirosławiec" realizowanego z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, w latach 2024-2025, ogółem kwota wydatków kwalifikowalnych 775.115,50 zł w tym wkład niefinansowy w wysokości 77.400,00 zł z dofinansowaniem w kwocie 697.603,95 zł i wkładem własnym w wysokości 111.55 zł. Wydatek na 2024r. dla dysponentów; Urzędu Miejskiego - 130.000,00 zł, Szkoły Podstawowej w Mirosławcu - 258.989,24 zł i Szkoły Podstawowej w Piecniku - 100.337,27 zł (rozdział 80195 §§ 200, 401, 411, 412, 424, 430, 479, 606 z "7" i "9") ogółem w 2024r. 489.326,51 zł i w 2025r. 208.277,44 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli, w związku ze wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. (rozdział 80195 § 4790), zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2024r. w kwocie 949.342,00 zł,
- wydatki Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024r. - zwiększenie o środki niewykorzystane w 2023r. (rozdział 85154 § 4300), w kwocie 9.869,38 zł,
- wypłatę refundacji podatku VAT w 2024r. od paliw gazowych, z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz.2687 ze zm.) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 85395 § 3110), w kwocie 1.081,37 zł,
- finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r. zwiększenie wydatków o środki niewykorzystane w 2023r. (rozdziały 90003, 90004, 90019, 90095 §§ 2960, 4210, 4300), ogółem w kwocie 667.736,64 zł,
- zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Mirosławiec" z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych - Wstępna Promesa nr Edycja9RP/2023/680/PoskiLad w kwocie 577.600,00, środki własne na wydatki kwalifikowalne 144.400,00 zł i na wydatki niekwalifikowalne (audyt energetyczny i dokumentacja techniczna) 35.000,00 zł (rozdział 90015 §§ 6050, 6370), ogółem w kwocie 757.000,00 zł,
- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na realizację zadania pn. "Festiwal Żubra 2024" (rozdział 92109 § 2800), w kwocie 100.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 3.347.505,90 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.    
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 lutego 2024r. ogółem w kwocie 5.872,00 zł, z przeznaczeniem na;
- aktualizację oprogramowania obsługującego ewidencję ludności (rozdział 75023 § 4300) w wysokości 4.828,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców (rozdział 75101 §§ 4010, 4110, 4120) z dotacji na zadanie zlecone, ogółem w wysokości 1.044,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.    
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody w kwocie 882.099,83 zł, do kwoty 5.039.631,83 zł, w tym;
- w § 905 zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. pochodzących z niewykorzystanych w 2023r. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 667.736,64 zł oraz z niewydatkowanych środków przeznaczonych na wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 9.869,38 zł ogółem do kwoty 677.606,02 zł,
- w § 950 zmniejsza się przychody z planowanych przychodów z wolnych środków o kwotę
459.788,70 zł do kwoty 0,00 zł,
- w § 957 zwiększa się plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o kwotę 664.282,51 zł do kwoty 3.320.245,51 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

Powiadom znajomego