W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mirosławiec do Celowego Związku Gmin R-XXI

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Mirosławiec do Celowego Związku Gmin R-XXI


Na podstawie art. 67 ust.1 w związku z art.64 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się o przystąpieniu Gminy Mirosławiec do Celowego Związku Gmin R-XXI oraz    o przyjęciu jego statutu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 listopada 2023 r.

STATUT
Celowego Związku Gmin R - XXI
Rozdział l.
Postanowienia ogólne
§ 1. Statut niniejszy stanowi podstawę prawną działania Związku Międzygminnego, zorganizowanego pod nazwą „Celowy Związek Gmin R - XXI" - zwany dalej „Związkiem''.
§ 2. Uczestnikami Związku są:
1.  Gmina Brzeżno
2.  Gmina Chociwel
3.  Gmina Dobra
4.  Gmina Drawsko Pomorskie
5.  Gmina Dziwnów
6.  Gmina Golczewo
7.  Gmina Gryfice
8.  Gmina Kamień Pomorski
9.  Gmina Karnice
10. Gmina Maszewo
11. Gmin Międzyzdroje
12. Gmina Nowogard
13. Gmina Osina
14. Gmina Ostrowice
15. Gmina Płoty
16. Gmina Przybiernów
17. Gmina Radowo Małe
18. Gmina Resko
19. Gmina Rewal
20. Gmina Stepnica
21. Gmina Świerzno
22. Gmina Świnoujście
23. Gmina Trzebiatów
24. Gmina Węgorzyno
25. Gmina Wierzchowo
26. Gmina Wolin
27. Gmina Złocieniec
§ 3. Siedzibą Związku jest miasto Nowogard.
§ 4. Czas trwania Związku jest nieograniczony.
§ 5. 1. Do celów i zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań założonych w polityce ekologicznej na terytorium gmin będących uczestnikami Związku w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, mieszkańców tych gmin dotyczących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, obejmujących w szczególności zadania utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązku służby publicznej z zakresu rozwiązywania problemu dotyczącego środowiska naturalnego.
2. Związek realizował będzie Plan Gospodarki Odpadami i w tym celu wybuduje Zakład Gospodarki Odpadami.
3. Związek może eksploatować składowisko w formie organizacyjno - prawnej zakładu budżetowego albo spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Celowego Związku Gmin R- XXI w Nowogardzie zwanych operatorem.
4. Eksploatacja składowiska Zakładu Gospodarki Odpadami będzie nieograniczona w czasie, a zasięgiem terytorialnym obejmować będzie tereny gmin  będących uczestnikami Związku.
5. Zakład Gospodarki Odpadami świadczyć będzie usługi o charakterze usług publicznych z zakresu gospodarki odpadami w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin będących uczestnikami Związku w ramach zadania własnego tych gmin.
6. W celu zapewnienia zaspokajania tych wymogów, Zarząd Związku zawrze z każdą gminą będącą uczestnikiem Związku umowę o świadczenie usług publicznych zwaną umową wykonawczą, która regulować będzie szczegółowy zakres obowiązku świadczenia usług publicznych i zobowiązania Związku w zakresie gospodarki odpadami, warunki świadczenia tych usług oraz czas trwania tego obowiązku.”
Rozdział 2.
Organy Związku, ich struktura i organizacja pracy
§ 6. Organami Związku są:
1. Zgromadzenie Związku.
2. Zarząd Związku.
§ 7. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku zwane dalej Zgromadzeniem.
2. W skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin uczestniczących w Związku, w tym Wójt (Burmistrz, Prezydent) tych gmin oraz wyznaczony przez Radę Gminy (Miasta) przedstawiciel.
3. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.
4. Kadencja Zgromadzenia równa jest kadencji Rad Gmin, zaś przedstawiciele ustępujący na skutek upływu kadencji pełnią swe funkcje do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.
§ 8. 1. Do właściwości Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia należy:
 1. wybór i odwołanie Zarządu, ustalanie wynagrodzeń Przewodniczącego Zarządu w przypadku pracy pozostałych członków Zarządu bez pobierania wynagrodzenia, ustalanie z jakich uprawnień mogą korzystać, stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  2. uchwalanie budżetu Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
   3. powoływanie i odwoływanie na wniosek Przewodniczącego Zarządu Skarbnika Związku,
   4. powoływanie Komisji Rewizyjnej
 5. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego Zarządu, dotyczących:
   a. określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia tych zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Zgromadzenia,
       b. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni i występowania z nich,
    c. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Związku oraz wyposażania ich w majątek,
       d. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
      e. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów długoterminowych, zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,
     f. zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustaloną corocznie przez zgromadzenie,
     g. ustalanie wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz związku, w tym składek członkowskich i terminów ich uiszczania,
  6. przyjęcie do Związku nowego uczestnika,
  7. powoływanie komisji do określonych spraw,
  8. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  9. określenie sumy do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 9. 1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Zadania Przewodniczącego oraz sposób jego zastępstwa określone są w Ustawie o Samorządzie Gminnym.
§ 10. 1. Zgromadzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia winno być dostarczone przedstawicielom, co najmniej 14 dni przed terminem obrad.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Przewodniczący obowiązany jest zwołać na wniosek, co najmniej 1/4 przedstawicieli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
4. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane.
5. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Zarząd i grupa co najmniej 6 członków Związku.
§ 11. 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku.
2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący oraz 2 (dwóch) członków.
3. Przewodniczący Zarządu może być wybierany spoza członków Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz.
5. Przewodniczący Zarządu organizuje prace Zarządu związku i kieruje bieżącymi sprawami związku.
6. Przewodniczący zarządu wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Celowym Związku Gmin R- XXI w Nowogardzie oraz kierowników jednostek organizacyjnych związku, w tym przedsiębiorstw i zakładów, za wyjątkiem zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych związku.
§ 12. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
§ 13. 1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania Związku nie należące do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia,
2. wykonywanie budżetu Związku,
3. gospodarowanie mieniem Związku,
4. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku.
§ 14. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Związku składa dwóch członków Zarządu Związku.
§ 15. 1. Komisja rewizyjna kontroluje działalności Zarządu i jest powoływana przez Zgromadzenie pośród jego członków.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym i składa się z 5 (pięciu) osób. które wybiera z pośród siebie przewodniczącego Komisji.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. opiniowanie wykonania planu finansowego Związku i występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi.
2. dokonywanie okresowej kontroli działalności finansowej Zarządu Związku.
3. dokonywanie kontroli doraźnych Zarządu Związku oraz zakładów i przedsiębiorstw Związku.
4. Sposób dokonywania kontroli i plan pracy Komisji Rewizyjnej na dany rok zatwierdza Zgromadzenie.
Rozdział 3.
Majątek i finanse Związku
§ 16. 1. Majątek Związku stanowią wniesione ruchomości, nieruchomości i składki gmin wchodzących w skład Związku.
2. Majątek Związku jest odrębny od majątku uczestników Związku i jest odrębnie zarządzany.
3. Uczestnicy - Założyciele Związku wnoszą do związku wpisowe w wysokości 3 000,00 zł (trzech tysięcy złotych).
4. Uczestnik Związku zobowiązany jest wnieść wpisowe w całości w terminie 3 miesięcy od dnia rejestracji Związku lub przystąpienia do Związku.
5. Dochodami Związku są:
1. stałe roczne składki członkowskie uczestników Związku,
2. dotacje, darowizny, zapisy dokonywane na rzecz Związku.
3. dochody z majątku, z działalności i odsetki bankowe.
Stałe roczne składki członkowskie uzależnione są od ilości mieszkańców danej gminy - uczestnika Związku, w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy. Wysokość składek jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Związku. Składki płatne są z góry w czterech równych ratach do 15 dnia każdego kwartału. Zwłoka w płatności którejkolwiek z rat powoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia wymagalności każdej raty do dnia zapłaty.
§ 17. Członkowie Związku uczestniczą w zyskach i stratach proporcjonalnie do przypisanych składek.
§ 18. 1. Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem, projekt planu finansowego związku, obejmujący przewidywane dochody i wydatki.
2. Zgromadzenie przyjmuje plan finansowy do 31 grudnia każdego roku.
§ 19. 1. Obiekty i urządzenia Związku służą realizacji jego zadań w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami.
2. Z obiektów i urządzeń Związku jego uczestnicy korzystają odpłatnie na równych zasadach.
3. Opłaty za korzystanie z urządzeń i obiektów są określane corocznie przez Zgromadzenie.
§ 20. Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.

Rozdział 4.
Zasady przystępowania i występowania członków
§ 21. 1. Z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje Rada właściwej Gminy.
2. O przyjęciu nowego uczestnika decyduje uchwałą Zgromadzenie Związku określając równocześnie wysokość wpisowego dla przystępującej gminy.
3. Uchwała Zgromadzenia winna określać termin przystąpienia nowego uczestnika.
§ 22. Uczestnictwo w Związku ustaje w razie:
1. Wystąpienia uczestnika ze Związku.
2. Likwidacji Związku.
§ 23. 1. Uczestnik występuje ze Związku przez złożenie oświadczenia o wystąpieniu, potwierdzonego stosowną uchwałą Rady Gminy.
2. Oświadczenie winno być złożone z sześciomiesięcznym okresem uprzedzenia ze skutkiem na 31 grudnia danego roku.
§ 24. Nie wywiązywanie się Gminy ze składek skutkuje podwyższeniem opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Związku, wysokość opłat określa Zgromadzenie.
§ 25. Uczestnikowi występującemu ze Związku przysługuje zwrot wniesionych składników majątkowych, według wyceny na dzień wystąpienia ze Związku.
§ 26. 1. Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o postawieniu Związku w stan likwidacji na wniosek 4/5 uczestników Związku.
2. Likwidatora Związku powołuje Zgromadzenie.
3. Do obowiązków likwidatora należy:
1. sporządzenie planu likwidacji, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie w drodze uchwały oraz zostaje przesłany do wiadomości wojewody i regionalnej izby obrachunkowej.
2. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
3. publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec związku w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia o likwidacji,
4. zakończenie bieżących spraw Związku,
5. ściągnięcie wierzytelności Związku,
6. zaspokojenie zobowiązań Związku,
7. zbycie majątku Związku,
8. złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji.
4. Kwota pozostała po zbyciu majątku podlega podziałowi pomiędzy uczestników Związku na dzień postawienia go w stan likwidacji proporcjonalnie do wysokości wniesionych składek. Pierwszeństwo w nabyciu nie zbytych składników majątkowych Związku, jego przedsiębiorstw i zakładów mają uczestnicy, na obszarze których owe urządzenia się znajdują na dzień postawienia Związku w stan likwidacji.
5. W przypadku gdy majątek Związku nie wystarcza na pokrycie zobowiązań Związku stosuje się odpowiednio § 17.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 27. Zmiana niniejszego Statutu następuje w trybie przyjętym do jego ustanowienia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami, regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Obecnie Gmina Mirosławiec jest udziałowcem w instalacji zarządzanej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.
Ceny za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez MPGO w Wardyniu Górnym, są jednak wyższe od cen obowiązujących w instalacji należącej do Celowego Związku Gmin R-XXI.
Wobec powyższego przystąpienie Gminy Mirosławiec do Celowego Związku Gmin R-XXI przyniesie wymierne korzyści finansowe poprzez obniżenie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Załączniki

Powiadom znajomego