W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2023 r.
w sprawie opłaty targowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie Gminy Mirosławiec wprowadza się opłatę targową.
§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Mirosławiec w wysokości 1.096,39 zł.
2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:
1) wózka ręcznego, ręki, kosza, torby - 7,00 zł;
2) własnego stolika oraz placu do 1 m2 - 14,00 zł;
3) lady w boksie - 29,00 zł;
4) stoiska o powierzchni do 10 m2 - 30,00 zł;
5) stoiska powyżej 10 m2 - 40,00 zł;
6) samochodu - 40,00 zł;
7) samochodu wraz z przyległym terenem do 3 m2 - 45,00 zł;
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020, z zastrzeżeniem § 6.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej na terenie targowiska miejskiego w Mirosławcu powierza się Pani Teresie Olszewskiej zwanej dalej „inkasentem”.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 20 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał opłatę targową na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020.
§ 6. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż własnych wyborów artystycznych, rękodzielniczych i kulinarnych prowadzoną podczas kiermaszy i jarmarków.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Traci moc uchwała Nr LX/473/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023 r. w sprawie opłaty targowej.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 70) nakłada na  radę gminy obowiązek w zakresie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Uchwała przewiduje zróżnicowanie stawek opłaty targowej, a także obniżenia wynagrodzenia inkasenta. Proponowane stawki opłaty targowej nie przekraczają granicy górnej dziennej stawki kwotowej tj. 1.096,39 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra  Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 rok (M.P. z 2023 r., poz. 774).
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego