W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

UCHWAŁA NR LIX/   /2023
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 2.301.758,21 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 329.280,21 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 118.147,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LVIII/456/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 10 do uchwały nr LVIII/456/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2023r. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr LVIII/456/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2023r. Ustala się plan przychodów i dochodów z tytułu środków RFIL oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 6.
§ 7. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr LVIII/456/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 7.
§ 8. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LVIII/456/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 8.
§ 9. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LVIII/456/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 9.
§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 39.633.650,66 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.250.656,56 zł,
b) wydatkami w kwocie 49.629.217,49 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.250.656,56 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 9.995.566,83 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.944.524,23 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie 2.920.531,79 zł,
- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIX/   /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 września 2023 r.
Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  2.301.758,21 zł, z tytułu ;
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdziały 02095, 60016, 60095, 63095, 70005, 70007, 75601, 75615, 75616, 75618, 75814, §§ 0350, 0360, 0470, 0490, 0500, 0550, 0570, 0750, 0770, 0910, 0920, 0970, 2380) ogółem w wysokości 603.488,00 zł,
- porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Remont odcinka drogi gminnej w Bronikowie, zlokalizowanej na działce nr 142/2" oraz współfinansowaniu zadania (rozdział 60016 § 2700) w wysokości 100.000,00 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie przystanku autobusowego w Toporzyku (rozdział 60020 § 0950) w wysokości 4.600,00 zł,
- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdział 75618 § 0270) w wysokości 18.467,06 zł,
- przyznania Gminie Mirosławiec, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023r., dodatkowych  środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023r. (rozdział 75801 § 2920) w wysokości 16.118,00 zł,
- przyznania Gminie Mirosławiec, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r., dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023r. (rozdział 75802 § 2750) w wysokości 1.500.000,00 zł,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816 § 0970) w wysokości 3.464,77 zł,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0640, 0690, 0750, 0830, 0970) ogółem w wysokości 20.001,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0960) ogółem w wysokości 7.800,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na zadanie zlecone na realizację refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687) (rozdział 85395 § 2180) w wysokości 819,38 zł,
- środków pozyskanych WFOŚiGW w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadania „Czyste powietrze" (rozdział 90005 § 2460) w wysokości 27.000,00 zł.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 2.301.758,21 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  329.280,21 zł z przeznaczeniem na;
- zadanie pn. "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i w Bronikowie, gm. Mirosławiec" na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w związku z uzyskaniem promesy wstępnejEdycja2/2021/8653/Polskilad w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych (rozdział 01043 § 6050) w kwocie 33.000,00 zł,
- zadanie pn. "Remont odcinka drogi gminnej w Bronikowie, zlokalizowanej na działce nr 142/2" współfinansowane na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec w sprawie wspólnej realizacji zadania (rozdział 60016 § 4270)  w wysokości 100.000,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" o odsetki od środków z RFIL (rozdział 60016 § 6100) w wysokości 2.136,47 zł,
- zadanie pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" o odsetki od środków z RFIL (rozdział 60095 § 6100) w wysokości 1.328,30 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych (rozdział 75075 § 4300) w wysokości 4.600,00 zł,
- zadanie pn. "Rozbudowa budynku Remizy OSP w Mirosławcu" - opłata dla PSG za wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na czas wykonywania robót budowlanych i na nadzór (rozdział 75412 § 6050) ogółem w wysokości 9.010,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów i odpisu na ZFŚS dla nauczycieli (rozdział 80101 §§ 4010, 4210, 4440) ogółem w wysokości 29.679,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku z tytułu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli (rozdział 80101 § 4440) w wysokości 3.746,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Przedszkola "Słoneczko' w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów i odpisu na ZFŚS dla nauczycieli (rozdział 80104 §§ 4240, 4440) ogółem w wysokości 10.494,00 zł,
- realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 § 4300) w wysokości 18.467,06 zł,
- wypłatę refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687) (rozdział 85395 §§ 3110, 4210) ogółem w wysokości 819,38 zł,
- koszty obsługi zadania pn. "Czyste powietrze" (rozdział 90005 §§ 4010, 4110, 4120, 4300) ogółem w wysokości 23.000,00 zł,
- podniesienie kapitału zakładowego spółki z o.o. ZECWiK w Mirosławcu poprzez wniesienie z budżetu Gminy wkładu pieniężnego (rozdział 90095 § 6030) w wysokości 45.000,00 zł,
- zadanie pn. "Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu" na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dodatkowych obiektów przy torze rowerowym tj. drewnianej wiaty wraz z utwardzeniem terenu i wyposażeniem oraz urządzeń sportowych typu street workout (rozdział 90095 § 6050) w wysokości 18.000,00 zł,
- zadanie pn. "Wykonanie systemu grzewczego w technologii grzania podczerwienią w świetlicy w Próchnowie" na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót (rozdział 92109 § 6050) w wysokości 30.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 329.280,21 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.    
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 września 2023 r. ogółem w kwocie 118.147,00 zł, z przeznaczeniem na;
- przedłużenie abonamentu Systemu Legalis (rozdział 75023 § 4300) w wysokości 9.480,00 zł,
- subskrypcje aplikacji na 12 miesięcy; WPF Asystent i Best Asystent (rozdział 75095 § 4300) ogółem w kwocie 15.908,00 zł,
- dotacje celowe dla OSP Bronikowo na wkład własny do realizacji zadań publicznych;
1) "Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenów wiejskich" - otwarty konkurs ofert Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (rozdział 75412 § 2820) w wysokości 400,00 zł,
2) "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" - Skarb Państwa reprezentowany przez KG PSP (rozdział 75412 § 2820) w wysokości 627,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do sprzętu będącego na wyposażeniu OSP (rozdział 75412 § 4210) w wysokości 3.620,00 zł,
- zwiększone koszty zakupu usług dowozu uczniów do szkół gminnych (rozdział 80113 § 4300) w kwocie 49.612,00 zł,
- zakup usług czyszczenia i udrożnienia sieci kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 § 4300) w wysokości 38.500,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.    
Przychody i rozchody
Zmniejsza się przychody w kwocie 1.972.478,00 zł do kwoty 10.643.141,83 zł, w tym;
- w § 957 zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.972.478,00 zł do kwoty 3.418.106,79 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego