W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalet publicznych na terenie Gminy Mirosławiec oraz ustalenia wysokości opłat

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalet publicznych na terenie Gminy Mirosławiec oraz ustalenia wysokości opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz 679), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Regulamin korzystania z toalet publicznych na terenie Gminy Mirosławiec" zlokalizowanych przy ulicy Dworcowej (przy przystanku autobusowym) i ulicy Spokojnej (przy targowisku miejskim) w Mirosławcu w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się opłatę za korzystanie z toalet publicznych w kwocie 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) za każdorazowe skorzystanie z toalety.
§ 3. Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty za korzystanie z toalety publicznej zlokalizowanej przy ulicy Spokojnej (przy targowisku miejskim).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2023 r.
Regulamin korzystania z toalet publicznych na terenie Gminy Mirosławiec
1. Właścicielem toalet publicznych jest Gmina Mirosławiec.
2. Toaletami publicznymi zarządza i administruje Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
2. Toalety udostępnia się wszystkim osobom chcącym z nich skorzystać.
3. Opłatę za korzystanie z toalety publicznej pobiera się za pomocą automatu wrzutowego. Informacja o wysokości opłaty umieszczona jest na automacie wrzutowym umieszczonym przy wejściu do toalety.
4. Toalety są czynne przez całą dobę.
5. Toalety wyposażone są m.in. w papier toaletowy, mydło, suszarki do rąk lub ręczniki papierowe.
6. W trosce o bezpieczeństwo i utrzymanie porządku na terenie toalet publicznych wprowadza się następujące zasady:
1) urządzenia znajdujące się w toaletach powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem;
2) na terenie toalety publicznej należy zachować czystość i porządek;
3) zabrania się wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych;
4) zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających;
5) zabrania się wynoszenia środków czystości z toalety publicznej;
6) zabrania się wrzucania do toalet ręczników papierowych, woreczków foliowych, a także środków higieny osobistej takich jak: nawilżane chusteczki, pieluchy, podpaski, tampony, waciki, patyczki do uszu itp.;
7) czas korzystania z toalety publicznej wynosi do 15 minut;
8) wewnątrz toalety publicznej znajduje się przycisk alarmowy;
9) dzieci do lat 7 mogą korzystać z toalety publicznej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
7. Korzystanie z toalety publicznej wiąże się z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
8. Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na zewnątrz na drzwiach wejściowych oraz wewnątrz toalety.
9. W czasie opadów atmosferycznych, podczas poruszania się w toalecie należy zachować szczególną ostrożność ze względu na śliskość posadzek.

Uzasadnienie
 Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym zadania własne Gminy obejmują między innymi sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a więc także toalety publiczne, a organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z tych obiektów i urządzeń. Regulamin korzystania z toalet określa przepisy porządkowe zawierające prawa i obowiązki osób w zakresie korzystania z toalet. Spełnienie określonych w regulaminie warunków korzystania z toalet umożliwi zapewnienie porządku i utrzymanie odpowiedniej estetyki miejsca oraz właściwego stanu technicznego urządzeń stanowiących mienie publiczne. Dbałość o toalety powinna podlegać szczególnej trosce osób, które z nich korzystają.
Według art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej do kompetencji Rady Gminy należy ustalenia wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Toaleta zlokalizowana przy ul. Spokojnej będzie udostępniana nieodpłatnie, zgodnie z założeniami projektu „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Koszt budowy toalety zlokalizowanej przy ul. Dworcowej został wyłączony z kosztów kwalifikowanych w/w projektu, w związku z powyższym Gmina ma możliwość pobierania opłat związanych z użytkowaniem toalety. Stąd propozycja wprowadzenia opłaty.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić że podjecie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego