W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu użytkowania toru Pumptrack

UCHWAŁA NR LIX/  /2023
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu użytkowania toru Pumptrack


Na podstawie  art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zasady i tryb korzystania z toru Pumptrack zlokalizowanego na terenie gminy Mirosławiec przy ul. Dworcowej na działce ewidencyjnej nr 143/5 w Mirosławcu w formie regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik do uchwały Nr LIX/  /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 września 2023 r.
Regulamin korzystania z toru Pumptrack zlokalizowanego na ul. Dworcowej w Mirosławcu.
1. Właścicielem i administratorem toru  Pumptrack jest Gmina Mirosławiec.
2. Korzystanie z toru  odbywa się bez nadzoru i opieki administratora.
3. Tor Pumptrack jest miejscem ogólnodostępnym przeznaczonym do zabawy, wypoczynku oraz krzewienia kultury fizycznej i rekreacji w zakresie dyscyplin sportowych, do których jest przygotowany i wyposażony.
4. Korzystający z toru są zobowiązani do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Każdy użytkownik ma obowiązek korzystać z toru zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Użytkownikami toru  mogą być grupy zorganizowane jak również osoby indywidualne.
7. Z toru mogą korzystać dzieci od 8 roku życia. Dzieci poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie toru tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
8. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
1) chodzenia po torze, przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków;
2) jeżdżenia po torze na wszelkiego rodzaju pojazdach motorowych (motocykle, kłady i inne);
3) korzystania z toru po obfitych opadach deszczu, roztopach oraz innych zdarzeniach, gdy nawierzchnia toru jest jeszcze mokra lub oblodzona;
4) jazdy pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków o podobnym działaniu;
5) wnoszenia na teren toru napojów alkoholowych, opakowań szklanych, metalowych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników;
6) spożywania alkoholu i substancji odurzających oraz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych;
7) wstępu osób znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub substancji odurzających;
8) wprowadzania psów lub innych zwierząt;
9) zabrudzania i zaśmiecania, w tym pisania, malowania, naklejania na urządzeniach obiektu, a także umieszczania reklam bez zgody Administratora;
10) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i substancji szkodliwych.
9. Korzystanie z toru przez osoby niepełnoletnie odbywa się wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
10. Korzystanie z toru jest nieodpłatne i jest on udostępniany we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem dni, w których będzie konieczność przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, konserwacyjnych oraz prac remontowych.
11. Korzystanie z obiektu odbywa się w godzinach dobrej widoczności tj. od świtu do zmierzchu, z uwzględnieniem ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22:00 do 6:00.
    12. Na terenie toru nie zaleca się przebywania podczas występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. silnych wiatrów, burz, intensywnych opadów i innych mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.
13. Zasady bezpieczeństwa:
1) ze względu na swoją specyfikę, uprawianie sportów rowerowych, a w szczególności związanych z wyczynowym pokonywaniem tras rowerowych wymaga od korzystających z toru  odpowiednich predyspozycji fizycznych;
2) korzystać z toru mogą jedynie osoby będące w dobrym ogólnym stanie zdrowia, w pełni sprawne. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z toru jedynie, o ile ich stan zdrowia to umożliwia oraz są pod opieką osoby uprawnionej;
3) jeżeli korzystający z toru nie jest pewny, że jest w stanie bezpiecznie korzystać z toru rowerowego, powinien się powstrzymać się od jazdy, by nie sprowadzać niebezpieczeństwa na siebie oraz innych korzystających z toru;
4) przed przystąpieniem do skorzystania z toru, użytkownik powinien sprawdzić stan techniczny swojego sprzętu, w szczególności hamulców oraz opon;
5) każdy użytkownik toru ma obowiązek używania przez cały czas jazdy sprawnego sprzętu ochrony osobistej: kasku ochronnego, ochraniaczy nóg i rąk oraz rowerowych rękawic ochronnych i używać ich przez cały czas jazdy;
6) maksymalna ilość korzystających jednocześnie z toru wynosi 6 osób;
7) każdy z korzystających z toru zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy oraz bezpieczną odległość od rowerzysty jadącego z przodu;
8) korzystający w trakcie przejazdu winien zachować wszelkie wymogi bezpieczeństwa, w szczególności dobrać sposób jazdy (w tym prędkość) do swoich umiejętności, warunków atmosferycznych, jak również zachować bezpieczną odległość od innych użytkowników oraz nie wykonywać niebezpiecznych manewrów, takich jak niespodziewane zatrzymanie się bądź nagłą zmianę kierunku bądź sposobu jazdy. W razie wypadku korzystający powinien w miarę możliwości udzielić pomocy poszkodowanym, ewentualnie zacząć ostrzegać innych korzystających o wypadku.
14. Wszelkie szkody w mieniu oraz skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z toru Pumptrack należy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, drogą elektroniczną e-mail: urzad@miroslawiec.pl, bądź telefonicznie: (67) 259 61 86.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada gminy ma prawo stanowić przepisy ustrojowo-organizacyjne określające zasady i tryb korzystania z gminnych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej. Do obiektów użyteczności publicznej należy zaliczyć nowo powstały na terenie Gminy Mirosławiec tor rowerowy Pumptrack.
Zgodnie z założeniami funkcjonalno-użytkowymi tor rowerowy Pumptrack ma służyć do zabawy, wypoczynku oraz krzewienia kultury fizycznej i rekreacji w zakresie dyscyplin sportowych, do których jest przygotowany i wyposażony. W celu ochrony i trwałego zachowania jego roli oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników zachodzi konieczność ustalenia zasad korzystania z toru rowerowego, które zostają określone w regulaminie.

Załączniki

Powiadom znajomego