W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu z kwoty 9 568 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 gr.) do kwoty 9 613 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset trzynaście tysięcy złotych 00/100 gr.) to jest o kwotę 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 gr.)  poprzez utworzenie nowych 90 udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.
§ 2. Nowoutworzone udziały w całości, tj. 90 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości określonej w § 1,  obejmuje Gmina Mirosławiec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca, którego upoważnia się do podjęcia  wszystkich czynności prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji poprzez wójta, a także tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
Podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy Mirosławiec wkładu pieniężnego w wysokości 45 000,00 zł jest niezbędne ze względu na potrzebę częściowego pokrycia kosztu zakupu samochodu dostawczego dla spółki do realizacji zadań z zakresu obsługi wodociągów.
O podwyższenie kapitału spółki w w/w kwocie Prezes ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu zwrócił się pismem z dnia 06.09.2023 r.  
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


Załączniki

Powiadom znajomego