W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 204 i 1429), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:     
§ 1. Określa się wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Mirosławiec.
§ 2. 1. Wysokość dotacji celowej na dziecko objęte opieką żłobkową na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 r. wynosi 350,00 zł miesięcznie.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przysługuje na dziecko w wieku do lat 3 objęte opieką żłobkową, zamieszkałe na terenie Gminy Mirosławiec.
§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest złożenie do Burmistrza Mirosławca wniosku o przyznanie dotacji, zwanego dalej wnioskiem oraz podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Dotacja udzielona będzie na rok 2024 począwszy od miesiąca, w którym podmiot prowadzący żłobek złoży prawidłowo wypełniony wniosek.
§ 4. 1. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 oraz liczby dzieci objętych opieką żłobkową, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.
2. Liczbę dzieci objętych opieką żłobkową w danym miesiącu ustala się na podstawie pisemnej informacji, złożonej przez podmiot prowadzący żłobek w terminie do 10 każdego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Dotacja przekazywana jest do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 uchwały, z tym że część za grudzień zostanie przekazana do 15 grudnia.
§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek otrzymujący dotację, o której mowa w § 1 uchwały zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku którego, dotyczy rozliczenie. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
2. Podmiot dotowany prowadzący żłobek, który zakończył działalność w trakcie roku kalendarzowego zobowiązany jest złożyć rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni od zakończenia miesiąca, za który udzielono ostatniej miesięcznej kwoty dotacji.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy. Zgodnie z art. 60 ust. 2 ww. ustawy wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały.
W związku z powyższym, w roku 2024 proponuje się przyznać dotację na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Mirosławiec w wysokości 350,00 zł, w celu zapewnienia miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 mieszkańcom Gminy Mirosławiec.

Załączniki

Powiadom znajomego