W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 rok

UCHWAŁA NR LXII/  /2023
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
 § 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 35.452.006,01 zł, z tego:
1) dochody bieżące 31.083.272,00 zł,
2) dochody majątkowe 4.368.734,01 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 38.911.963,01 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 33.052.341,00 zł,
2) wydatki majątkowe 5.859.622,01 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości – 3.459.957,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;
1)wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 459.788,70 zł,
2)spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 141.780,30 zł,
3)zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 900.000,00zł,
4)nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.958.388,00 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:
1)przychody 4.157.532,00 zł,
2)rozchody 697.575,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 
1)ogólną w wysokości 389.000,00 zł,
2)celową w wysokości 91.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1)zadań z zakresu administracji rządowej i innych, zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2)zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5. 
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6, w ramach pozostałych wydatków w wysokości 30.576,00 zł.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw;
1)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr7,
2)dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 8,
3)dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PFR Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. Ustala się wykaz wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na; 
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł,
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 900.000,00 zł.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1)dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,
2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mirosławiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze;
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy Mirosławiec.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXII/   /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2023r.


Prace nad budżetem Gminy Mirosławiec na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)
Budżet Gminy Mirosławiec na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:
●Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Mirosławiec oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
●Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
●Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
●Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 rok;
●Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).
Budżet Gminy Mirosławiec zawiera następujące założenia:
●Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 35 452 006,01 zł.
●Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 38 911 963,01 zł.
●Przychody w wysokości 4 157 532,00 zł.
●Rozchody w wysokości 697 575,00 zł.
Planuje się, że budżet Gminy Mirosławiec zamknie się deficytem w kwocie - 3 459 957,00zł.
Dochody budżetu
Plan dochodów Gminy Mirosławiec na rok 2024 ustalony został w kwocie 35 452 006,01 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31 083 272,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 368 734,01 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 87,68% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,32% dochodów ogółem.
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:
●udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 077 094,00 zł;
●udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 715 825,00 zł;
●część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 759 325,00 zł;
●część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 978 325,00 zł;
●część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 155 767,00 zł.
Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 239 965,00 zł, w tym:
●dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 109 469,00 zł;
●dotacje na zadania własne w wysokości 1 130 496,00 zł;
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 040 243,01 zł.
Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.
Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność – planuje się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży w wysokości 8.600,00 zł.

W dziale 020 Leśnictwo, rozdziale 02095 - Pozostała działalność – planuje się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 20.000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność - planuje się osiągnąć dochody w wysokości 513.942,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 4.050,00 zł.
W rozdziale, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – planuje się dochody z tytułu dopłat z ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na podstawie kalkulacji planowanej kwoty dopłaty w roku budżetowym, w wysokości 509.892,00 zł.
W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – planuje się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży ratalnej w poprzednich latach w wysokości 4.050,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 632.841,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 315.841,00 zł.
W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 425.168,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 108.168,00 zł, z tego:
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 85.000,00zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów  w wysokości 232.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 108.168,00 zł.
W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - planuje się osiągnąć dochody majątkowe w kwocie 207.673,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze – planuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie 56.300,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna – zaplanowano dochody w kwocie 67.725,00zł, z tego:
W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej i w wysokości prognozowanej dotacji w kwocie 37.425,00 zł i na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zaplanowano dochody jst w wysokości 300,00 zł.
W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na zadania własne zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - przyjęto kwotę prognozowanej dotacji celowej  na zadania zlecone określonej  w piśmie Krajowego Biura Wyborczego  Delegatury w Koszalinie w  wysokości 1.044,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 r.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w pozycji tej mieszczą się wszystkie podatki i opłaty zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Zaplanowane w łącznej kwocie 15.554.169,00 zł stanowią główne źródło dochodów w budżecie.
W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan dochodów ustalono w wysokości  - 6.892.079,00 zł,
z tego: 
- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.956.935,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 145.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 634.144,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 116.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40.000,00zł.
W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od  spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan dochodów ustalono w wysokości 2.596.082,00zł, z tego:
- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 2.027.628,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 432.625,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 2.791,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 92.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie 9.018,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto w wysokości 10.020,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono w kwocie 22.000,00 zł.
W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan dochodów ustalono w wysokości 273.089,00 zł, z tego:
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 32.853,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 150.236,00 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego ustalono w wysokości 90.000,00 zł.
W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan dochodów ustalono w wysokości 5.792.919,00 zł, z tego:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu, w 2024r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46%, a więc wyższy niż w 2023r. o 0,06 pp. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.
Roczna planowana na 2024r. kwota dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została  w wysokości 5.077.094,00zł.
Roczna planowana na 2024r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosi 715.825,00 zł.
 
W dziale 758 - Różne rozliczenia – mieści się kwota przyznanej nam subwencji ogólnej składającej się z następujących części;
a)wyrównawczej, 
b)równoważącej,
c)oświatowej.
Ad. a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. 
Zgodnie z pismem Ministra Finansów, nr ST3.4750.19.2023 dla Gminy Mirosławiec ustalono kwotę - 1.978.325,00 zł – (rozdział 75807) tj. o 392.365,00 zł wyższą od przyznanej na 2023r.
Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022r. oraz planowane na rok 2024 dochody z PIT i CIT, a także dane o liczbie mieszkańców na 31.12.2022r. ustalonej przez GUS (5.329). Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G  dla Gminy Mirosławiec – 2.792,51 zł) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg dla kraju 2.788,93zł). Dla Gminy Mirosławiec ustalono 0,00 zł kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej.
Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika Gg. Dla Gminy Mirosławiec ustalono 1.978.325,00 zł kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej.
Ad. b) część równoważącą – sposób wyliczenia i podziału na poszczególne gminy określa Minister Finansów, z uwzględnieniem  wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału w PIT oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, nr ST3.4750.19.2023 dla Gminy Mirosławiec ustalono kwotę – 155.767,00 zł – (rozdział 75831) tj. o 31.335,00 zł wyższą od przyznanej na 2023r.
Ad. c) Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2024r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określone zostały na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2023r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 dla Gminy Mirosławiec ustalono kwotę – 6.759.325,00 zł – (rozdział 75801) tj. o 943.339,00 zł wyższą od przyznanej na 2023r.
Ponadto, w dziale 758 zaplanowano środki w kwocie 4.040.243,01 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z tego na zadanie i z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- „Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec” w wysokości 1.317.500,00 zł,
- „Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu” w wysokości 1.148.629,01 zł,
- „Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach” w wysokości 583.334,00 zł,
- „Prace konserwatorskie w XIX wiecznym kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Próchnowie” w wysokości 990.780,00 zł.

 W dziale 801 - Oświata i wychowanie – zaplanowano dochody w kwocie 193.317,00zł, z tego;
w rozdziale 80104 – Przedszkola - plan dochodów  ustalono w wysokości 193.317,00 zł,
z  tego:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 45.400,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 147.917,00 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - plan dochodów zaplanowano w kwocie                                            620.604,00 zł, w tym na zadania własne zgodnie z przekazanym pismem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, z tego;
- w rozdziale 85213 § 2030 w wysokości 23.575,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85214 § 2030 w wysokości 132.863,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
- w rozdziale 85216 § 2030 w wysokości 198.220,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe),
- w rozdziale 85219 § 2030 w wysokości 95.946,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS),
- w rozdziale 85230 § 2030 w wysokości 170.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (dożywianie).

W dziale 855 - Rodzina - plan dochodów zaplanowano w kwocie                                            2.239.000,00 zł, w tym na zadania zlecone 2.071.000,00 zł;
z tego: 
W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan dochodów ustalono w wysokości 14.000,00 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -  plan dochodów ustalono w wysokości 2.204.000,00 zł z tego;
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 18.000,00 zł,
- wpływ dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.050.000,00 zł,
- wpływ dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych -  136.000,00 zł.
W rozdziale 85513 plan dochodów ustalono w wysokości 21.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody w kwocie zaplanowano  w wysokości 2.610.804,00 zł, z tego;
w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – planuje się wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów  komunalnych w kwocie 2.610.804,00 zł.

Przedkładany budżet po stronie dochodów ujmuje główne źródła dochodów własnych i zleconych, które w czasie opracowania budżetu na 2024 r. były możliwe do ustalenia.

Wydatki budżetu
Plan wydatków Gminy Mirosławiec na 2024 rok ustalony został w kwocie 38 911 963,01zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 33 052 341,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 859 622,01 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 84,94% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,06% wydatków ogółem.
Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:
●wydatki bieżące w wysokości 33 052 341,00 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27 641 060,00 zł, w tym:
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 032 495,00 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  11 608 565,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 601 892,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 650 328,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 38 061,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 121 000,00 zł;
●wydatki majątkowe w wysokości 5 859 622,01 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 859 622,01 zł, w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w   art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Mirosławiec w wysokości 115 638,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.
Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (30,48%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (25,88%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (20,46%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (16,42%), Kultura fizyczna (3,79%), Administracja publiczna (2,28%), Transport i łączność (0,70%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Mirosławiec, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo  i  łowiectwo zaplanowano środki w kwocie 1.575.784,00 zł z przeznaczeniem na;
w rozdziale 01030 - Izby rolnicze - wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od  planowanej wysokości podatku rolnego, tj. od kwoty 577.625,00 zł) na rzecz Izb Rolniczych 11.553,00 zł.
w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi - zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – na wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 6.000,00 zł oraz
wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec”, w Mirosławcu Górnym i w Bronikowie, z dofinansowaniem ze środków PRF Polski Ład - w wysokości 1.516.555,00 zł, w tym udział własny w kwocie 199.055,00 zł.
w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – na naprawę i konserwację sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 11.100,00 zł.
W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości  30.576,00 zł, z przeznaczeniem  na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na Sołectwa. Ogólną kwotę  zaplanowano jako iloczyn liczby mieszkańców poszczególnych Sołectw x 14zł.

W dziale 600 - Transport  i  łączność - środki  związane z realizacją  zadań własnych zaplanowano w kwocie 1.537.310,00 zł.
W rozdziale  60004 – Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano środki z przeznaczeniem  na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w wysokości  670.500,00 zł, z tego na wkład własny gminy do dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz na planowane roczne rozliczenie rekompensaty i rozsądnego zysku za 2024r. z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
W rozdziale  60011 – Drogi publiczne krajowe - zaplanowano środki w wysokości  3.350,00 zł, z przeznaczeniem  na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na sfinansowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego, składkę członkowską w Stowarzyszeniu „Droga Ekspresowa S10”.
W rozdziale  60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki ogółem w wysokości  798.460,00 zł, z przeznaczeniem  na;
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczone zostaną na:
- zakup materiałów, w tym znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz materiałów do ich montażu w wysokości 60.000,00 zł,
- bieżące remonty dróg gminnych  i usuwanie awarii infrastruktury technicznej na drogach oraz konserwacja przepustów drogowych w wysokości 200.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i parkingów w wysokości 462.660,00 zł,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz zakup usług udrażniania przepustów drogowych i wykonania tablic w kwocie 35.000,00 zł,
wydatki majątkowe – ogółem w wysokości 40.800,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie; 
- „Przebudowa ulicy Parkowej w Mirosławcu” wkład własny przy zadaniu dofinansowanym  w kwocie 1.999.200,00 z RFIS Polski Ład na lata 2024-2025.
W rozdziale  60017 – Drogi wewnętrzne - zaplanowano środki w wysokości 63.000,00 zł jako;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na ;
 - zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz materiałów do ich montażu – 3.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.
W rozdziale  60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych - zaplanowano środki w wysokości  2.000,00 zł, z przeznaczeniem  na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na bieżące naprawy przystanków autobusowych. 

W dziale 630 – Turystyka – w rozdziale 63095 – Pozostała działalność - środki  w kwocie ogółem 74.000,00 zł przeznaczono na;
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na;
- zakup materiałów do zagospodarowania plaży, impregnatów do malowania pomostów  22.000,00 zł,
- media, remonty, wywóz szamba - budynek nad j. Kosiakowo – 20.000,00 zł,
- dzierżawę toalet TOI TOI na plażach – 2.000,00 zł,
- wywóz śmieci z plaż – 14.000,00 zł, 
- monitoring i badanie wody – 6.000,00 zł,
- przegląd pomostów – 5.000,00 zł,
- transport piasku na plaże – 5.000,00zł.

W dziale 700 - Gospodarka  mieszkaniowa - zaplanowano środki w kwocie 639.500,00 zł związane z realizacją zadań własnych.
W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki  w kwocie ogółem 141.200,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
z przeznaczeniem na:
- wyceny nieruchomości – 15.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 4.000,00 zł,
- opłaty sądowe – 29.500,00 zł,
- utrzymanie budynku b/Przychodni Zdrowia/sklep Bronikowo, Hanki,  ogółem – 92.700,00 zł z tego:
·zakup materiałów do napraw bieżących – 1.000,00 zł,
·ogrzewanie budynku – 55.000,00 zł,
·zakup energii elektrycznej – 29.000,00 zł,
·opłaty za wodę i ścieki – 4.100,00 zł,
·przegląd i konserwację pieca c.o. – 400,00 zł,- 
·obsługę kotłowni – 3.200,00 zł.
W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 498.300,00 zł, z przeznaczeniem na:
- opłatę za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy przez ZECWiK – 460.000,00zł,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych (dwa postępowania eksmisyjne)– 36.700,00 zł,
- inwentaryzacje lokali mieszkalnych – 1.600,00 zł.

W dziale 710 - Działalność  usługowa - zaplanowano środki w kwocie 112.500,00 zł.
W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania  przestrzennego - środki na wydatki bieżące zaplanowano  w wysokości 9.900,00 zł, z tego na;
-  opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 9.900,00 zł,
W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 46.300,00 zł; z tego na;
- prace geodezyjne i kartograficzne – 40.000,00 zł,
- wznowienie granic działek będących drogami gminnymi – 2.800,00 zł,
- opłaty za opracowania geodezyjne (mapy, wypisy, wyrysy) – 3.500,00 zł.
W rozdziale 71035 – Cmentarze - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 56.500,00 zł, z tego na: 
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł,
- zakup energii – 2.000,00 zł,
- zakup usług za odbiór odpadów – 54.000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja  publiczna - zaplanowano  środki w  kwocie 6.055.880,00 zł, z tego na:
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 33.427,00 zł,
- zadania własne w kwocie 4.983.611,00 zł.
W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - środki zaplanowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od płac, zgodnie z prognozowaną kwotą dotacji, tj. w wysokości 37.425,00 zł.
W rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano w kwocie 215.680,00 zł, z przeznaczeniem na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 211.680,00 zł na diety radnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług,
W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki zaplanowano w kwocie ogółem 5.457.982,00 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - 4.347.898,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 917.085,00 zł, przeznaczone zostaną na:
·składka na PFRON – 15.000,00 zł,
·zakup materiałów i wyposażenia – 91.500,00 zł,
·zakup energii – 230.400,00 zł,
·zakup usług remontowych – 26.450,00 zł,
·zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 zł,
·zakup usług pozostałych – 425.056,00 zł,
·telefonię komórkową, stacjonarną i internet – 16.179,00 zł,
·podróże służbowe krajowe – 12.000,00 zł,
·podróże służbowe zagraniczne 2.000,00 zł,
·różne opłaty i składki – 7.100,00 zł,
·odpis na ZFŚS – 67.400,00 zł,
·szkolenia pracowników – 19.000,00 zł,
·wpłaty na PPK – 5.199,00 zł.
- wydatki majątkowe – w wysokości 18.000,00 zł na zakup licencji LEX,
oraz na wkład własny na wydatki bieżące i majątkowe na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogółem w kwocie 153.699,00 zł.
W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki  w kwocie 46.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych  tj. na:
- zakup materiałów promocyjnych – 10.000,00 zł,
- dzierżawa systemu 2ClickPortal – 3.600,00 zł,
- wydatki związane z wykonaniem materiałów promocyjnych  - 32.400,00 zł.
W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości  298.793,00 zł, z tego na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych - (diety sołtysów) w wysokości – 72.000,00 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 221.793,00 zł, tj. m.in. na; 
fundusz reprezentacyjny 10.000,00 zł,
obsługa obrad transmisji Rady Miejskiej i serwis 17.000,00 zł,
zakup usług pozostałych 86.000,00 zł, 
opłacenie składek na rzecz:
·WOKiS  10.800,00 zł,
·Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania  3.300,00 zł,
·Stowarzyszenia Lider Wałecki  oraz Partnerstwo Drawy 5.400,00 zł,
·Stowarzyszenia „Wał Pomorski 1945” 3.900,00 zł,
·Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego 21.600,00 zł,
·Stowarzyszenia GWRP 1.271,00 zł,
Rożne opłaty i składki 10.000,00 zł,
organizację spotkania noworocznego 15.000,00 zł,
ubezpieczenie mienia Gminy 43.400,00 zł,
podatek leśny 1.322,00 zł,
podatek od towarów i usług (VAT) 1.500,00 zł,
koszty postępowania sądowego 5.500,00 zł,
opłaty na rzecz budżetu państwa 800,00 zł,
doradztwo podatkowe kancelarii prawniczej, audyt 61.000,00 zł,
dotacje – 5,000,00 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych  organów  władzy państwowej,  kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa – w rozdziale  75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.872,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki zrefundowane będą w kwocie 1.044,00 zł, ze środków prognozowanej  dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota, tj. 4.828,00 zł sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

W dziale 752 – Obrona narodowa - zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł,
na realizację  zadań własnych.
W rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa - zaplanowano środki na refundację wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (zwrot kosztów dojazdu i utracone wynagrodzenia poborowych) w kwocie – 1.000,00 zł.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano środki w kwocie 1.492.629,01 zł na realizację  zadań własnych.
W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - środki zaplanowano w wysokości 1.426.629,01,00 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia i pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego)  w kwocie 32.900,00 zł, 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach oraz zakup mundurów, ubrań, obuwia) w wysokości 57.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 137.500,00 zł, z tego na:
·nagrody konkursowe 1.300,00 zł,
·okresowe badania strażaków 3.000,00 zł
·zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł,
·ogrzewanie i oświetlenie remiz 34.000,00 zł,
·naprawę sprzętu, usługi remontowe  3.000,00 zł,
·usługi pozostałe (legalizacja sprzętu, obsługa c.o.) 29.600,00 zł,
·zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonia komórkowa 5.000,00 zł,
·składki NW i OC 10.000,00 zł,
·opłaty na rzecz jst 800,00 zł,
·zakup usług – wykonanie tablic 800,00,
- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu” - w wysokości 1.198.629,01 zł, w tym środki ze PRF Polski Ład w kwocie 1.148.629,01 zł.
W rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – środki na dotację zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł,
W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.400,00 zł, z tego na:
- paliwo do agregatu 1.700,00 zł,
- zakup materiałów remontowych 2.700,00,
- zakup usług pozostałych (abonament, pakiet SMS-ów oraz przegląd okresowy agregatu prądotwórczego) w kwocie 10.750,00 zł,
- ubezpieczenie agregatu prądotwórczego 750,00 zł,
- opłatę telefonu komórkowego 500,00 zł.
W rozdziale 75495 – Pozostała działalność - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.600,00 zł, z tego na:
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł,
- zakup energii 600,00 zł,
- zakup usług remontowych 12.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

W dziale 757 - Obsługa  długu  publicznego - zaplanowano środki w kwocie 121.000,00 zł na obsługę długu publicznego.
W rozdziale  75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 121.000,00 zł na opłacenie odsetek od kredytu bankowego. 

W dziale 758 – Różne rozliczenia -  w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie 480.000,00 zł, z tego na:
·rezerwę ogólną w wysokości 389.000,00 zł,
·rezerwę celową - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91.000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata  i  wychowanie - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 11.988.844,00 zł. Wydatki sfinansowane będą w następujący sposób:
1.Środki z  prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie 6.759.325,00 zł,
przeznaczono:
·dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu     5.106.613,00 zł,
·dla Szkoły Podstawowej w Piecniku     1.604.395,00 zł,
·dla UM w Mirosławcu (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
  rozdział 80146)            48.317,00 zł,
2.Z dochodów własnych Gminy w kwocie 5.229.519,00 zł,
 z tego na:
·Szkołę Podstawową w Mirosławcu      1.047.928,00 zł,
·Szkołę Podstawową w Piecniku          752.482,00 zł,
·Przedszkole Samorządowe        2.878.445,00 zł,
·dowożenie uczniów (rozdział 80113)         490.700,00 zł,
·nagrody dla uczniów                           2.000,00 zł,
·wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego                      700,00 zł,
·dotacje na punkt nauki religii                10.100,00 zł,
·refundacja kosztów dotacji na przedszkola niepubliczne       20.400,00 zł,
·dofinansowanie animatorów sportu na boisku „Orlik 2012”           26.764,00 zł,

W rozdziale  80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 7.133.216,00 zł, z tego na:
·wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.114.020,00 zł,
z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 4.407.952,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku  - 1.706.068,00 zł,
·świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 250.615,00 zł,
z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 183.817,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku  - 66.798,00 zł,
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 768.581,00 zł,
z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 527.808,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku  - 238.773,00 zł,
 - Urzędu Miejskiego w Mirosławcu   -     2.000,00 zł
W rozdziale  80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 121.694,00 zł, z tego na:
·wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 110.789,00 zł - dla Szkoły Podstawowej w Piecniku,
·świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.430,00 zł - dla Szkoły Podstawowej w Piecniku,
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych – dla;
- Szkoły Podstawowej w Piecniku - wysokości 4.475,00 zł.
W rozdziale  80104 – Przedszkola - zaplanowano wydatki w kwocie 2.888.076,00zł,
z tego na:
·wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.374.485,00 zł,
·świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 69.281,00 zł,
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 444.310,00 zł,
W rozdziale  80107 – Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 388.080,00 zł, z tego na:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 355.460,00 zł,
z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 308.018,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku       - 47.442,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.661,00 zł,
z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 17.038,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku       - 2.623,00 zł,
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 12.959,00 zł,
z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 11.247,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej w Piecnik       -   2.623,00 zł.
W rozdziale  80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano kwotę 490.700,00 zł, z przeznaczeniem na 
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego na: 
 - dowóz dzieci do szkół gminnych 475.000,00 zł,
- paliwo do samochodu dowożącego dzieci 15.700,00zł.
W rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli - zaplanowano
wydatki bieżące w wysokości 0,8 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów  dokształcania i doskonalenia, tj. w kwocie 48.317,00 zł.
W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie  870.428,00 zł, z tego na:
·wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 799.761,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 641.203,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku  - 150.558,00 zł,
·świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 41.660,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 33.432,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku  -  8.228,00 zł,
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 29.007,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 24.026,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku  -  4.981,00 zł.
W rozdziale 80195 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 48.333,00 zł, z tego na; 
·wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na: wynagrodzenie ekspertów członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 700,00 zł oraz na dofinansowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) animatorów sportu „Orlik 2012” w wysokości 16.164,00 zł, wynagrodzenie z umowy zlecenia „zajęcia z rytmiki” (Przedszkole „Słoneczko”) 10.769,00 zł,
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.600,00 zł,        na administrowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) budynku szatniowego „Orlik 2012”.
·dotację na zadania bieżące  w wysokości 10.100,00 zł na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 156.236,00 zł.
W rozdziale  85153 – Zwalczanie narkomanii - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
·zakup materiałów 2.000,00 zł,
·zakup usług pozostałych 3.000,00 zł.
W rozdziale  85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 145.236,00 zł, 
z przeznaczeniem na:
·wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.950,00 zł,
·dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Wałczu w wysokości 3.000,00 zł,
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 114.286,00 zł,
z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 84.027,00 zł,
 - opinie biegłych 1.500,00 zł,
 - koszty podróży służbowych 259,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego 2.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników 1.500,00 zł.
W rozdziale  85195 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące na wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zaplanowano wydatki w wysokości 2.940.543,00zł, z tego na realizację zadań własnych finansowanych z;
- dotacji na zadania własne 620.604,00 zł,
- dochodów Gminy 2.319.939,00 zł.
W rozdziale  85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na opłaty za  osoby kierowane do domu pomocy społecznej (planowano dla 8 osób na podstawie aktualnie wydanych decyzji, 1 osoba oczekuje na wolne miejsce w DPS) w wysokości 450.100,00 zł. Opłaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.
W rozdziale  85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.
W rozdziale  85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki na zadania własne zaplanowano do wysokości prognozowanych dotacji, tj. do kwoty 23.575,00 zł, na opłatę składek zdrowotnych.
W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 232.863,00 zł, z tego:
·na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy 100.000,00 zł,
·na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości 132.863,00 zł,
z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 230.000,00 zł z dochodów własnych Gminy.
W rozdziale  85216 - Zasiłki stałe - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 198.220,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, sfinansowane z dotacji na zadania własne.
W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem 1.273.844,00 zł, z tego na:
·wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w wysokości 1.141.000,00 zł,
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych na utrzymanie Ośrodka w wysokości 129.844,00 zł.
Planowane  wydatki na MGOPS dofinansowane są  z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 95.946,00 zł.
W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem 174.328,00 zł, z tego na:
·wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w wysokości 150.500,00 zł,
·świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.000,00 zł,
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 22.828,00 zł.
W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania  - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 305.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów  zaplanowano  w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 305.000,00 zł, z tego:
- z dotacji na zadania własne w kwocie 170.000,00 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 135.000,00 zł.
W rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano środki  w kwocie 47.513,00 zł, z dochodów własnych Gminy.
Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac społecznie - użytecznych zaplanowano   w kwocie 36.233,00 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych  6.233,00 zł.
Ponadto zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego na opłacenie składek na Pilski Bank Żywności w kwocie 11.280,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano środki na realizację zadań własnych – 984.800,00 zł.
W rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na;
- dotacje na zadania bieżące na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 4.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 18.800,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem świetlicy wsparcia dziennego,
- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu” - w wysokości 962.000,00 zł, jako wkład własny do zadania dofinansowanego ze środków PRF Polski Ład w latach 2024-2026 w kwocie 4.998.000zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 7.000,00 zł.
Wydatki sfinansowane będą z dochodów własnych Gminy.  
W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł jako świadczenia na rzecz osób fizycznych,  na dofinansowanie (20 %) stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 - Rodzina zaplanowano wydatki w wysokości 3.083.659,00 zł, z tego na realizację:
·zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy w kwocie 1.012.659,00 zł,
·zadań zleconych z dotacji w wysokości 2.071.000,00 zł.
W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na;
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.000,00 zł na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano środki w wysokości 2.193.231,00 zł, 
z tego na:
·zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie 2.050.000,00 zł,
·zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie 125.231,00 zł.
Środki przeznaczono na:
·wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w wysokości 244.470,00 zł,
·świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.891.018,00 zł,
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 57.743,00 zł. W tej kwocie zaplanowano 18.000,00 zł na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 292.428,00 zł, z tego:
·wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w wysokości 158.900,00 zł,
·wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 132.528,00 zł,
·świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.000,00 zł.
Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy w kwocie 292.428,00 zł, w tym;
Asystent rodziny – 92.614,00 zł,
Placówka Wsparcia Dziennego – 199.814,00 zł.
W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu 22 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 500.000,00zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.
W rozdziale  85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki na zadania zlecone zaplanowano do wysokości prognozowanych dotacji, tj. do kwoty 21.000,00 zł, na opłatę składek zdrowotnych.
W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zaplanowano środki na dotacje na zadania bieżące na funkcjonowanie Żłobka Bajkowo w Mirosławcu  w wysokości 63.000,00 zł.
W dziale 900 - Gospodarka  komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 4.117.404,00 zł.
W rozdziale  90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki zaplanowano w wysokości 42.500,00 zł, z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup materiałów i wyposażenia (1.000,00zł), na udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej, regulację studzienek kanalizacyjnych (30.000,00zł), bieżący remont sieci kanalizacji deszczowej (3.000,00zł), opłaty za usługi wodne (8.500,00zł),
W rozdziale  90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki zaplanowano w wysokości 2.610.804,00 zł, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w wysokości 99.804,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, opłatę za  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mirosławiec, opłatę za zbieranie odpadów komunalnych w PSZOK i zakup usług - Eco Harmonogram 2.504.000,00 zł, ulotki, tablice, nagrody konkursowe i pozostałe usługi 5.000,00 zł.
W rozdziale  90003 - Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie kwotę 104.500,00 zł. Środki przeznaczono na sprzątanie miasta i wsi.
W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 205.020,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup drzew, krzewów, kwiatów i innych materiałów – 120.000,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew – 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych kosiarki i pojazdu wielofunkcyjnego – 2.500,00 zł,
- ubezpieczenie ciągnika, Husqvarna CT , przyczepy i rębaka – 620,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 1.900,00 zł.
W rozdziale  90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW w Szczecinie, z tego na;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w wysokości 9.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w wysokości 2.500,00 zł.
W rozdziale  90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 530.500,00 zł, na: 
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zakup energii - oświetlenie ulic, placów i dróg 280.000,00 zł,
- bieżące naprawy oświetlenia 15.000,00 zł, 
- konserwację oświetlenia (Enea) 280.000,00 zł,
- przegląd oświetlenia drogowego 5.000,00 zł.
W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na;  
- opłaty za wody opadowe i pośniegowe – 1.000,00 zł.
W rozdziale 90095 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki   w kwocie ogółem 561.080,00 zł, z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 561.080,00 zł, m.in.na:
·zakup materiałów (plac targowy) 3.000,00 zł,
·zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł,
·zakup materiałów remontowych na place zabaw 4.200,00 zł,
·zakup karmy 1.800,00 zł, 
·wywóz nieczystości (plac targowy) 5.500,00 zł,
·zakup energii – paczkomat 1.000,00 zł,
·zakup energii – budynek magazynowy 4.500,00 zł,
·zakup energii – plac targowy, przystanek 6.000,00 zł,
·usł. telekomunikacyjna 500,00 zł,
·edukacja ekologiczna (środki ochrony środowiska) 25.000,00 zł,
·bieżące naprawy chodników gminnych 20.000,00 zł,
·zimowe utrzymanie chodników, schodów 352.000,00 zł,
·montaż i demontaż dekoracji świątecznych 40.000,00 zł,
·dzierżawę TOI TOI (ul. Dworcowa, plac targowy, cmentarz) 3.000,00 zł,
·bieżące remonty 10.000,00 zł,
·zakup tablic 580,00 zł,
·odstawienie psów do schroniska 65.000,00 zł,
·usługi weterynaryjne dla bezdomnych psów i kotów 10.000,00 zł,
·ryczałtową opłatę za zbiórkę odpadów odzwierzęcych 8.000,00 zł,
·abonament roczny – czujniki powietrza 800,00 zł,
·raporty, programy 3.000,00 zł.

W dziale 921 - Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego - wydatki zaplanowano w wysokości 3.181.202,00 zł.
W rozdziale  92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano środki w kwocie 1.840.613,00 zł, z przeznaczeniem na:
- dotację podmiotową dla instytucji kultury (Ośrodek Kultury w Mirosławcu) w kwocie  1.052.203,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.410,00 zł, przeznaczone na:
opłaty za media (świetlice) 9.100,00 zł,
opłaty za nieczystości płynne (świetlice) 200,00 zł,
opłatę czynszu (świetlice) 2.805,00 zł,
tablice – zadania inwestycyjne 1.305,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 775.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach” - w wysokości 775.000,00 zł, w tym wkład własny 166.666,00 i środki na nadzór inwestorski w kwocie 25.000,00 zł do zadania dofinansowanego ze środków PRF Polski Ład w latach 2024-2025 w kwocie 1.500.000,00 zł.
W rozdziale  92116 – Biblioteki -  zaplanowano środki w kwocie 264.589,00 zł,
z przeznaczeniem na:
- dotację podmiotową dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mirosławcu).
W rozdziale  92120 – Ochrona zabytków  i opieka nad zabytkami -  zaplanowano środki w kwocie 1.011.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- dotację celową inwestycyjną na zadanie pn. „Prace konserwatorskie w XIX wiecznym Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Próchnowie” – w tym wkład własny w wysokości 20.220,00 zł, do zadania dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem 65.000,00 zł, tj. na:
·organizację imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy Mirosławiec w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów  i zawodów 15.000,00 zł,
·upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy Mirosławiec 50.000,00 zł.

W dziale 926 - Kultura  fizyczna. Na kulturę fizyczną  przeznaczono  łącznie kwotę 356.800,00 zł. .
W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowane wydatki przeznaczono na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie stadionu oraz boisk gminnych) w wysokości 37.800,00 z tego na:
·zakup materiałów remontowych 4.500,00 zł,
·zakup energii (gaz, prąd, woda) 19.000,00 zł,
·usługi remontowe 2.000,00 zł,
·usługi pozostałe na stadionie miejskim 10.500,00 zł,
·opłatę za dzierżawę boiska w Próchnowie 400,00 zł, 
·opłatę za usługi wodne 1.400,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa boiska w Mirosławcu Górnym” - w wysokości 222.000,00 zł, jako wkład własny do zadania dofinansowanego ze środków PRF Polski Ład w latach 2024-2025 w kwocie 1.998.000 zł.
W rozdziale  92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano kwotę 97.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie zadań w zakresie  kultury fizycznej w kwocie ogółem 94.000,00 zł, z tego na:
·organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mirosławiec 8.000,00 zł,
·organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera 80.000,00 zł,
·organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec poprzez organizację konkursów,
zabaw, turniejów i zawodów 6.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3.000,00 zł,
z przeznaczeniem na zakup upominków, pucharów i nagród w rozgrywkach sportowych.

Wynik finansowy, przychody i rozchody

Łączną kwotę przychodów na 2024r. planuje się na poziomie 4.157.532,00 zł z tytułu;
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, (§ 950) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 459.788,70 zł. Gmina posiadała wolne środki bilansowe, wg stanu na 31.12.2022r. w łącznej kwocie 459.789,19 zł. Niniejsze środki, wprowadzone do budżetu roku 2024 są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu lat poprzednich (2022), znajdują się na koncie bankowym Gminy i do końca 2023r. nie będą one wykorzystane. 
2) spłat udzielonej z budżetu gminy pożyczki, (§ 951) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, w wysokości 141.780,30 zł.
3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, (§ 952) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,  w wysokości 900 000,00 zł.
4) nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) w wysokości 2 655 963,00 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych wynikająca z rozliczenia budżetu na koniec 2022r. to kwota 6.625.051,84 zł. W budżecie roku 2023 zaangażowano z niniejszej kwoty  3.559.884,09 zł. W budżecie roku 2024 planuje się zaangażowanie kwoty 2.655.963,00 zł,  w tym na pokrycie deficytu budżetu 1.958.388,00 zł. Niniejsze  środki wprowadzone do budżetu roku 2024 są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu 2022r. i znajdują się na kontach bankowych Gminy Mirosławiec  oraz prognozuje się, iż nie będą wykorzystane do końca 2023r.
Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Mirosławiec.
Planowane na 2024 r. rozchody budżetu w kwocie 697.575,00 zł przeznaczone będą  na;
- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r. (§ 992) w kwocie 697.575,00 zł (zgodnie z podpisaną umową).
Prognozowany deficyt budżetu 2024r. w wysokości – 3.459.957,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z;
- wolnych środków w kwocie 459.788,70 zł,
- spłat udzielonej z budżetu gminy pożyczki w kwocie 141.780,30 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 900.000,00 zł,  
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.958.388,00 zł.                                                                                                
Wartości przyjęte w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024r. oraz wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029 są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów 

Załączniki

Powiadom znajomego