W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2023 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Mirosławiec:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.173,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.845,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 2.084,00 zł
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 2.709,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 2.739,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 2.739,00 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.258,00 zł
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby  miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.438,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 3.123,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/358/2022 z dnia 27 października 2022 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.


UZASADNIENIE

Art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 70) nakłada na radę gminy obowiązek w zakresie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 przewiduje wzrost stawek o 15 % w porównaniu do roku 2023.
Stawki kwotowe podatku od środków transportowych proponowane na rok 2024 ustalono w ten sposób, że dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w roku 2023 przyjmując wzrost o 15 %.
Stawki podatku zaokrąglono do pełnych złotych.
Proponowane stawki podatku nie przekraczają granicy górnych stawek kwotowych podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 774).
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

Załączniki

Powiadom znajomego