W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

UCHWAŁA NR LXI/   /2023
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 179.742,72 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 37.962,42 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 84.164,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LX/476/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LIX/464/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2023r. Ustala się plan przychodów i dochodów z tytułu środków RFIL oraz wydatki na realizację zadań w części finansowane tymi środkami w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2023r. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 6.
§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LX/476/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023r. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Mirosławiec związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r., stanowiący załącznik nr 7.
§ 8. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr LX/476/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023r., stanowiący załącznik nr 8.
§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 40.151.084,79 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.458.587,30 zł,
b) wydatkami w kwocie 50.004.871,32 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.458.587,30 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 9.853.786,53 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.944.524,23 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie 2.778.751,49 zł,
- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXI/   /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  196.782,72 zł, z tytułu ;
- rezerwy subwencji ogólnej na 2023r., na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023r., stanowiącej uzupełnienie dochodów (rozdział 75802 § 2750) w wysokości 100.000,00 zł,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920) w wysokości 71.780,30 zł,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816 § 0970) w wysokości 6.281,18 zł,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w   Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830) ogółem w wysokości 3.241,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0670, 0970) ogółem w wysokości 15.130,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na zadanie zlecone na realizację refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687) (rozdział 85395 § 2180) w wysokości 350,24 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie  17.040,00 zł, na podstawie ;
- niezrealizowanych dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0660) w wysokości 14.840,00 zł,
- niezrealizowanego w 10% dofinansowania z Fundacji PZU na realizację projektu "Śladami Gropiusa" (rozdział 92105 § 2700) w wysokości 2.200,00 zł.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 179.742,72 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  40.162,42 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego -rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" o odsetki od środków z RFIL (rozdział 60095 § 6100) w wysokości 6.281,18 zł,
-  wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów (rozdział 80104 § 4270) w wysokości 3.241,00 zł,

- wydatki bieżące Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów (rozdział 80104 § 4220) w wysokości 290,00 zł,
- wypłatę refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687) (rozdział 85395 § 3110) w wysokości 350,24 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu z uwagi na dodatkowe koszty energii elektrycznej z tytułu ogrzewania świetlic wiejskich oraz pilne wydatki remontowe  (rozdział 92109 § 2480) w wysokości 30.000,00 zł,
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  2.200,00 zł, z tytułu;
- usług związanych z realizacją zadania dofinansowanego z Fundacji PZU p.n. "Śladami Gropiusa" (rozdział 92105 § 4300) w wysokości 2.200,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 37.962,42 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.    
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 listopada 2023r. ogółem w kwocie 84.164,00 zł, z przeznaczeniem na;
- zwiększone koszty centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i gaz w budynku byłej Przychodni Zdrowia (rozdział 70005 § 4260) w wysokości 11.480,00 zł,
- zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu" zwiększenie z przeznaczeniem na roboty i nadzór inwestorski (rozdział 70005 § 6050) w wysokości 16.620,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego (rozdział 75023 § 4010) w wysokości 13.100,00 zł,
- zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" zwiększono środki własne kwalifikowalne na dodatkowe roboty budowlane (rozdział 75412 § 6050) w wysokości 14.054,00 zł,
- zakup produktów żywnościowych dla Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4220) w wysokości 7.340,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na organizację prowadzenia i finansowania nauki religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu na podstawie porozumienia (rozdział 80195 § 4310) w wysokości 1.140,00 zł,
- zakup dekoracji bożonarodzeniowej - fotoramka z czapką mikołaja (rozdział 90095 § 6060) w wysokości 17.000,00 zł,
- zakup usług związanych z realizacją zadania dofinansowanego z Fundacji PZU p.n. "Śladami Gropiusa" ze środków własnych (rozdział 92105 § 4300) w wysokości 2.200,00 zł,
- zakup 2 tablic informacyjnych do projektu "Strzelnica w powiecie 2023" w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej; z wkładu własnego 750,00 zł i z dofinansowania 480,00 zł (rozdział 92109 § 4300) ogółem w wysokości 1.230,00 zł.
Zmiana nazwy zadania
Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania zadania do wymogów zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Mirosławiec
- nazwa zadania przed zmianą;
"Budowa chodnika na ul. Spacerowej w Mirosławcu„
 - nowa nazwa zadania;
"Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Spacerowej w Mirosławcu„
Przychody i rozchody
Zmniejsza się przychody w kwocie 150.000,00 zł, do kwoty 10.493.141,83 zł, w tym;
- w § 951 zmniejsza się przychody z planowanych przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
Zmniejsza się rozchody w kwocie 8.219,70 zł, do kwoty 639.355,30 zł, w tym;
- w § 991 zmniejsza się plan rozchodów z udzielonej pożyczki o kwotę 8.219,70 zł do kwoty 141.780,30 zł. 
zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

Powiadom znajomego