W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U . z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 i 1693) w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r. 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 listopada 2023 r.
WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024-2028
Rozdział 1.
Podstawa prawna programu
§ 1. 1. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.
2. Program uchwala się w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881).
3. Program jest realizowany w latach 2024-2028 i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Mirosławiec.
Rozdział 2.
Cel programu
§ 2. Celem wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole    i w domu” jest zapewnienie w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenie gorącego posiłku w szkole lub w przedszkolu.
Rozdział 3.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań ustawy o pomocy społecznej oraz nie spełnia kryterium dochodowego w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 tej ustawy a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych- w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych ( Dz. U. poz. 1818) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
2. Przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 1 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
3. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w formie posiłku nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
Rozdział 4.
Realizatorzy programu
§ 4. Program jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu przy udziale placówek oświatowych.
Rozdział 5.
Finansowanie programu
Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Rozdział 6.
Monitoring programu
Burmistrz Mirosławca przekazuje do Wojewody Zachodniopomorskiego roczną informację o realizacji programu w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.


Uzasadnienie
 Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881) przewiduje w sytuacjach szczególnie uzasadnionych udzielenie pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz bez konieczności wydania decyzji administracyjnej. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ten sposób nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem udzielenia takiej pomocy i jej finansowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego na podstawie art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
   W latach 2019 - 2023 w Gminie Mirosławiec obowiązywał program osłonowy przyjęty uchwałą Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”” na lata 2019 - 2023.
   Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego