W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031.

UCHWAŁA NR L/  /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 grudnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031.


Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031, wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mirosławiec, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2022-2031.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2022 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. 
1. Prognoza dochodów
Planowane dochody w 2022 r. zmieniły się w sposób następujący;

Tabela 1
L.p.
Wyszczególnienie
Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLVIII/379/2022 z dnia 29.11.2022
Kwoty zawarte w Uchwale Nr L/  /2022 z dnia 29.12.2022
Wzrost (+) lub spadek (-)     (kol. 4 – kol. 3)
1
2
3
4
5
1
Dochody ogółem, z tego:
40.141.816,67
39.716.866,71
- 424.949,96
1.1
dochody bieżące, w tym:
37.377.301,19
37.466.566,08
-89.264,89
1.1.1
środki na realizację programów UE
1.042.934,74
976.381,96
-66.552,78
1.2
Dochody majątkowe, w tym:
2.764.515,48
2.250.300,63
-514.214,85
1.2.1
środki na realizację programów UE
2.599.215,48
2.085.000,63
-514.214,85
1.2.2
ze sprzedaży majątku
150.300,00
150.300,00
-

2. Prognoza wydatków
Planowane wydatki w 2022 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 2
L.p.
Wyszczególnienie
Kwoty zawarte w Uchwale Nr XLVIII/379/2022 z dnia 29.11.2022
Kwoty zawarte w Uchwale Nr L/  /2022 z dnia 29.12.2022
Wzrost (+) lub spadek (-)     (kol. 4 – kol. 3)
1
2
3
4
5
1
Wydatki ogółem, z tego:
42.758.204,56
41.835.969,83
- 922.234,73
1.1
Wydatki bieżące, w tym na:
33.955.242,71
34.070.644,46
115.401,75
1.1.1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
12.172.517,41
12.349.843,56
177.326,15
1.1.2
Realizację projektów UE 
811.840,38
787.616,06
- 24.224,32
1.1.3
Wydatki bieżące objęte limitem
355.351,65
355.351,65
-
1.2
Wydatki majątkowe, w tym na:
8.802.961,85
7.765.325,37
- 1.037.636,48
1.2.1
Realizację projektów UE
4.557.370,49
3.503.542,41
-
1.2.2
Wydatki majątkowe objęte limitem
7.933.033,85
6.825.336,37
- 1.053.828,08

 Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 29.12.2022r.
3. Wynik budżetu
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik budżetu (deficyt) Gminy Mirosławiec stanowi kwotę - 2.119.103,12 zł.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Mirosławiec

2022
2023
2024
2025
Dochody
39.716.866,71
39.909.763,78
32.531.180,00
31.072.394,00
Wydatki
41.835.969,83
40.893.325,58
31.833.605,00
30.374.819,00
Wynik budżetu
-2.119.103,12
-983.561,80
697.575,00
697.575,00

2026
2027
2028
2029
Dochody
31.713.078,00
32.678.033,00
33.653.287,00
34.617.537,00
Wydatki
30.915.503,00
32.578.033,00
33.453.287,00
34.417.537,00
Wynik budżetu
797.575,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00

2030
2031

Dochody
35.567.838,00
36.522.809,00

Wydatki
35.367.838,00
36.222.809,00

Wynik budżetu
200.000,00
300.000,00

Źródło: Opracowanie własne.
4. Przychody
Plan przychodów, po zmianach, stanowi kwota 4.947.188,93 zł, z tytułu;
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ogółem w kwocie 3.166.126,91 zł, z tego:
- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór "0") w wysokości 574.555,00 zł, które wpłynęły do gminy w 2020r. jako dochody wykonane - do rozliczenia w 2022r. na wydatki w zadaniu wieloletnim pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu",
- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór I) w wysokości 1.000.000,00 zł, które wpłynęły do gminy w 2020r. jako dochody wykonane - do rozliczenia w 2022r. na wydatki w zadaniu wieloletnim pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła",
- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór III) w wysokości 1.000.000,00zł, które wpłynęły do gminy w 2021r. jako dochody wykonane - przesunięto na podstawie pisemnej zgody z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (pismo znak DIR.WA.607.1.12.2022.RK z dnia 14.09.2022r.) z zadania pn. "Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną", na zadania; pn."Przebudowa pomieszczeń w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej" w kwocie 498.803,37 zł i pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)"w kwocie 120.059,83 zł (501.196,63 zł - 381.136,80 zł), z tego zadania zmniejszono przychody 2022r. w kwocie 381.136,80 zł i zwiększono przychody do rozliczenia w 2023r.
- nadwyżka po rozliczeniu dochodów podlegających zwrotowi z opłat i kar środowiskowych w wysokości 130.742,95 zł do przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2022r., tj. środki, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, oraz pozostałe niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu na finansowanie ochrony środowiska 591.416,05zł,
- niewykorzystane w 2021r. środki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 549,71 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, otrzymane w 2021r. w wysokości 250.000,00 zł, za zajęcie III miejsca w Powiecie Wałeckim w konkursie pt. "Rosnąca Odporność",
W budżecie roku 2022 planuje się zaangażowanie kwoty 2.119.103,12 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, 
2) nadwyżki z lat ubiegłych, ogółem w wysokości 1.781.062,02 zł. Gmina posiada wolne środki bilansowe, wg stanu na 31.12.2021 r. w łącznej kwocie 10.730.776,98 zł, w tym; 7.442.901,98 to dodatnia suma skumulowanego wyniku oraz wyniku roku 2021 (nadwyżka) i 3.287.875,00 stanowi różnicę pomiędzy kwotą środków ogółem i kwotą skumulowanej nadwyżki. 
 15 listopada 2022r. Gmina Mirosławiec zrezygnowała z planowanej pożyczki z budżetu państwa w latach 2022-2023 ogółem w wysokości 346.282,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 na projekt pn. "Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu" - w związku z tym zmniejszono przychód w 2022 r. w kwocie 277.026,00 zł oraz przychód w 2023r. w kwocie 69.256,00 zł.
5. Rozchody
Planowane rozchody budżetu 2022 r. w kwocie 2.828.085,81 zł przeznaczone są na;
- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r. w kwocie 697.575,00 zł (zgodnie z podpisaną umową),
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 2.130.510,81 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu bieżącego roku 2023. Środki pochodzą z z dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na rok 2022, zg. z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022r.

6. Kwota długu
Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.
Na dzień 31.12.2021r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, wynosi 3 287 875,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2026.
Kredyt zaciągnięty został w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie - umowa zawarta w dniu 06.06.2017r. na okres od 06.06.2017r. do 31.12.2026r. w kwocie 5.180.600,00 zł. Spłaty rat wykazano w tabeli w pozycji - kredyt historyczny (tabela 4). 
W związku z aktualną sytuacją makroekonomiczną (wzrost stóp procentowych, inflacja) urealniono w WPF wydatki na obsługę długu (od 2022 roku do 2031 roku).
Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.
Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mirosławiec
Wyszczególnienie
2022
2023
2024
2025
Kredyt historyczny
697 575,00
497 575,00
697 575,00
697 575,00
Pożyczki i Kredyt planowany
0,00
0,00
0,00
0,00
Roczna rata kapitałowa
697 575,00
497.575,00
697.575,00
697.575,00
Wyszczególnienie
2026
2027
2028
2029
Kredyt historyczny
697 575,00
0,00
0,00
0,00
Pożyczki i Kredyt planowany
100 000,00
100 000,00
200 000,00
200 000,00
Roczna rata kapitałowa
797 575,00
100 000,00
200 000,00
200 000,00
Wyszczególnienie
2030
2031

Kredyt historyczny
0,00
0,00

Pożyczki i Kredyt planowany
200 000,00
300 000,00

Roczna rata kapitałowa
200 000,00
300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.
7. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

- w poz. 1.1.2.1, w poz. 1.3.2.13 w zadaniu pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" zmieniono limity wydatków w latach 2022-2023 o kwotę 1.053.828,08 zł oraz zwiększono limit roku 2022 o kwotę 8.959,13 zł,
- w poz. 1.3.2.2 w zadaniu pn. Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" zmniejszono limit wydatków 2022r. o kwotę 55.656,39 zł, 
- w poz. 1.3.2.3 w zadaniu pn. " Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków" zmniejszono limit wydatków w latach 2022-2023 o kwotę 40.590,00 zł,
- w poz. 1.3.2.8 w zadaniu pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę 1.929,86 zł do kwoty 176.974,69 zł.

Załączniki

Powiadom znajomego