W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2023 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 8 ust. 1-2 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości: „Kosiakowo – część kolonii Polne” na „Kosiakowo – osada”.
§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa 

za pośrednictwem 

Wojewody Zachodniopomorskiego 
Wały Chrobrego 4 
70-502 Szczecin Wniosek o zmianę rodzaju miejscowości
„Kosiakowo – część kolonii Polne” na „Kosiakowo – osada”


Rada Miejska w Mirosławcu na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1443), zwraca się z wnioskiem o dokonanie zmiany rodzaju miejscowości „Kosiakowo – część kolonii Polne” na „Kosiakowo – osada”, położonej w gminie Mirosławiec, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie. 

Uzasadnienie.
Zgodnie z art. 8 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość. Rada miejska przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem właściwego wojewody. Do wniosku kierowanego do ministra dołącza się również opinię starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami. 
Dążąc do uregulowania zasad prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368) dokonano na podstawie ww. rozporządzenia analizy zgodności numeracji porządkowej gminy Mirosławiec z wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części. 
Wg ww. rozporządzenia dla miejscowości, która jest „częścią innej miejscowości” nie prowadzi się odrębnej numeracji porządkowej. Miejscowość Kosiakowo zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r., poz. 2360) jest częścią kolonii Polne. W celu nadania numeracji porządkowej miejscowości Kosiakowo, rozpoczęto procedurę zmierzającą do zmiany rodzaju ww. miejscowości na „osadę”. 
Wobec powyższego Rada Miejska w Mirosławcu podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości Kosiakowo. Procedurę zmierzającą do zmiany rodzaju miejscowości przeprowadzono zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1443). 

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska wnosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku i zmianę rodzaju miejscowości „Kosiakowo – część kolonii Polne” na „Kosiakowo – osada”.

Załączniki: 
1. Uchwała Nr ……. Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia …….. 2023 r., sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości. 
2. Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Kosiakowo – część kolonii Polne” na „Kosiakowo – osada”.
3. Informacja Burmistrza Mirosławca z dnia …………………… 2023 r. o wynikach konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Kosiakowo – część kolonii Polne” na „Kosiakowo – osada”.
4. Pozytywna opinia Starosty Wałeckiego z dnia 16 listopada 2023 r. znak: GK.6640.28.2023.EM
5. Mapa z zaznaczonym położeniem miejscowości Kosiakowo.

Uzasadnienie
Na podstawie postanowień art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1443), urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek Rady Gminy, na której obszarze jest położona miejscowość.
Celem wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości „Kosiakowo – część kolonii Polne” na „Kosiakowo – osada” jest potrzeba doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r.  w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368) dla miejscowości, która jest „częścią innej miejscowości” nie prowadzi się odrębnej numeracji porządkowej. 
W związku z powyższym Burmistrz Mirosławca jako organ prowadzący ww. ewidencję zobowiązany jest do jej prowadzenia zgodnie z przepisami prawa. Z uwagi, iż planuje się nadać w miejscowości Kosiakowo numer nieruchomości dla istniejącego budynku należy dokonać zmiany rodzaju miejscowości na „osadę”.
Wobec powyższego przedłożony projekt uchwały uznaje się za zasadny.

Załączniki

Powiadom znajomego