W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

UCHWAŁA NR LVIII/   /2023
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1.367.816,13 zł zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1.615.126,67 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 204.299,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LVII/438/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LVII/438/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 5.
§ 6. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr LVI/427/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 6.
§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LVII/438/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 7.
§ 8. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr LIII/404/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2023r. Ustala się plan przychodów i dochodów z tytułu środków RFIL oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 8.
§ 9. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022r. Ustala się plan dotacji celowych udzielone z budżetu Gminy Mirosławiec na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r., stanowiący załącznik nr 9.
§ 10. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LVI/427/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2023r. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., stanowiący załącznik nr 10.
§ 11. Zwiększa się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na Festiwal Żubra 2023r. w wysokości 179.000,00 zł.
§ 12. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 37.200.500,58 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.137.404,10 zł,
b) wydatkami w kwocie 49.168.545,41 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.137.404,10 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 11.968.044,83 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.944.524,23 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie 4.893.009,79 zł,
- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVIII/   /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 2023 r.
Zmniejszenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  714.000,02 zł, z tytułu ;
- nabycia prawa własności działek rolnych oraz gruntów oznaczonych jako drogi (rozdziały; 01095, 60016 § 0770) w wysokości 78.000,00 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie wiaty autobusowej w miejscowości Toporzyk (rozdział 60020 § 0950) w wysokości 4.515,00 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie podczas burzy kamery obrotowej na bloku nr 33 w Mirosławcu Górnym (rozdział 75495 § 0950) w wysokości 5.658,00 zł,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920) w wysokości 180.007,00 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie NW (rozdział 75814 §§ 2990, 6680) ogółem w wysokości 332.542,54 zł,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816 § 0970) w wysokości 26.117,42 zł,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0940, 0960) ogółem w wysokości 7.818,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na zadanie zlecone na realizację refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687) (rozdział 85395 § 2180) w wysokości 365,02 zł,
- dofinansowania projektu pn. "Silni w rodzinie" w ramach PROW WZ 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - działania porządkowe między zadaniami bieżącymi i majątkowymi (rozdział 85395 §§ 6257, 6259) ogółem w wysokości 52.000,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023r. poz. 103 ze zm.)  (rozdział 85595 § 2100) w wysokości 610,00 zł,
- wpływu dochodów z wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w wysokości 4.367,04 zł,
- środków pozyskanych z Fundacji PZU z przeznaczeniem na realizację projektu „Śladami Gropiusa" (rozdział 92105 § 2700) w wysokości 22.000,00 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie  2.081.816,15 zł, z tytułu ;
- odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych (rozdział 70007 § 0770) w wysokości 38.000,00 zł,
- środków z promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w związku z rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (rozdział 75816 § 6370) ogółem w wysokości 1.991.816,15 zł, na następujące zadania pn.;
1)  "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i w Bronikowie" - unieważnienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rezygnacja z pierwotnego wniosku na realizację zadania, zmniejszenie dochodów z promesy wstępnej na 2023r. w kwocie 1.472.500,00 zł i na 2024r. w kwocie 1.472.500,00 zł,
2) „Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" - rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i zmniejszenie dochodów o obniżone wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 367.316,15 zł w 2023r. i o kwotę 321.370,99 zł w 2024r. do kwoty Promesy dofinansowania inwestycji w kwocie 2.251.312,86 zł,
3) "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec" - rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i zmniejszenie dochodów o kwotę 152.000,00 zł w 2023r. do kwoty Promesy dofinansowania inwestycji w kwocie 608.000,00 zł,
- dofinansowania projektu pn. "Silni w rodzinie" w ramach PROW WZ 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - działania porządkowe między zadaniami bieżącymi i majątkowymi (rozdział 85395 §§ 2057, 2059) ogółem w wysokości 52.000,00 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie 1.367.816,13 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zmniejszenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  376.689,48 zł z przeznaczeniem na;
- pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na współfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na uruchomieniu i funkcjonowaniu autobusowej linii użyteczności publicznej na trasie; Martew - Tuczno - Lubiesz - Marcinkowice - Jamienko - Bronikowo - Próchnowo - Piecnik - Jabłonkowo - Jabłonowo - Lubno - Piława - Wałcz (rozdział 60004 § 2710) w kwocie 5.522,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa ul. Parkowej w Mirosławcu" - na opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 60016 § 6050)  w wysokości 100.000,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" o odsetki od środków z RFIL (rozdział 60016 § 6100) w wysokości 14.205,74 zł,
- zadanie pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" o odsetki od środków z RFIL (rozdział 60095 § 6100) w wysokości 11.911,68 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa budynku Remizy OSP w Piecniku" - roboty i nadzór (rozdział 75412 § 6050) w wysokości 3.092,00 zł,
- remont zniszczonej podczas burzy kamery obrotowej na bloku nr 33 w Mirosławcu Górnym (rozdział 75495 § 4270) w wysokości 5.658,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Przedszkola "Słoneczko' w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80104 § 4240) w wysokości 7.818,00 zł,
- zadanie pn. "Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu„ na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu realizacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj (rozdział 85395 § 6050) w wysokości 22.140,00 zł,
- wypłatę refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687) (rozdział 85395 §§ 3110, 4210) ogółem w wysokości 365,02 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych ze środków Funduszu Pomocy, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023r. poz. 103 ze zm.)  (rozdział 85595 § 3290) w wysokości 610,00 zł,
- zakup materiałów na edukację ekologiczną (środki ochrony środowiska) (rozdział 90095 § 4210) w wysokości 4.367,04 zł,
- realizację programu promującego Gminę Mirosławiec pn."Śladami Gropiusa" (rozdział 92105 §§ 4170, 4210, 4300) ogółem w wysokości 22.000,00 zł,
- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu - II transza na realizację zadania pn. "Festiwal Żubra 2023" w związku z aktualizacją kalkulacji kosztów ze źródłami finansowania (rozdział 92109 § 2800) w wysokości 179.000,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  1.991.816,15 zł z tytułu;
- środków z promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w związku z rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogółem w wysokości 1.991.816,15 zł, na następujące zadania pn.;
1)  "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i w Bronikowie" - unieważnienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rezygnacja z pierwotnego wniosku na realizację zadania, zmniejszenie wydatków z promesy wstępnej na 2023r. (rozdział 01043 § 6370) w kwocie 1.472.500,00 zł i na 2024r. w kwocie 1.472.500,00 zł,
2) „Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" - rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i zmniejszenie wydatków o obniżone wynagrodzenie wykonawcy (rozdział 75412 § 6370) o kwotę 367.316,15 zł w 2023r. i o kwotę 321.370,99 zł w 2024r. do kwoty Promesy dofinansowania inwestycji ogółem w kwocie 2.251.312,86 zł,
3) "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec" - rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i zmniejszenie wydatków (rozdziały; 80101, 80104, 92105 § 6370) ogółem o kwotę 152.000,00 zł w 2023r. do kwoty Promesy dofinansowania inwestycji ogółem w kwocie 608.000,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 1.615.126,67 zł,  
zgodnie z treścią załącznika nr 2.    
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 sierpnia 2023 r. ogółem w kwocie 204.299,00 zł, z przeznaczeniem na;
- zakup nowych elementów małej architektury nad jezioro Kosiakowo (rozdział 63095 § 4210) w wysokości 2.753,00 zł,
- zabezpieczenie środków dotyczących kosztów zamiany działek i zwiększonych kosztów za media (rozdział 70005 §§ 4260, 4300) ogółem w kwocie 22.000,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych (rozdział 75075 § 4300) w wysokości 2.000,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa budynku Remizy OSP w Piecniku" - roboty i nadzór (rozdział 75412 § 6050) w wysokości 78.908,00 zł,
- rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca (rozdział 75495 § 6050) w wysokości 4.920,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Piecniku z tytułu nieplanowanych wydatków w zakresie wynagrodzeń (należna odprawa rentowa) i wydatków rzeczowych (obowiązkowe pomiary elektryczne, przegląd serwisowy samochodu dowożącego uczniów oraz zalecenia Sanepidu) (rozdział 80101 §§ 4010, 4210, 4300) ogółem w kwocie 39.178,00 zł,
- zwiększone koszty za media w świetlicy wsparcia dziennego w Mirosławcu Górnym (rozdział 85395 § 4260) w wysokości 3.000,00 zł,
- zakup kosiarki bijakowej - środki ochrony środowiska (rozdział 90004 § 6060) w wysokości 40.000,00 zł,
- realizację programu promującego Gminę Mirosławiec pn."Śladami Gropiusa" - wkład własny (rozdział 92105 § 4300) w wysokości 2.340,00 zł,
- zakup tablic związanych z oznakowaniem zadań inwestycyjnych (rozdziały; 90095, 92109, 92601 § 4300) ogółem w wysokości 4.200,00 zł,
- organizację regat na terenie Gminy Mirosławiec przez organizacje pozarządowe (rozdział 92605 § 2360) w wysokości 5.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.    
Przychody i rozchody
Zmniejsza się przychody w kwocie 247.310,54 zł do kwoty 12.615.619,83 zł, w tym;
- w § 957 zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 247.310,54 zł do kwoty 5.390.584,79 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

Powiadom znajomego