W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mirosławiec w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalnie ścieków i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mirosławiec w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalnie ścieków i transportu nieczystości ciekłych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a, ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalnie ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. 2023 r., poz. 322) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalnie ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec:
1) posiadanie prawa do dysponowania przynajmniej jednym homologowanym pojazdem, zarejestrowanym i dopuszczonym do ruchu, spełniającym w zakresie wyposażenia technicznego wymagania dotyczące pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz.1617);
2) posiadanie prawa do dysponowania bazą transportową odpowiednią do ilości posiadanych pojazdów, która:
a) umożliwia ich parkowanie lub garażowanie,
b) jest zlokalizowana na terenie utwardzonym i ogrodzonym,
c) posiada zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, tj.:
- miejsce postojowe z punktem napraw,
- miejsce do mycia i dezynfekcji,
d) w przypadku, gdy baza nie spełnia wymagań określonych w lit. c przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić i udokumentować możliwość wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych w miejscach do tego przeznaczonych,
e) zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych;
3) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
a) świadczenie usług w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu, uszkodzeń infrastruktury technicznej, nadmiernego hałasu oraz zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,
b) utrzymanie pojazdu asenizacyjnego w należytym stanie sanitarnym i porządkowym, zgodnie z wymogami rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1.
4) w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych - bezpośrednie wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej musi być dokonywane na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1716), wskazanej w wydanym zezwoleniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/225/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2017 r. sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.
Wymagania zostały określone na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 322).
Dotychczas Uchwała Rady Miejskiej w Mirosławcu regulowała wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Mirosławiec.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła obowiązek określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych jak również osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Załączniki

Powiadom znajomego