W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR LXI/   /2023
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec


Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 40) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dietę dla sołtysów z terenu Gminy Mirosławiec w wysokości 500 zł miesięcznie.
§ 2. 1. W przypadku nieobecności sołtysa na zebraniu sołtysów organizowanym przez Gminę, wysokość diety ulega pomniejszeniu o 10% za każdą nieobecność.
2. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni.
3. Ustala się, że dieta naliczana będzie od następnego dnia po wyborze sołtysa do dnia zaprzestania pełnienia funkcji wskutek odwołania, upływu kadencji lub rezygnacji.
§ 3. Diety wypłacane są miesięcznie w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało prawo do diety, na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.


UZASADNIENIE
Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r., poz. 40 i 572) do kompetencji rady gminy należy ustalenie wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

Załączniki

Powiadom znajomego