W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług na terenie Gminy Mirosławiec.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług na terenie Gminy Mirosławiec.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się górne stawki opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mirosławiec, w następujących wysokościach:
1) 290,00 zł/m3 brutto za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.
2) 580,00 zł/m3 brutto za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny.
§ 2. Określa się górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mirosławiec w następujących wysokościach:
1) 90,00 zł/m3 brutto za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
2) 300,00 zł/m3 brutto za opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 3. Stawki, o których mowa w §1 i §2 zawierają podatek VAT.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2020 r. sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, muszą zostać określone górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
W związku ze zmianami w ustawie określono nową definicję nieczystości ciekłych wprowadzając dodatkowo konieczność odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym występuje konieczność określenia dodatkowo stawek dla osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i aktualizacji poprzedniej stawki za odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.
Określając wysokość górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym oraz opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych oraz zgromadzonego w osadniku osadu, wzięto pod uwagę koszty przyjęcia ścieków w najbliższych punktach zlewnych oraz pozostałe koszty ponoszone przez przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania usługi. Ustalenie górnych stawek opłat usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnienia i wywozu nieczystości ciekłych wprowadza ograniczenie wzrostu cen usług świadczonych w tym zakresie na terenie Gminy Mirosławiec. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a także przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych, mogą regulować ceny świadczonych przez siebie usług na podstawie poniesionych kosztów, jednak nie mogą przekroczyć górnych stawek opłat określonych w przedmiotowej uchwale. Istota górnej stawki tożsama jest z istotą ceny i służyć ma ochronie nabywcom usług przed wygórowanymi cenami, których mógłby żądać przedsiębiorca za swoje usługi.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego