W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec


Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 oraz 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu, Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2024 r.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
b) uprzątanie błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
d) przyjmowanie przez punkt selektywnego zbierania odpadów selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków.
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.
6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

Rozdział 2.
Zasady zbierania i pozbywania się stałych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości
§ 2. 1.  Właściciele nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne, zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów wg zasad określonych w Regulaminie.
2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych.
3. Odpady komunalne na nieruchomości powinny być zbierane i gromadzone od chwili ich powstania, według następujących rodzajów:
1) szkło;
2) papier i tektura (w tym opakowania);
3) metale;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) tworzywa sztuczne;
6) bioodpady;
7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) odpady wielkogabarytowe, meble i inne, a także zużyte opony;
10) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;
12) odpady tekstylne i odzież;
13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
14) popioły z palenisk i żużel z domowych instalacji grzewczych;
15) odpady niebezpieczne.
4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 3 pkt 3-5, są zbierane i odbierane łącznie.
5.  Odpady, o których mowa w ust. 3, z wyłączeniem wymienionych w pkt. 8-11, należy zbierać w pojemnikach lub workach określonych w rozdziale 3 Regulaminu.
6.  Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów określonych w ust. 3 pkt. 1-6 mogą zostać zastąpione workami przy spełnieniu wymagań określonych w rozdziale 3 Regulaminu.
§ 3. 1.  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do:
1) wyposażenia nieruchomości w dostateczną liczbę pojemników lub/i worków umożliwiających zbieranie odpadów komunalnych;
2) ustawienia pojemników lub/i worków na odpady na terenie nieruchomości w sposób zgodny z przepisami budowlanymi i sanitarnymi. Miejscami takimi mogą być m.in:
- wyodrębnione stanowiska w obrębie ogrodzenia,
- zadaszone osłony, wiaty, pergole, altany,
- utwardzone place dla kontenerów z pokrywami;
3) zapewnienia dostępu do pojemników zawierających zgromadzone odpady komunalne w celu ich opróżnienia przez uprawnionego odbiorcę odpadów w ustalony, zgodnie z harmonogramem dzień wywozu.
4) usuwania innych rodzajów odpadów komunalnych (wielkogabarytowych, niebezpiecznych, odpadów pochodzących z drobnych prac remontowo- budowlanych) w inny sposób, wg zasad określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu oraz regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dalej jako: „PSZOK”.
2. Właściciel nieruchomości wyposażając samodzielnie nieruchomość w pojemniki lub/i worki do gromadzenia odpadów jest zobowiązany do wykorzystania urządzeń spełniających określone standardy dotyczące kolorystyki, pojemności i jakości technicznej, określonej w niniejszym Regulaminie.
3. W zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w pojemniki lub/i worki służące do zbierania odpadów komunalnych, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
4. Pojemniki należy udostępniać odbiorcy odpadów w celu opróżnienia w terminach wyznaczonych
 w harmonogramie dostarczanym właścicielom nieruchomości w godzinach 6.00 – 20.00; dopuszczalne jest wystawienie pojemników lub/i worków poza obręb nieruchomości nie wcześniej niż o godzinie 21.00 dnia poprzedzającego termin wywozu.
5. Pojemniki lub/i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych tak dla użytkowników jak i dla pracowników firm zajmujących się wywozem odpadów, w miarę możliwości na równej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
6. Należy zagwarantować bezkolizyjny dojazd do wyznaczonego miejsca zbierania odpadów, miejscem takim może być teren położony przy nieruchomości, na którym czasowo umieszczono pojemniki lub/i worki zawierające odpady, do momentu ich opróżnienia.
7. W przypadku braku możliwości dojazdu i odbioru opadów komunalnych z pojemnika lub/i worka wystawionego przy posesji, pojemnik należy ustawić w najbliżej położonym miejscu przy drodze publicznej w terminie odbioru określonym w harmonogramie.
8. Materiały pozostałe po przeprowadzeniu drobnych prac remontowo – budowlanych stanowiące odpady komunalne należy niezwłoczne usuwać z terenu nieruchomości w sposób opisany w Regulaminie.
9. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej mają obowiązek ustawienia na tych terenach odpowiedniej ilości pojemników lub/i worków na odpady i systematycznego ich opróżniania w sposób opisany w Regulaminie.
10. Kosze uliczne należy ustawiać w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, przy przystankach komunikacyjnych, na terenach zielonych oraz na terenach nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, tak aby nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§ 4. 1.  Właściciele nieruchomości, zapewniają utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w szczególności poprzez:
1) gromadzenie określonych rodzajów odpadów wyłącznie w pojemnikach lub/i workach przeznaczonych dla danego typu odpadów, oznakowanych właściwym kolorem i informacją o rodzaju odpadów;
2) gromadzenie odpadów w pojemniku lub/i workach w ilości niepowodującej ich wypadanie i przeciążanie;
3) nieumieszczanie w pojemnikach lub/i workach odpadów powodujących ich niszczenie, w szczególności gorącego popiołu i żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych;
4) mycie i dezynfekcję pojemników;
5) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.

§ 5. 1.  Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych w następujący sposób:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazywanie przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbiór odpadów;
2) odpadów selektywnie zebranych w postaci szkła, papieru i tektury (w tym opakowań), tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych - poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach lub/i workach i przekazanie przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbiór odpadów lub poprzez przekazanie do PSZOK;
3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon - poprzez przekazanie do PSZOK;
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - poprzez przekazanie do PSZOK lub punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
5) zużytych baterii i akumulatorów - poprzez przekazanie do PSZOK, a w przypadku baterii również do oznaczonych pojemników znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu oraz obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Mirosławiec;
6) przeterminowanych leków - poprzez przekazanie do PSZOK lub do oznaczonych pojemników ustawionych w aptekach zlokalizowanych na terenie Gminy Mirosławiec;
7) chemikaliów, w tym środków ochrony roślin - poprzez przekazanie do PSZOK;
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych wytwarzanych w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie poprzez przekazanie na warunkach określonych w odrębnej umowie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej albo nieodpłatne przekazanie do PSZOK,  jednakże w ilości nie większej niż 500 kg w ciągu roku od właściciela nieruchomości, a w przypadku budynków wielorodzinnych od jednego lokalu mieszkalnego.
9) bioodpadów - poprzez poddanie kompostowaniu na potrzeby własne na terenie nieruchomości, na której powstały, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, lub:
a) w zabudowie jednorodzinnej poprzez gromadzenie odpadów w workach i przekazanie przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo poprzez przekazanie nieodpłatnie do PSZOK;
b) w zabudowie wielorodzinnej poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazanie przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo poprzez przekazanie nieodpłatnie do PSZOK;
10) odpadów tekstylnych i odzieży w celu ponownego wykorzystania za pośrednictwem ogólnodostępnych punktów zbierania zlokalizowanych na terenie Gminy Mirosławiec lub poprzez przekazanie nieodpłatnie do PSZOK;
11) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki poprzez przekazanie nieodpłatnie do PSZOK;
12) popiołów paleniskowych i żużlu z domowych instalacji grzewczych - poprzez przekazanie nieodpłatnie do PSZOK;
13) odpadów niebezpiecznych – poprzez przekazanie nieodpłatnie do PSZOK.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1.  Nieruchomości należy wyposażyć w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w zależności od ilości osób zamieszkujących na terenie nieruchomości lub ilości gromadzonych odpadów.
2. Na terenie nieruchomości zamieszkałych stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 110 l.
3. Na terenie ulic, placów, skwerów, ciągów spacerowych, obiektów sportowych i przystanków umieszcza się pojemniki o pojemności co najmniej 35 l.

§ 7. 1.  Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach, uwzględniającej następujące normy minimalnych pojemności:
1) dla budynków mieszkalnych – 0,025 m3 (25 litrów) na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 (110 litrów) na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności, co najmniej 0,12 m3 (120 litrów);
2) dla szkół wszelkiego typu – 0,003m3 (3 litry) na każdego ucznia i pracownika;
3) dla żłobków i przedszkoli – 0,003m3 (3 litry) na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych – 0,05m3 (50 litrów) na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 (110 litrów) na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem – 0,05m3 (50 litrów) na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11m3 (110 litrów) na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych – 0,02m3 (20 litrów) na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 0,11 m3 (110 litrów) na każdych 10 pracowników;
8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki – 0,02m3 (20 litrów) na jedno łóżko;
9) dla ogródków działkowych – 0,02m3 (20 litrów) na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 0,005m3 (5 litrów) poza tym okresem.
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych okresowo w zabudowie rekreacyjnej, mają obowiązek dysponować pojemnością 0,04m3 (40 litrów) pojemnika na osobę.
3. Właściciele zabudowy wielorodzinnej i budynków zamieszkania zbiorowego mają obowiązek dysponować pojemnością 0,030 m3 (30 litrów) pojemnika na osobę przy cyklu odbioru raz na tydzień.

§ 8. Określa się następujące zasady minimalnego wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub/i worki do gromadzenia odpadów komunalnych:
1) dla zabudowy jednorodzinnej (o liczbie mieszkańców od 1 do 4 osób):
a) pojemnik o pojemności 0,11 m3 (110 litrów) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) dwa worki o łącznej pojemności 0,24 m3 (240 litrów) na tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe,
c) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na szkło,
d) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na bioodpady,
e) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na papier i tekturę. 

2) dla zabudowy jednorodzinnej (o liczbie mieszkańców powyżej 4 osób):
a) pojemnik o pojemności 0,24 m3 (240 litrów) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) dwa worki o łącznej pojemności 0,24 m3 (240 litrów) na tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe,
c) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na szkło,
d) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na bioodpady,
e) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na papier i tekturę.

3) dla zabudowy wielorodzinnej, w której liczba lokali nie przewyższa 7:
a) pojemnik o pojemności co najmniej 1,1 m3 (1100 litrów) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) pojemnik o pojemności co najmniej 1,1 m3 (1100 litrów) na tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe,
c) pojemniki o pojemności co najmniej 0,240 m3 (240 litrów) na szkło,
d) pojemnik o pojemności co najmniej 0,240 m3 (240 litrów) na papier i tekturę,
e) pojemnik o pojemności co najmniej 0,240 m3 (240 litrów) na bioodpady.

4) dla zabudowy wielorodzinnej, w której liczba lokali przewyższa 7:
a) dwa pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 2,2 m3 (2200 litrów) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) dwa pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 2,2 m3 (2200 litrów) na tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe,
c) dwa pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 0,480 m3 (480 litrów) na szkło,
d) pojemnik o pojemności co najmniej 1,1 m3 (1100 litrów) na papier i tekturę,
e) pojemnik o pojemności co najmniej 1,1 m3 (1100 litrów) na bioodpady.

§ 9. 1.   Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki oznaczone następującymi kolorami:
1) zielonym - z przeznaczeniem na szkło,
2) czarnym - z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane,
3) niebieskim - z przeznaczeniem na papier i tekturę,
4) żółtym - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe,
5) brązowym - z przeznaczeniem na bioodpady.
2. Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, o liczbie lokali nieprzewyższającej 7, dopuszcza się stosowanie worków do selektywnej zbiórki odpadów, w kolorach odpowiadającym pojemnikom, o których mowa w ust. 1.
3. Pojemniki do selektywnej zbiórki powinny posiadać oznaczenie określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcje korzystania z pojemnika.
4. Dopuszcza się, aby pojemniki na odpady zbierane selektywnie posiadały jedynie pokrywę w kolorze:
a) zielonym – dla pojemników przeznaczonych do gromadzenia szkła,
b) brązowym – dla pojemników przeznaczonych do gromadzenia bioodpadów, 
c) niebieskim – dla pojemników przeznaczonych do gromadzenia papieru i tektury,
d) żółtym – dla pojemników przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych.

Rozdział 4.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 10.1.  W PSZOK utworzonym przez Gminę Mirosławiec odbierane są, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zebrane w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów:
1) szkło;
2) papier i tektura (w tym opakowania);
3) metale;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) tworzywa sztuczne;
6) bioodpady;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) odpady wielkogabarytowe, meble i inne a także zużyte opony;
9) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych;
11) odpady tekstylne i odzież;
12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
13) popioły z palenisk i żużel z domowych instalacji grzewczych;
14) odpady niebezpieczne.
2. Do PSZOK  przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne posegregowane w sposób określony w ust. 1, w ilościach nielimitowanych, z zastrzeżeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą odbierane w ilości nie większej niż 500 kg w ciągu roku od właściciela nieruchomości, a w przypadku budynków wielorodzinnych od jednego lokalu mieszkalnego.
3. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości oraz zobowiązani są oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub/ i workach, a następnie odbieranie ich przez podmiot odbierający odpady.
3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mirosławiec:

 1) z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Mirosławiec: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie;
b) zbierane selektywnie metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na dwa tygodnie; 
c) zbierane selektywnie szkło, papier i tektura– raz w miesiącu;
d) bioodpady: raz na dwa tygodnie.

2) z zabudowy jednorodzinnej na terenie gminy Mirosławiec (wioski): 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne : dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie raz w miesiącu;
b) zbierane selektywnie metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe , szkło, papier i tektura – jeden raz w miesiącu; 
d) bioodpady: jeden raz w miesiącu.

3) z zabudowy wielolokalowej: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz w tygodniu;
b) zbierane selektywnie papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - raz w  tygodniu;
c) bioodpady - raz w tygodniu.

4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: 
a)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej raz w miesiącu;
b) selektywnie zebrane odpady papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła - z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się pojemników – co najmniej raz w miesiącu;
c) bioodpady - co najmniej raz na dwa tygodnie.

5. Kosze uliczne należy opróżniać jeden raz w tygodniu, przy czym od 1 kwietnia do 31 października dwa razy w tygodniu.

§ 12. 1.  Właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych zobowiązani są do ich systematycznego opróżniania korzystając z usług uprawnionych podmiotów w celu niedopuszczenia do przepełnienia i wycieku zawartości zbiornika.
2.  Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je nie rzadziej niż raz na kwartał, natomiast nieczystości ciekłe z osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Rozdział 6.
Zasady utrzymywania czystości i porządku na chodnikach

§ 13. 1.  Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń wzdłuż chodników położonych przy nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.
3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
Rozdział 7.
Zasady mycia i prowadzenia drobnych napraw pojazdów poza specjalistycznymi stacjami obsługi pojazdów.

§ 14. 1.  Naprawy pojazdów samochodowych mogą być wykonywane na utwardzonym podłożu. 
Powstałe przy tych czynnościach odpady należy usuwać w sposób zgodny z obowiązującym w gminie systemem zbierania odpadów.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować skażenia powierzchni ziemi lub wód podziemnych.
3. Mycie pojazdów samochodowych można przeprowadzić poza miejscami przeznaczonymi do tego celu pod warunkiem, że powstające przy tym ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
4. Na gminnych terenach użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw, regulacji i mycia pojazdów mechanicznych.
Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie zagrodowej lub zabudowie jednorodzinnej mogą dokonywać kompostowania bioodpadów we własnym zakresie i na własne potrzeby.
2. Właściciele nieruchomości o których mowa w ust. 1. zobowiązani są do lokalizacji kompostowników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
3. Wielkość kompostownika musi pozwalać na co najmniej jednoroczny okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału pochodzącego z terenu danej nieruchomości.
4. Materiał uzyskany z prowadzonego kompostownika powinien być wykorzystywany dla własnych potrzeb.
§ 16. 1.  Zagospodarowanie bioodpadów w przydomowych kompostowniach oraz biogazowniach rolniczych należy prowadzić w sposób niepowodujący uciążliwości na terenie nieruchomości, na której ma miejsce zagospodarowanie.
§ 17. 1. Odpady budowlane pochodzące z budowy obiektów budowlanych  i odpady pochodzące z rozbiórki budynków należy przekazać podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.
2. Odpady budowlane pochodzące z budowy obiektów budowlanych  i odpady rozbiórkowe należy gromadzić w pojemnikach (kontenerach) od momentu ich powstania.
3. Usuwanie odpadów budowlanych pochodzące z budowy obiektów  i odpadów rozbiórkowych winno się odbywać niezwłocznie po zapełnieniu pojemnika (kontenera), na koszt właściciela nieruchomości. Zabronione jest gromadzenie odpadów budowlanych  pochodzące z budowy obiektów budowlanych  i odpadów  rozbiórkowych z innymi odpadami.
§ 18. 1.  Prowadzi się edukację ekologiczną promującą zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych.

Rozdział 9.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 19. 1.  Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie nieruchomości, którą zamieszkują.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.


Rozdział 10.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 20. 1.  Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 11.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 21. 1. Nakłada się obowiązek wykonania deratyzacji w okresie wiosny i jesieni na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym, bliźniaczym i szeregowym może być realizowany w miarę potrzeby.

Rozdział 12.
Postanowienia końcowe.

§ 22. 1.  Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec można zgłaszać telefonicznie lub pisemnie:
Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
Referat Gospodarki Komunalnej i Środowiska
tel. 67 259 61 42 e-mail: urzad@miroslawiec.pl

Uzasadnienie
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada określa w drodze uchwały regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego i podejmowana jest po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Analiza dotychczasowego funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian do regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie częstotliwości odbioru niektórych rodzajów odpadów komunalnych.
Termin wejścia w życie nowego regulaminu uwzględnia zakończenie obecnej umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Mirosławiec.


Załączniki

Powiadom znajomego