W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 1688 i 1904), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady i tryb udzielania dotacji, przeznaczonych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Mirosławiec, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mirosławiec,
2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mirosławcu z siedzibą przy ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec,
3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Mirosławca,
4) Programie - należy przez to rozumieć Rządowy Program Odbudowy Zabytków ustanowiony uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.,
5) Biuletynie - należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu,
6) Stronie internetowej - należy przez to rozumieć stronę internetową pod adresem https://miroslawiec.pl/,
7) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Mirosławcu,
8) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 3. 1. O udzielenie dotacji może ubiegać się podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, zwany dalej Wnioskodawcą. 
2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 98% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
3. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie w przypadku posiadania przez Gminę udziału własnego w wysokości 2%.
4. Dotacja może być przyznana wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, dla których na dzień złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie z Programu nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców prac.
5. Dotacja jest wypłacana Wnioskodawcy po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji z Gminą, na podstawie udzielonych jej wcześniej promes przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jednak po zakończeniu przez Wnioskodawcę realizacji zadania lub jego wydzielonego etapu oraz po otrzymaniu przez Gminę na konto bankowe dofinansowania w ramach Programu.
6. Szczegóły dotyczące przekazania dotacji, wszelkich rozliczeń oraz zasady rozliczenia udzielonej dotacji określi umowa o udzielenie dotacji zawarta na zasadach niniejszej uchwały pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą.
§ 4. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalność w zakresie rolnictwa i rybołówstwa, na prace przy zabytkach wykorzystywanych do prowadzenia tej działalności, dotacja udzielona w trybie niniejszej uchwały będzie stanowiła pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a jej udzielenie następuje zgodnie z: 
1) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.),
2) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.),
3) rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.).
2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis oraz poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy, dotacja nie zostanie udzielona.
3. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz ze zgłoszeniem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji niezbędnej do udzielenia pomocy de mininis zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (t.j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
4. Pomoc de minimis może być udzielona do dnia 30 czerwca 2024 r.
5. Pomoc de minimis w rolnictwie może być udzielona do dnia 30 czerwca 2028 r.
6. Pomoc de minimis w rybołówstwie może być udzielona do dnia 30 czerwca 2030 r.
§ 5. 1. Wnioskodawca ubiegając się o dotację ma obowiązek złożyć poprawnie wypełniony wstępny wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Ogłoszenie o naborze i terminie przyjmowania wstępnych wniosków jest podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub Biuletynie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
3. Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji składa się w następujący sposób:
1) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta,
2) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (numer skrytki /3217033/skrytka),
3) pocztą tradycyjną/kurierem, na adres Urzędu.
4. O terminie złożenia wstępnego wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.
§ 6. 1. Burmistrz powołuje Komisję, która dokonuje oceny złożonych wstępnych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. 
2. Ocena merytoryczna dokonywana jest wyłącznie w sytuacji, gdy liczba wstępnych wniosków, które wpłynęły do Urzędu jest wyższa niż maksymalna liczba właściwych wniosków, możliwych do złożenia przez Gminę w ramach ubiegania się o dofinansowanie na udzielenie dotacji ze środków Programu.
3. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
1) rodzaj zabytku,
2) dostępność publiczna zabytku dla ogółu społeczności lokalnej oraz turystów;
3) deklarowana kwota udziału własnego,
4) znaczenie prac dla stanu zabytku.
4. Wstępne wnioski złożone po terminie lub złożone przez podmioty nieuprawnione podlegają odrzuceniu.
5. Komisja przedkłada Burmistrzowi do akceptacji wyniki oceny wstępnych wniosków, które podlegają publikacji w Biuletynie lub na stronie internetowej.
6. Wnioskodawcom, którzy złożyli w terminie wstępny wniosek, a nie został on rozpatrzony pozytywnie, nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.
§ 7. Gmina występuje do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego z właściwym wnioskiem o dofinansowanie na udzielenie dotacji z Programu dla wstępnych wniosków o których mowa w § 5 ust. 1.
§ 8. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada w formie odrębnej uchwały, pod warunkiem przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie wstępnej promesy na udzielenie dofinansowania. 
2. Uchwała o przyznanie dotacji określać będzie:
1) imię i nazwisko i/lub nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
2) nazwę inwestycji,
3) zakres prac lub robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację,
4) kwotę dotacji lub jej części do przekazania w podziale na lata.
3. Przyznana kwota dotacji może być inna od wnioskowanej. Jeżeli beneficjent w takim przypadku podejmie się realizacji zadania, jest on zobowiązany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie do przedstawienia zaktualizowanego wniosku.
§ 9. 1. Podjęcie uchwały Rady w sprawie przyznania dotacji jest warunkiem do rozpoczęcia postępowania zakupowego przez Wnioskodawcę, mającego na celu wyłonienie Wykonawcy zadania. 
2. Podpisanie umowy, o której mowa w § 3 ust. 6 oraz § 10 następuje po spełnieniu warunku w ust. 1 oraz uzyskaniu przez Gminę promesy inwestycyjnej od Banku Gospodarstwa Krajowego.
§ 10. Rozliczenie dotacji następuje na zasadach określonych w umowie między Gminą a Wnioskodawcą.
§ 11. Do wniosków złożonych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie ogłoszenia Banku Gospodarstwa Krajowego o naborze w edycji pierwszej oraz edycji drugiej, przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.
§ 12. W sprawach udzielenia dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r., a których zasady i tryb udzielania zostały nadane niniejszą uchwałą, nie stosuje się Uchwały nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26.02.2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 nr 45 poz. 654 ze zm.).
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie
Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym ochrona zabytków i opieka nad zabytkami stanowi zadanie własne Gminy Mirosławiec. Zgodnie z treścią art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwanej dalej „ustawą", dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków jest zadaniem z zakresu administracji publicznej. Natomiast art. art. 81 ustawy wprost wskazuje, iż niezbędnym jest określenie przez organ stanowiący gminy zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
W związku z uczestnictwem Gminy Mirosławiec w ogłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów naborach wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w związku ze wspomnianym wyżej art. 81 ustawy, niezbędne jest określenie niniejszych zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie z Programu przeznaczone będzie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach zadań polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w rozumieniu ustawy.
Podjęcie niniejszej uchwały będzie stanowić podstawę do udzielenia dotacji dla Wnioskodawców i zawarcia umów o udzielenie pomocy finansowej Gminy w formie dotacji dla podmiotów, które zarządzają obiektami zabytkowymi, dla zadań na które uzyskana zostanie wstępna promesa udzielenia dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Z uwagi na możliwość ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalność w zakresie rolnictwa i rybołówstwa, przedmiotowa uchwała została przedstawiona do zaopiniowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz korzystny wpływ przedmiotowych dotacji na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenie cennych, zabytkowych obiektów architektury w Gminie Mirosławiec, podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego