W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz  art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289, 535 i 1606) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
§ 2. 1. Wszczynając procedurę powołania członków zespołu interdyscyplinarnego Burmistrz Mirosławca :
1) występuje o wskazanie przedstawiciela mogącego wejść w skład zespołu interdyscyplinarnego do:
a) kierowników działających na obszarze gminy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
b) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
c) Policji,
d) kierowników działających na obszarze gminy jednostek, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
e) kierowników działających na obszarze gminy podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2) występuje do Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu o wyznaczenie kuratora sądowego, który wejdzie w skład zespołu interdyscyplinarnego;
3) informuje Żandarmerię Wojskową o możliwości złożenia - w przypadku zamieszkiwania na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową - wniosku o powołanie w skład zespołu interdyscyplinarnego jej przedstawiciela;
4) informuje prokuraturę o możliwości wskazania prokuratora, który wejdzie w skład zespołu interdyscyplinarnego;
5) ogłasza - na stronie internetowej gminy, a także w inny sposób umożliwiający dotarcie informacji do potencjalnie zainteresowanych - o możliwości zgłaszania przedstawicieli do pracy w zespole interdyscyplinarnym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.
2. Spośród zgłoszonych osób - z zachowaniem ustawowego wymogu powołania przedstawicieli, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 3a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, oraz kuratorów sądowych – Burmistrz Mirosławca, po zawarciu porozumień, o których mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w drodze zarządzenia, powołuje członków zespołu interdyscyplinarnego.
§ 3. 1. Odwołanie członka zespołu interdyscyplinarnego może nastąpić na jego wniosek albo na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem.
2. Burmistrz Mirosławca odwołuje członków zespołu interdyscyplinarnego w drodze zarządzenia. Jeżeli odwoływanie członka zespołu interdyscyplinarnego prowadziłoby do naruszenia wymogów, o których mowa w art. 9a ust. 3-4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, następuje ono jednocześnie z powołaniem innej osoby na miejsce odwoływanego członka zespołu interdyscyplinarnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Traci moc uchwała z Uchwała Nr XLV/339/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.), zadaniem samorządu jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Gmina Mirosławiec określiła w uchwale Nr XLV/339/2022  Rady Miejskiej w Mirosławcu  z dnia 30.08.2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
Z uwagi na nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dokonaną ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535), przedkłada się projekt uchwały, który reguluje w sposób ogólny tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, co zostało określone w art. 9a ust. 15 ustawy. Zgodnie z nowym  brzmieniem tego przepisu, obowiązującym od dnia 22 czerwca 2023 r., „Rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.” Ustawodawca usunął delegację do określania w uchwale szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
 
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego