W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

UCHWAŁA NR LX/   /2023
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 października 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 17.604,99 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 17.604,99 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 825.585,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LIX/464/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 10 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022r. Ustala się plan dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022r. Ustala się plan dochodów i dochodów budżetu Gminy Mirosławiec związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., stanowiący załącznik nr 6.
§ 7. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr LIX/464/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 7.
§ 8. Traci moc załącznik nr 12 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 8.
§ 9. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr LIX/464/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 9.
§ 10. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr LIX/464/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 10.
§ 11. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 39.953.276,59 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.451.969,30 zł,
b) wydatkami w kwocie 49.948.843,42 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.451.969,30 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 9.995.566,83 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.944.524,23 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie 2.920.531,79 zł,
- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LX/   /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 2023 r.
Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie  17.604,99 zł, z tytułu ;
- zrealizowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nieujętych w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75618 § 0480) w wysokości 17.254,75 zł,
- realizowanego zadania pn. "Silni w rodzinie" przez MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85395 przemieszczenie między "7" a „9" niezbędne do prawidłowego rozliczenia projektu z § 2057 na § 20590)  w wysokości 14,52 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na zadanie zlecone na realizację refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687) (rozdział 85395 § 2180) w wysokości 350,24 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie  17.604,99 zł z przeznaczeniem na;
- realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 § 4300) w wysokości 17.254,75 zł,
- wypłatę refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687) (rozdział 85395 §§ 3110, 4210) ogółem w wysokości 350,24 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.    
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 października 2023 r. ogółem w kwocie 825.585,00 zł, z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu" - dokumentacja, roboty budowlane i nadzór inwestorski (rozdział 70005 § 6050) w wysokości 65.000,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa budynku remizy OSP w Piecniku" - zabezpieczenie dodatkowych środków na roboty budowlane i nadzór (rozdział 75412 § 6050) w wysokości 12.242,00 zł,
- zadanie pn. "Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca" - podłączenie nowej kamery na ul. Spokojnej do monitorowania targowiska miejskiego (rozdział 75495 § 6050) w kwocie 5.000,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu z tytułu dodatkowych wydatków rzeczowych związanych z przeprowadzką po remoncie (rozdział 80104 §§ 4210, 4270, 4300) ogółem w wysokości 20.228,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na organizację prowadzenia i finansowania nauki religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu na podstawie porozumienia (rozdział 80195 § 2310) w wysokości 1.300,00 zł,
- składkę na rzecz Stowarzyszenia Pilski Bank Żywności (rozdział 85295 § 4430) w wysokości 470,00 zł,
- zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Żłobka Bajkowo w Mirosławcu (rozdział 85516 § 2540) w wysokości 4.800,00 zł,
- zakup usług czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 § 4300) w wysokości 18.000,00 zł,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Mirosławiec, w związku ze wzrostem ilości odbieranych odpadów powstających w gospodarstwach domowych (rozdział 90002 § 4300) w celu utrzymania stawki opłaty na obecnym poziomie konieczne jest pokrycie części kosztów ze środków niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 440.000,00 zł,
- zakup usług utrzymania zieleni (środki ochrony środowiska) (rozdział 90004 § 4300) w wysokości 199.055,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu"- zwiększenie środków na opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej (rozdział 90095 § 6050) w wysokości 2.910,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu" (rozdział 92601 § 6050) przemieszczenie na właściwą klasyfikację budżetową w kwocie 56.580,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.    
Zmiana nazw zadań:
zmiana nazw zadań wynika z konieczności dostosowania nazwy zadania z nazwą wskazaną we wniosku o dofinansowanie w ramach uzyskanego dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych;
1) nazwa zadania;
 przed zmianą; "Zagospodarowanie działki nr 50/28 na terenie Mirosławca Górnego”, 
 nowa nazwa; "Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu",
2) nazwa zadania;
 przed zmianą: "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym, gm. Mirosławiec", 
 nowa nazwa; "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Mirosławcu Górnym", 
3) nazwa zadania;
 przed zmianą: "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Bronikowie, gm. Mirosławiec", 
 nowa nazwa; "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Bronikowie". 

Załączniki

Powiadom znajomego