W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 sierpnia 2023 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40, poz. 572) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, 2a pkt 1, 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 45 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Określa się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 90 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLIV/336/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2022 r. poz. 2955).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 roku.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. u. z  2023 poz.1469) rada gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty. po przeanalizowaniu dostępnych metod proponuje się wybór metody naliczania od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w której opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d i są to koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi;
5) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
6) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Ze względu na znaczący wzrost kosztów obsługi systemu w naszej gminie, zaistniała konieczność zmiany stawek opłaty. po rozstrzygniętym przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych, przeprowadzono analizę kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, która wykazała, że opłaty pobierane od mieszkańców nie pokrywają kosztów jakie gmina ponosi na realizację systemu. zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio czterokrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. zaproponowane w niniejszej uchwale stawki nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w ustawie, przy czym proponuje się wzrost stawek dla odpadów zbieranych i odbieranych nieselektywnie do poziomu 200% w stosunku do stawek określonych dla selektywnego sposobu gromadzenia odpadów. taka relacja ma być zachętą do zwiększenia skuteczności w działaniach właścicieli nieruchomości do poprawnego, selektywnego gromadzenia odpadów. selektywnie i prawidłowe gromadzenie odpadów komunalnych „u źródła” pozwoli na pozyskanie większej ilości surowca nadającego się do recyklingu i jest korzystne z punktu widzenia środowiska.

Załączniki

Powiadom znajomego