W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2023 r.
w sprawie opłaty miejscowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383) oraz uchwały Nr LXI/491/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 6600) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu: 
1) wprowadza opłatę miejscową;
2) określa wysokość stawki opłaty miejscowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,
4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso;
5) wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.
§ 2. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr LXI/491/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2023 r., poz. 6600) .
§ 3. Opłata miejscowa wynosi 3,22 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 4. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020, z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, pola biwakowe, pola namiotowe, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Mirosławiec, Bronikowo, Drzewoszewo, Gniewosz, Hanki, Hanki-Kolonia, Jabłonowo, Jabłonkowo, Jadwiżyn, Kalinówka, Łowicz Wałecki, Polne, Orle, Piecnik, Kosiakowo, Próchnowo, Sadowo, Setnica i Toporzyk.
3. Pobór opłaty miejscowej powierza się niżej wymienionym:
a) Wandzie i Tadeuszowi Niedźwiedź;
b) Renacie Wilk;
c) Wandzie i Wiesławowi Wójcik;
d) Grażynie i Zdzisławowi Kugiel;
e) Marcie i Michałowi Niedźwiedź;
f) Annie Karczewskiej;
g) Marianowi Woźniak;
h) Anicie Zdrojewskiej-Lichosik;
i) Marcinowi Karczewskiemu;
j) Jadwidze Borysiuk;
k) Ryszardowi Ciepielewskiemu;
l) Agnieszce Milewskiej;
m) Agnieszce Nowakowskiej;
n) Jackowi Kmiecikowi;
o) Park INN Resort;
p) Pałac Myśliwski Orle Solutions;
q) Galeria Republika Wyobraźni;
r) SIGNIFY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Pile;
s) Wytwórni Podkładów Strunobetonowych S.A. z siedzibą w Mirosławiu Ujskim;
t) Klubowi Żeglarskiemu KLIWER z siedzibą w Pile.
§ 6. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokość 20 % zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.
§ 7. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 8. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
- liczbę dni, za które opłata jest pobierana,
- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
- łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XLVII/360/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Art. 19 pkt 1 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 70) nakłada na  radę gminy obowiązek w zakresie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej.
Proponowana stawka opłaty miejscowej nie przekracza granicy górnej dziennej stawki kwotowej tj. 3,22 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra  Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 rok (M.P. z 2023 r., poz. 774).
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego